Українська військово-санітарна місія в Німеччині й таборові громади полонених українців у 1919 р.

Ключові слова: табір, полонені вояки-українці, Військово-санітарна місія, Німеччина

Анотація

У статті йдеться про діяльність Військово-санітарної місії для справ полонених вояків-українців у Німеччині, яка зосередила свої зусилля й на встановленні зв’язків з українськими таборовими громадами та надання їм адресної гуманітарної допомоги від уряду УНР з метою відновлення національно-просвітницької роботи у середовищі полонених українців. Завдяки цьому навесні-влітку 1919 р. у багатьох таборах були засновані аматорські драмгуртки, школи для неписьменних і малописьменних, бібліотеки, кооперативи. Діяльність Місії у таборах мала об’єктивно позитивні наслідки, засвідчивши готовність уряду УНР прийти на допомогу полоненим українцям у Німеччині.

Посилання

Chaika, K. (1920). Ukrainskyi Chervonyi Khrest za kordonom [Ukrainian Red Cross Abroad]. Volia, IV, 10, 482-486 [in Ukrainian].

Datskiv, I.B. (2009). Dyplomatiia Ukrainskykh derzhavnykh utvoren u zakhysti natsionalnykh interesiv 1917-1923 rr. [Diplomacy of Ukrainian State Institutions in the Protection of National Interests of 1917-1923]. Ternopil [in Ukrainian].

Kozlitin, V.D. & Yarko, N.A. (1998). Ukrainska Narodna Respublika i Korolivstvo Serbiv, Khorvativ i Sloventsiv u 1918-1922 rr. [Ukrainian People’s Republic and the Kingdom of Serbia, Croats and Slovenes in 1918-1922] Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky, 7, 21-42 [in Ukrainian].

Kryvets, N.V. (1998). Povnovazhne predstavnytstvo Ukrainy u Nimechchyni (1921-1923 rr.) [Plenipotentiary Representation of Ukraine in Germany (1921-1923)] Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky, 7, 65-82 [in Ukrainian].

Narizhnyi, S. (1942). Ukrainska emigratsiia. Kulturna pratsia ukrainskoi emigratsii mizh dvoma Svitovymy viinamy [Ukrainian emigration. Cultural work of Ukrainian emigration between the two World Wars]. Praha [in Ukrainian].

Novokhatskyi, P. (1919). Iz diialnosty Dramatychnoho Tovarystva «Ukrainskyi Teatr im. T.H. Shevchenka» u tabori polonenykh Kvedlinburg [From the activities of the Drama Society «Ukrainian Theater by named T. Shevchenko» in the prison camp Quedlinburg] Shlyakh, 61 [in Ukrainian].

Soloviova, V.V. (2004). Ukrainska dyplomatiia u krainakh tsentralnoi Evropy 1917-1920 rr. [Ukrainian diplomacy in the countries of central Europe 1917-1920]. Donetsk [in Ukrainian].

Soloviova, V.V. (2006). Dyplomatychna diialnist ukrainskykh natsionalnykh uriadiv 1917-1921 rr. [Diplomatic activity of the Ukrainian national governments 1917-1921]. Kyiv-Donetsk. [in Ukrainian].

Sribniak, I. (1999). Poloneni ukraintsi v Avstro-Uhorshchyni ta Nimechchyni (1914-1920 rr.) [Prisoners of Ukrainians in Austria-Hungary and Germany (1914-1920)]. Kyiv. [in Ukrainian].

Sribniak, I.V. (1999). Repatriatsiina diialnist ukrainskykh dyplomatychnykh i viiskovo-sanitarnykh ustanov u Evropi v 1918 r. [Repatriation activities of Ukrainian diplomatic and military institutions in Europe in 1918]. Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva, 5, 259-263 [in Ukrainian].

Sribniak, I.V. (2003). Ukrainska Derzhava na mizhnarodnii areni: z dosvidu diialnosti voennoi dyplomatii v 1918 r. [Ukrainian State on the International Scene: from the experience of military diplomacy in 1918]. Hetmanskyi almanakh, II, 94-100 [in Ukrainian].

Sribniak, I.V. (2009). Diialnist Dyrektorii UNR z repatriatsii polonenykh voiakiv-ukraintsiv z tereniv evropeiskykh krain (viiskovo-politychnyi aspekt) [The activities of the Directorate of the UNR on the repatriation of captive Ukrainian soldiers from the European countries (military-political aspect)]. In Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii Kamianets-Podilskyi (pp. 184-192) [in Ukrainian].

Sribniak, I., Sribniak, M. (2016). Ukrainski viiskovo-sanitarni misii dlia sprav polonenykh u Nimechchyni ta Avstro-Uhorshchyni (1918-1920 rr.): stvorennia, personalnyi sklad, osnovni napriamy diialnosti [Ukrainian military-sanitary missions for the captives in Germany and Austria-Hungary (1918-1920): creation, personal composition, main directions of activity]. Kyiv [in Ukrainian].

Sribniak, I., Sribniak, M. (2019). Diialnist Viiskovo-sanitarnoi misii dlia sprav polonenykh voiakiv-ukraintsiv u tabori Zaltsvedel, Nimechchyna (1919 – persha polovyna 1920 rr.) [Activities of the Military Sanitary Mission for the affairs of captives of Ukrainian soldiers in the camp of Salzwedel, Germany (1919 – first half of 1920)]. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: «Istoriia, politolohiia», 24 [in Ukrainian].

Trembitskyi, V. (1972). Vseukrainske Tovarystvo Chervonoho Khresta 1918-1923 [All-Ukrainian Society of the Red Cross 1918-1923]. Visti kombatanta, 4 (60), 16-21 [in Ukrainian].

Trembitskyi, V. (1973). Chervono-khresni vzaemyny z sumizhnymy derzhavamy [Red-Cross Relations with the Neighboring States]. Visti kombatanta, 3 (63), 87-93; 4 (64), 8-14 [in Ukrainian].

Trembitskyi, V. (1974). Likarskyi svit za ukrainskoi derzhavy (za Dyrektorii UNR 1919-1920 rr.) [Doctoral world for the Ukrainian State (under the Directory of the UNR 1919-1920)]. Visti kombatanta, 1 (65), 18-21 [in Ukrainian].

Ukrainska politychna emihratsiia 1919-1945: Dokumenty i materialy (2008). [Ukrainian Political Emigration 1919-1945: Documents and Materials]. Kyiv [in Ukrainian].

Vernyvolia, V. [Simovych, V.]. (1919). Ukrainska viiskovo-sanitarna misiia v Nimechchyni [Ukrainian Military Sanitary Mission in Germany]. Volia, V. 5, 212-214 [in Ukrainian].

Vedeneev, D. & Tabachnyk, D. (1992-1993). Reprezentanty Viiska Ukrainskoho: Storinky istorii viskovoho atashatu Ukrainy doby vyzvolnykh zmahan [Representatives of the Ukrainian Army: Pages of the history of the military attache of Ukraine during the period of liberation struggles]. Viisko Ukrainy, 2-3, 94-100 [in Ukrainian].

Vedeneev, D.V. (1994). Stanovlennia zovnishnopolitychnoi sluzhby Ukrainy (1917-1920 rr.) [Formation of the Foreign Policy Service of Ukraine (1917-1920)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Vedeneev, D. (1996). Riatuiuchy z polonu spivvitchyznykiv: Z istorii viiskovo-sanitarnykh misii Ukrainskoi Narodnoi Respubliky [Remaining from the captivity of compatriots: From the history of military-sanitary missions of the Ukrainian People’s Republic]. Nichna stolytsia, 3(3), 6 [in Ukrainian].

Vedeneev, D.V. & Budkov, D.V. Yunist ukrainskoi dyplomatii. Stanovlennia zovnishnopolitychnoi sluzhby Ukrainy v 1917-1923 rokakh [Youth of Ukrainian diplomacy. The formation of the foreign policy service of Ukraine in 1917-1923]. Kyiv [in Ukrainian].

Zabolotniuk, V. (2017). Ukrainska viiskovo-sanitarna misiia dlia sprav polonenykh u Nimechchyni (1918-1920) [Ukrainian Military Sanitary Mission for the Prisoners in Germany (1918-1920)]. Viiskovo-naukovyi visnyk, 12, 21-33 [in Ukrainian].

Zabolotniuk, V. (2018). Natsionalno-vykhovna diialnist Ukrainskoi viiskovo-sanitarnoi misii dlia sprav polonenykh u Nimechchyni (1918-1920) [National-educational activity of the Ukrainian military-sanitary mission for cases of captives in Germany (1918-1920)]. In Ukraina ta Nimechchyna: mizhderzhavni vidnosyny: zbirnyk naukovykh prats. Chernihiv (pp. 233-244) [in Ukrainian].

Zhvanko, L.N. (1999). Evakuatsiia ta sotsialnyy zakhyst ukrainskykh viiskovopolonenykh doby druhoho Hetmanatu (traven – hruden 1918 r.) [Evacuation and social protection of Ukrainian prisoners of war of the Second Hetmanate (May-December 1918)]. Visnyk Kharkivskoho politekhnichnoho instytutu, 20, 16-27 [in Ukrainian].

Zhvanko, L.N. (2004). Ukrainskie voiennoplennye v gosudarstvakh Chetvortogo Soiuza: problemy vozvrashcheniia domoi (1918 god) [Ukrainian prisoners of war in the States of the Fourth Union: the problem of returning home (1918)]. In Novikova, I., Pavlov, A., Malygina, A. (ed.). Pervaia mirovaia voina, Versalskaia sistema i sovremennost. Sankt-Peterburg (pp. 94-103) [in Russian].

Опубліковано
01.07.2019
Як цитувати
Sribniak, I., & Sribniak, M. (2019). Українська військово-санітарна місія в Німеччині й таборові громади полонених українців у 1919 р. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (2(26), 66-75. https://doi.org/10.33782/eminak2019.2(26).292
Розділ
Історія України