Єврейське населення Уманського повіту наприкінці XVІІІ – на початку ХХ ст.: історіографічний огляд

Abstract

У статті висвітлено особливості становлення історіографії питання єврейського населення Уманського повіту наприкінці XVІІІ – на початку ХХ ст. З’ясовано процес зародження єврейської історіографії імперського періоду, який характеризувався намаганням єврейських дослідників науково дослідити юридичну неправомірність та економічну невигідність існування смуги осілості. Зібрана у таких працях інформація є надзвичайно корисною для вивчення усіх сфер життя єврейського населення. У статті досліджено історіографію єврейського питання радянського періоду, її активізацію на початку існування СРСР, занепад і поступове відродження наприкінці ХХ ст. Показано особливості сучасної історіографії єврейського населення Російської імперії.

References

Бикерман И. Черта еврейской оседлости. Санкт-Петербург, 1911. 152 с.

Васільєв С. Роль євреїв в економічному житті Умані ХІХ – початку ХХ ст. Юдаїзм: дослідження історії та віровчення. Матеріали Міжнародної молодіжної релігієзнавчої школи з юдаїки, 6-18 лип. 2010 р. Київ, 2011. С. 173-181.

Галант І. Заборгованість єврейських громад у першій половині ХІХ ст. Збірник праць Єврейської історико-археографічної комісії. Київ, 1929. Т. ІІ. С. 117-137.

Гаухман М.В. Російська національна політика щодо єврейського питання в Правобережній Україні (1905-1914 рр.). Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2010. № 19 (206). С. 166-177.

Дашкевич Я. Проблематика вивчення єврейсько-українських відносин (XVI – початок ХХ ст.). Сучасність. 1992. № 8. С. 49-54.

Дубнов С. Судьбы евреев в России в епоху европейской реакции (1815-1848). Еврейская старина. 1912. Вып. IV. С. 370-389.

Дубнов С. Судьбы евреев в России в епоху западной «первой эмансипации» (1789-1815). Еврейская старина. 1912. Т. V. С. 3-25.

Очерки по вопросам економической деятельности евреев в России. Евреи в сельском хозяйстве. Санкт-Петербург, 1913. Вып. 1. С. 13-35.

Очерки по вопросам економической деятельности евреев в России. Евреи торговцы. Санкт-Петербург, 1913. Вып. 1. С. 46-51.

Очерки по вопросам економической деятельности евреев в России. Евреи ремесленники. Санкт-Петербург, 1913. Вып. 1. С. 21-35.

Еврейская енциклопедия: Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем: в 16 т. Санкт-Петербург: Издание Общества для Научных еврейских Изданий и изд. Брокгауз-Эфрон, 1908-1913.

Еврейская енциклопедия: Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем: в 16 т. Санкт-Петербург: Издание Общества для Научных еврейских Изданий и изд. Брокгауз-Эфрон, 1908. Т. 1. 494 с.

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / перекл. з німецької Х. Назаркевич, наук. ред. М. Крикун. Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. 360 с.

Клиер Дж. Россия собирает своих евреев. Москва: Мосты культуры; Израиль: Гешарим, 2000. 352 с.

Клименко П. З історії забудови Умані (від давнини до сьогодення в забудові рідного міста). Умань: АЛМІ, 2006, 143 с.

Клименко Т. До історії євреїв на Черкащині: соціально-економічне становище в ХІХ – на початку ХХ ст. Проблеми історії України ХІХ-ХХ ст. Київ, 2009. Вип. 16. С. 75-82.

Кузема О.Л. Чисельність і етносоціальний склад населення міст і містечок Правобережної України наприкінці XVІІІ – в першій половині ХІХ ст. URL: http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/upload/sites/7/2014/pdf/hist/visn/1/2_03_Kuzema.pdf

Кузнець Т.В. До історії освіти на Уманщині (XVIII – початок ХХ століття). Київ: Науковий світ, 2000. 35 с.

Кузнець Т.В. Населення Уманщини ХІХ – початку ХХ століття: монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. 195 с.

Нариси з історії та культури євреїв України. Київ: Дух і Літера, 2005. 440 с.

Полный хронологический сборник законов и положений, касающихся евреев, от Уложения царя Алексея Михайловича до настоящего времени, от 1649-1873 гг. Извлечение из Полных собраний законов Российской империи / Сост. В.О. Леванда. Санкт-Петербург, 1874. 1158 с.

Самарцев І.Г. Євреї в Україні на початок ХХ ст. Український історичний журнал. 1994. № 4. С. 19-29.

Скус О.В. Релігійна палітра Уманщини 1793-1917 років: монографія. Умань, 2009. 266 с.

Суровцова Н. Спогади. Київ: Видавництво ім. Олени Теліги, 1996. 432 с.

Українська асоціація юдаїки: веб-сайт. URL: http://uajs.org.ua/uk/node/2

Хонигсман А.Я., Найман Я.С. Евреи Украины (краткий очерк истории). Київ, 1992. Ч. 1. 156 с.

Published
01.07.2018
How to Cite
Melnyk, I. (2018). Єврейське населення Уманського повіту наприкінці XVІІІ – на початку ХХ ст.: історіографічний огляд. EMINAK: Scientific Quarterly Journal, 2(2 (22). Retrieved from https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/232
Section
Historiography, Source Study and Special Historical Disciplines