Становлення фотометричних досліджень штучних супутників Землі в Україні

Abstract

У статті на основі архівних документів здійснено ретроспективний аналіз історії становлення фотометричних досліджень штучних супутників Землі в Україні. Показано пріоритет українських вчених у зародженні цього наукового напряму. Співробітники Одеської астрономічної обсерваторії під керівництвом В.П. Цесевича перші у світі здійснили фотометричні дослідження штучних супутників Землі, розробили методику спостережень і тривалий час очолювали та координували роботу з фотометрії штучних супутників Землі у СРСР.

References

Братійчук М.В., Кириченко А.Г., Єпішев В.П. Спостереження штучних супутників Землі в УжДУ: прикладні і фундаментальні аспекти // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. 2000. № 6. С. 98-112.

Віталій Єпішев: «В Ужгороді вперше в Союзі побачили перший штучний супутник Землі» (інтерв’ю Олексія Шафраньоша з Віталієм Єпішевим) // Офіційний сайт Ужгородського національного університету. URL: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/v-uzhgorodi-vpershe-pobachili-pershij-shtuchnij-suputnik-zemli-.htm

Владимир Платонович Цесевич: библиогр. указ. / сост.: С.В. Дзюбина, И.Э. Рикун; науч. ред. Ю.С. Романов. Одесса: Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького, 1988. 111 с.

Волянская М Ю., Каретников В.Г., Мандель О.Е. Жизнь и научное наследие В.П. Цесевича // Астрокурьер: электронный журнал. 2012. URL: http://www.sai.msu.ru/EAAS/rus/astrocourier/astrocourier12/311012.htm

Грушицька І.Б. Одеська астрономічна обсерваторія як центр спостережень за космічними об’єктами на геостаціонарній орбіті // Емінак. 2017. № 2 (18). Т. 3. С. 120-125.

Электрофотометрия ИСЗ в Ужгороде началась с Одессы / В.П. Епишев, Я.М. Мотрунич, И.И. Мотрунич [и др.] // Международная мемориальная научная конференция «Современные проблемы астрономии», посвященная 100-летию со дня рождения профессора Владимира Платоновича Цесевича Одесса, 12-18 августа 2007 г. С. 16.

З історії розвитку астрономічної науки на Закарпатті / О.І. Герзанич, В.П. Єпішев, С.І. Ігнатович [та ін.] // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2002. Вип. ХLІХ (49). С. 302-306.

Каретніков В.Г. Григоревський Віталій Михайлович // Професори Одеського (Новоросійського) університету: біографічний словник: в 4 т. / відп. ред. В.А. Сминтина; заступ. відп. ред.: М.О. Подрезова; упоряд.: В.П. Пружина, В.В. Самодурова. 2-ге вид., доп. Одеса: Астропринт, 2005. Т. 2. С. 347-350.

Кошкин Н.И. Мобилки, космос и астрономия // Одесский университет. 2005. Вересень (№ 6). С. 5-7.

Мандель О.Е. Профессор В.М. Григоревский и исследования ИСЗ // Страницы истории астрономии в Одессе: сб. ст. / сост.: М.Ю. Волянская, В.Г. Каретников; под ред. В.Г. Каретникова. Одесса, 1995. Ч. 2. С. 53-58.

Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» // Офіційний сайт Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. URL: http://onu.edu.ua/uk/science/nauchdosl/research_unit/astro-observ

Начало новой эры: Беседа с директором Одесской астрономической обсерватории, учавствовавшем в исследованиях по программе Международного геофизического года В.П. Цесевичем // Знаммя коммунизма [Одесса]. 1958. 1 января (№ 1). С. 4.

Об истории станции наблюдения ИСЗ 1031 в г. Львове / С.В. Апуневич, А.И. Билинский, Я.Т. Благодир [и др] // Международная мемориальная научная конференция «Современные проблемы астрономии», посвященная 100-летию со дня рождения профессора Владимира Платоновича Цесевича. Одесса, 12-18 августа 2007 г. С. 5.

Розвиток наукових напрямів лабораторії космічних досліджень УжНУ / Єпішев В.П., Ігнатович С.І., Ісак І.І. [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. 2002. № 12. С. 14-25.

Рыхлова Р.В. Первые оптические наблюдения искусственных спутников земли: как это было // Сайт инициативных астрономических проектов ПулКОН и LFVN. URL: http://lfvn.astronomer.ru/report/0000036/index.htm

Фенина З.Н., Романов Ю.С. Владимир Платонович Цесевич, или Золотой век Одесской астрономической обсерватории. Киев: Логос, 2004. 92 с.

Цуга Ірен Мотря Братійчук: жінка й астероїд // Україна молода. 2003. 24 жовтня. URL: http://www.umoloda.kiev.ua/number/45/171/867/

Published
01.07.2018
Section
History of Science and Technology