Соціально-економічна політика румунської адміністрації у сільській місцевості Південно-Західної України в 1941-1944 рр.

Ключові слова: Трансністрія, окупація, повіт, сільське населення, трудова громада, накази, податок

Анотація

У статі проаналізована соціально-економічна політика румунської адміністрації щодо сільського населення у межиріччі Дністра та Південного Бугу в 1941-1944 роках. Встановлено, що з перших днів окупації румунське керівництво перейшло до відвертого грабування сільського населення. Для сільського населення було розроблено та впроваджено низку натуральних податків. Румунське керівництво на окупованих землях південно-західної України зберегло створену сталінським керівництвом довоєнну систему оплати праці «трудодень». Оплата праці сільських трудівників носила натуральний характер. Із селянами розраховувались тими видами сільськогосподарських продуктів, які вирощували «трудові громади».

Посилання

Dallin, A. (1957). Odessa, 1941-1944: A Case Study of Soviet Territory Under Foreign Rule. California.

Deineka, N. (2013). Rumunskyi okupatsiinyi rezhym ta radianskyi rukh Oporu u pivdenno-zakhidnomu rehioni Ukrainy i Moldavii (1941-1944 rr.) [The Romanian occupation regime and the Soviet resistance movement in the southwestern region of Ukraine and Moldova (1941-1944)]. Odesa: Atlant [in Ukrainian].

Gratinich, S.A. (1985). Na levom beregu Dnestra. 1941 1944. Stranitsy sovmestnoi borby trudiashchikhsia smezhnykh raionov Moldavii i Ukrainy protiv nemetsko-rumynskikh fashistskikh zakhvatchikov [On the left bank of the Dniester. 1941-1944. Pages of the joint struggle of workers of adjacent regions of Moldova and Ukraine against the German-Romanian fascist invaders]. Kishinev: Kartia Moldoveniaske [in Russian].

Kulchitskyi, S. (ed.) (2012). Ukrainske radianske suspilstvo 30-kh rr. XX st.: narysy povsiakdennoho zhyttia [Ukrainian Soviet Society of the 1930’s. Essays of Everyday Life]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Lebedev, N.I. (1976). Krakh fashizma v Rumynii [The collapse of fascism in Romania] Moskva: Nauka [in Russian].

Levchenko, Yu. (2013). Upravlinskyi aparat rumunskykh administratyvno-terytorialnykh odynyts Ukrainy pid chas okupatsii 1941-1944 rr. [The managerial unit of the Rumanian administrative and territorial office of Ukraine is at the time of repayment 1941-1944]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: istorychni nauky, 21 (269), 70-75 [in Ukrainian].

Levit, I.E. (1981). Krakh politiki agressii diktatury Antonesku [Her Collapse of Antonescu’s Dictatorship Aggression Policy]. Kishinev: Shtiintsa [in Russian].

Levit, I.E. (1981). Uchastie fashistskoi Rumynii v agressii protiv SSSR. Istoki, plany realizatsiia [The participation of fascist Romania in the aggression against the USSR. Origins, plans, implementation]. Kishinev: Shtiintsa [in Russian].

Mykhailutsa, M.I. (2008). Pravoslavna tserkva na Pivdni Ukrainy v roky Druhoi svitovoi viiny (1939-1945) [Orthodox Church in the South of Ukraine during the Second World War (1939-1945)]. Odesa: VMV [in Ukrainian].

Mykhailutsa, M.I. (2015). Rekonstruktsiia diialnosti Domanivskoho protoiiereistva Holtianskoho povitu v period rumunskoi okupatsii (1941-1944 rr.) [Reconstruction of the work of the Domaine Archpriest of the Holtan County during the Romanian occupation (1941-1944)]. Kraeznavstvo, 1-2, 184-189 [in Ukrainian].

Nitochko, I.I. (2008). Okupatsiia: Berezivskyi raion. 1941-1944 rr. [Occupation: Berezivsky district. 1941-1944]. Odesa: Astroprynt [in Ukrainian].

Odessa: zhizn v okkupatsii 1941-1944. Istoriia kollaboratsionizma (2013) [Odessa: life in the occupation. 1941-1944. History of collaborationism]. Moskva: Politicheskaia entsyklopediia [in Russian].

Odesskaia oblast v Velikoi Otechestvennoi voine 1941-1945 gg. (1970) [Odessa region in the Great Patriotic War of 1941-1945]. Odessa : Maiak [in Russian].

Osypenko, O. (2018). Methods of «stimulating» the work of a rural worker in «Transnistria», 1941-1944. Storinky voiennoi istorii Ukrainy, 20, 173-183 [in Ukrainian].

Osypenko, O.V. (2018). Silske naselennia ta «Trudovi hromady» Pivdnia Ukrainy v hubernatorstvi «Transnistriia» 1941-1944 rr.: sotsialno-istorychnyi aspekt [Rural population and «Labor communities» of the South of Ukraine in the governorate «Transnistria» 1941-1944: socio-historical aspect]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Mykolaiv [in Ukrainian].

Perekhrest, O.H. (2010). Silske hospodarstvo Ukrainy v roky Velykoi Vitchyznianoi viiny (1941-1945 rr.) [Agriculture of Ukraine during the Great Patriotic War (1941-1945)]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Rekotov, P.V. (1997). Orhany upravlinnia na okupovanii terytorii Ukrainy (1941-1944 rr.) [Governments in the Occupied Territory of Ukraine (1941-1944)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 3, 90-101 [in Ukrainian].

Shchetnikov, V.P. (2012). Ekonomichna skladova rumunsko-nimetskoi prysutnosti v «Transnistrii» 1941-1944 rr. [The economic component of the Romanian-German presence in Transnistria 1941-1944]. Storinky voiennoi istorii Ukrainy, 15, 173-188 [in Ukrainian].

Solovei, R. (2004). Activitatea Guvernamintului Transnistriei on domeniul social-economic si cultural: (19 auq. 1941 – 29 ian. 1944). Iasi [in Moldova].

Tarnavskyi, I.S. (2010). Administratyvnyi podil ta orhany upravlinnia na terytorii pivdenno-zakhidnoi Ukrainy za chasiv rumunskoi okupatsii [Administrative division and government in the territory of southwestern Ukraine during the Romanian occupation]. Istorychni i politolohichni doslidzhennia, 3-4, 210-216 [in Ukrainian].

Tarnavskyi, I.S. (2012). Polityka Tretoho reikhu ta yoho soiuznykiv na okupovanykh ukrainskykh zemliakh v roky Druhoi svitovoi viiny [Politics of the Third Reich and its allies in the occupied Ukrainian lands during the Second World War]. Donetsk: TOV «VPP «PROMIN» [in Ukrainian].

Vintskovskii, T., Kiazymova, G., Mykhailutsa, M. & Schetnikov, V. (2010). Okupatsiinyi rezhym v hubernatorstvi «Transnistriia» [Occupation regime in the Transnistrian province]. In Ukraina u Druhii svitovii viini: pohliad z XXI st. Istorychni narysy. Vol. 1. Kyiv: Naukova dumka (pp. 413-446) [in Ukrainian].

Zhukovskyi, A. (1987). Ukrainski zemli pid rumunskoiu okupatsiieiu v chasy Druhoi svitovoi viiny : Pivnichna Bukovyna, chastyna Bessarabii i Transnistrii [Ukrainian lands under Romanian occupation during the Second World War: Northern Bukovina, part of Bessarabia and Transnistria]. Ukrainskyi istoryk, 1-4, 83-96 [in Ukrainian].

Опубліковано
01.07.2019
Як цитувати
Osypenko, O. (2019). Соціально-економічна політика румунської адміністрації у сільській місцевості Південно-Західної України в 1941-1944 рр. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (2(26), 83-96. https://doi.org/10.33782/eminak2019.2(26).294
Розділ
Історія України