Ukrainian Military and Sanitary Mission in Germany and Camp Communities of Captive Ukrainians in 1919

Keywords: camp; captive Ukrainian soldiers; Military and Sanitary Mission; Germany

Abstract

The relevance of the paper is in the need to define the contribution of Ukrainian military diplomacy in Germany to the repatriation process of captive Ukrainian soldiers in 1919.

The goal of the paper is to describe the organizational and assistance activities of the Military (Military and Sanitary) Mission for the affairs of captive Ukrainians in Germany, which made it possible to strengthen the national cultural and educational work in the camps, and to intensify the process of establishing Ukrainian camp communities which united a significant number of Ukrainian soldiers.

The objectives of the paper include the definition of the peculiarities of the educational and artistic organizations activities in the camps, the ways of communication of the Mission with the campers, as well as the finding out of the reasons of low effectiveness of Ukrainian military diplomacy work on the repatriation of captive Ukrainian soldiers.

The repatriation of captive Ukrainians in 1919 was considerably complicated due to a number of foreign policy reasons, taking into account the fact that the Mission also concentrated its efforts on establishing links with Ukrainian camp communities and providing them with target humanitarian assistance from the Government of the UNR. As a result, it had become possible to restore and subsequently significantly intensify national, cultural and educational life in Quedlinburg, Zerbst, Frankfurt (Oder), Soltau, Stargard, Zagan, Müncheberg, Bautzen, Chemnitz, Celle, and other camps.

Thanks to the activities of the Mission in mentioned and other camps Ukrainian communities were established, which, in turn, organized schools of literacy, drama and music-chorus circles, libraries, and cooperatives for captives. The Mission succeeded in ensuring effective communication with the captives by launching the publication of the magazine «Shlyach». It regularly informed its readers about the life of Ukrainian camp communities, giving the information about their most significant achievements in its permanent column «From the Life of the Captives in Germany».

Thus, the Mission's activities in the camps had objectively positive effects, showing the readiness of the Government of the UNR to come to the aid of captive Ukrainians in Germany.

References

Chaika, K. (1920). Ukrainskyi Chervonyi Khrest za kordonom [Ukrainian Red Cross Abroad]. Volia, IV, 10, 482-486 [in Ukrainian].

Datskiv, I.B. (2009). Dyplomatiia Ukrainskykh derzhavnykh utvoren u zakhysti natsionalnykh interesiv 1917-1923 rr. [Diplomacy of Ukrainian State Institutions in the Protection of National Interests of 1917-1923]. Ternopil [in Ukrainian].

Kozlitin, V.D. & Yarko, N.A. (1998). Ukrainska Narodna Respublika i Korolivstvo Serbiv, Khorvativ i Sloventsiv u 1918-1922 rr. [Ukrainian People’s Republic and the Kingdom of Serbia, Croats and Slovenes in 1918-1922] Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky, 7, 21-42 [in Ukrainian].

Kryvets, N.V. (1998). Povnovazhne predstavnytstvo Ukrainy u Nimechchyni (1921-1923 rr.) [Plenipotentiary Representation of Ukraine in Germany (1921-1923)] Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky, 7, 65-82 [in Ukrainian].

Narizhnyi, S. (1942). Ukrainska emigratsiia. Kulturna pratsia ukrainskoi emigratsii mizh dvoma Svitovymy viinamy [Ukrainian emigration. Cultural work of Ukrainian emigration between the two World Wars]. Praha [in Ukrainian].

Novokhatskyi, P. (1919). Iz diialnosty Dramatychnoho Tovarystva «Ukrainskyi Teatr im. T.H. Shevchenka» u tabori polonenykh Kvedlinburg [From the activities of the Drama Society «Ukrainian Theater by named T. Shevchenko» in the prison camp Quedlinburg] Shlyakh, 61 [in Ukrainian].

Soloviova, V.V. (2004). Ukrainska dyplomatiia u krainakh tsentralnoi Evropy 1917-1920 rr. [Ukrainian diplomacy in the countries of central Europe 1917-1920]. Donetsk [in Ukrainian].

Soloviova, V.V. (2006). Dyplomatychna diialnist ukrainskykh natsionalnykh uriadiv 1917-1921 rr. [Diplomatic activity of the Ukrainian national governments 1917-1921]. Kyiv-Donetsk. [in Ukrainian].

Sribniak, I. (1999). Poloneni ukraintsi v Avstro-Uhorshchyni ta Nimechchyni (1914-1920 rr.) [Prisoners of Ukrainians in Austria-Hungary and Germany (1914-1920)]. Kyiv. [in Ukrainian].

Sribniak, I.V. (1999). Repatriatsiina diialnist ukrainskykh dyplomatychnykh i viiskovo-sanitarnykh ustanov u Evropi v 1918 r. [Repatriation activities of Ukrainian diplomatic and military institutions in Europe in 1918]. Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva, 5, 259-263 [in Ukrainian].

Sribniak, I.V. (2003). Ukrainska Derzhava na mizhnarodnii areni: z dosvidu diialnosti voennoi dyplomatii v 1918 r. [Ukrainian State on the International Scene: from the experience of military diplomacy in 1918]. Hetmanskyi almanakh, II, 94-100 [in Ukrainian].

Sribniak, I.V. (2009). Diialnist Dyrektorii UNR z repatriatsii polonenykh voiakiv-ukraintsiv z tereniv evropeiskykh krain (viiskovo-politychnyi aspekt) [The activities of the Directorate of the UNR on the repatriation of captive Ukrainian soldiers from the European countries (military-political aspect)]. In Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii Kamianets-Podilskyi (pp. 184-192) [in Ukrainian].

Sribniak, I., Sribniak, M. (2016). Ukrainski viiskovo-sanitarni misii dlia sprav polonenykh u Nimechchyni ta Avstro-Uhorshchyni (1918-1920 rr.): stvorennia, personalnyi sklad, osnovni napriamy diialnosti [Ukrainian military-sanitary missions for the captives in Germany and Austria-Hungary (1918-1920): creation, personal composition, main directions of activity]. Kyiv [in Ukrainian].

Sribniak, I., Sribniak, M. (2019). Diialnist Viiskovo-sanitarnoi misii dlia sprav polonenykh voiakiv-ukraintsiv u tabori Zaltsvedel, Nimechchyna (1919 – persha polovyna 1920 rr.) [Activities of the Military Sanitary Mission for the affairs of captives of Ukrainian soldiers in the camp of Salzwedel, Germany (1919 – first half of 1920)]. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: «Istoriia, politolohiia», 24 [in Ukrainian].

Trembitskyi, V. (1972). Vseukrainske Tovarystvo Chervonoho Khresta 1918-1923 [All-Ukrainian Society of the Red Cross 1918-1923]. Visti kombatanta, 4 (60), 16-21 [in Ukrainian].

Trembitskyi, V. (1973). Chervono-khresni vzaemyny z sumizhnymy derzhavamy [Red-Cross Relations with the Neighboring States]. Visti kombatanta, 3 (63), 87-93; 4 (64), 8-14 [in Ukrainian].

Trembitskyi, V. (1974). Likarskyi svit za ukrainskoi derzhavy (za Dyrektorii UNR 1919-1920 rr.) [Doctoral world for the Ukrainian State (under the Directory of the UNR 1919-1920)]. Visti kombatanta, 1 (65), 18-21 [in Ukrainian].

Ukrainska politychna emihratsiia 1919-1945: Dokumenty i materialy (2008). [Ukrainian Political Emigration 1919-1945: Documents and Materials]. Kyiv [in Ukrainian].

Vernyvolia, V. [Simovych, V.]. (1919). Ukrainska viiskovo-sanitarna misiia v Nimechchyni [Ukrainian Military Sanitary Mission in Germany]. Volia, V. 5, 212-214 [in Ukrainian].

Vedeneev, D. & Tabachnyk, D. (1992-1993). Reprezentanty Viiska Ukrainskoho: Storinky istorii viskovoho atashatu Ukrainy doby vyzvolnykh zmahan [Representatives of the Ukrainian Army: Pages of the history of the military attache of Ukraine during the period of liberation struggles]. Viisko Ukrainy, 2-3, 94-100 [in Ukrainian].

Vedeneev, D.V. (1994). Stanovlennia zovnishnopolitychnoi sluzhby Ukrainy (1917-1920 rr.) [Formation of the Foreign Policy Service of Ukraine (1917-1920)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Vedeneev, D. (1996). Riatuiuchy z polonu spivvitchyznykiv: Z istorii viiskovo-sanitarnykh misii Ukrainskoi Narodnoi Respubliky [Remaining from the captivity of compatriots: From the history of military-sanitary missions of the Ukrainian People’s Republic]. Nichna stolytsia, 3(3), 6 [in Ukrainian].

Vedeneev, D.V. & Budkov, D.V. Yunist ukrainskoi dyplomatii. Stanovlennia zovnishnopolitychnoi sluzhby Ukrainy v 1917-1923 rokakh [Youth of Ukrainian diplomacy. The formation of the foreign policy service of Ukraine in 1917-1923]. Kyiv [in Ukrainian].

Zabolotniuk, V. (2017). Ukrainska viiskovo-sanitarna misiia dlia sprav polonenykh u Nimechchyni (1918-1920) [Ukrainian Military Sanitary Mission for the Prisoners in Germany (1918-1920)]. Viiskovo-naukovyi visnyk, 12, 21-33 [in Ukrainian].

Zabolotniuk, V. (2018). Natsionalno-vykhovna diialnist Ukrainskoi viiskovo-sanitarnoi misii dlia sprav polonenykh u Nimechchyni (1918-1920) [National-educational activity of the Ukrainian military-sanitary mission for cases of captives in Germany (1918-1920)]. In Ukraina ta Nimechchyna: mizhderzhavni vidnosyny: zbirnyk naukovykh prats. Chernihiv (pp. 233-244) [in Ukrainian].

Zhvanko, L.N. (1999). Evakuatsiia ta sotsialnyy zakhyst ukrainskykh viiskovopolonenykh doby druhoho Hetmanatu (traven – hruden 1918 r.) [Evacuation and social protection of Ukrainian prisoners of war of the Second Hetmanate (May-December 1918)]. Visnyk Kharkivskoho politekhnichnoho instytutu, 20, 16-27 [in Ukrainian].

Zhvanko, L.N. (2004). Ukrainskie voiennoplennye v gosudarstvakh Chetvortogo Soiuza: problemy vozvrashcheniia domoi (1918 god) [Ukrainian prisoners of war in the States of the Fourth Union: the problem of returning home (1918)]. In Novikova, I., Pavlov, A., Malygina, A. (ed.). Pervaia mirovaia voina, Versalskaia sistema i sovremennost. Sankt-Peterburg (pp. 94-103) [in Russian].

Published
01.07.2019
How to Cite
SribniakI., & SribniakM. (2019). Ukrainian Military and Sanitary Mission in Germany and Camp Communities of Captive Ukrainians in 1919. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (2(26), 66-75. https://doi.org/10.33782/eminak2019.2(26).292
Section
History of Ukraine