Творці скла у ранньомодерну добу: між лісовими гутами та міськими цехами

Ключові слова: гутник, склороб, ремісник, поділ праці, обов’язки, торгівля склом

Анотація

У статті розкрито особливості організації скляного виробництва у лісових гутах і міських цехах через персонал, який безпосередньо був задіяний у виробничому процесі. Звертається увага на чинники, які провокували конкретний поділ обов’язків та описуються окремі «під-професії» у склярській справі. Простежується зв’язок між лісовими гутниками та міськими склярами.

Посилання

Baranovski, І. (1919). Pshemysl Polski v 16 vіeku [Polish crafts in the 16th century]. Varshava: Vydavnitstvo M. Arkta [in Polish].

Bernhard, A. (2009). Fon Valdglіas tsum ersten industrieglias – 300 yare shtajrishes glіas [From forest glass to the first industry – 300 years of Styria glass]. Presglіas-korespondents, 3, 243-258. Retrived from: http://www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-3w-bernhard-steirisches-glas-2009.pdf. [in German].

Bushta, J. (1950). Vіes i karchma [The village and the tavern]. Varshava: Lyudova spoldzyelnіa vydavnicha [in Polish].

Boxnak, A. & Buchkovski, K. (1952). Remioslo artystychne [Artistic craft]. In Shtuka polska chasov novozhytnikh. Pratsa zborova. Cheshch 1. Liata 1450-1650 (pp. 152-158). Varshava: Panstvove vydavnicztvo naukove [in Polish].

Buchkovski, K. (1952). Shklo, keramika. [Glass, ceramics]. In Shtuka polska chasov novozhytnikh. Pratsa zborova. Cheshch 1. Liata 1450-1650 (pp. 89-90). Varshava: Panstvove vydavnicztvo naukove [in Polish].

Holod, I. (1995). Khudozhnie sklorobstvo u zakhidnoukrainskykh mistakh (Do istorii miskoho remesla Ukrainy) [Art Glassmaking in the Cities of Western Ukraine (Before the History of Urban Craft of Ukraine)]. In Sklo v Ukraini. Istoriia ta suchasnist: materialy naukovoi konferentsii (pp. 32-35). Lviv [in Ukranian].

Holzinher, G. (Ed.) (2003). 150 Yare Gliasverk Shliaizinhen. Di Geshikhte fon der Entvikliung ainer Gliashutte tsum moderner Gliasverk [150 years of a glass manufacturing plant in Schleusingen. History from creation to a modern glasswork]. Shliaisinher: Tiurynher Behelterglias [in German].

Hoshko, Yu. (1991). Promysly y torhivlia v Ukrainskykh Karpatakh (XV-XIX st.) [Crafts and trade in the Ukrainian Carpathians (15th – 19th centuries)]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukranian].

Karpynets, I. (2003). Belz i Belzchyna pid Avstriieiu (1772-1918) [Belz and Belzchyna under Austria, 1772-1918]. Lviv: Evrosvit [in Ukranian].

Kachalov, N. (1959). Steklo [Glass]. Moskva: AN SSSR [in Russian].

Kis, Ya. (1968). Promyslovist Lvova v period kapitalizmu (XIII-XIX st.) [Industry of Lviv in the age of capitalism]. Lviv: Vyd. Lvivskogo universytetu [in Ukranian].

Kurdyna, Yu. (2014). Hutnytstvo na zakhidnoukrainskykh zemliakh u konteksti rozvytku yevropeiskoho skliarstva [Glasswork in Western Ukraine in Context of European Glass Produktion]. Visnyk Prykarpatskogo universytetu. Istoriіa, 25, 188-194 [in Ukranian].

Mukha, M. (2004). Hutnitstvo shkla ve Vskhodnii Velkopolshchi od XVII do pochatku XIX vieku (avtoreferat vyhloshonyi v traktsie obrony pratsy doktorskei, dnia 7 hrudnia 2001 roku) [Hutta production of glass in Eastern Great Poland from 17 to early 19th century (Abstract of thesis for the degree of doctor of scienses, 7th December 2001)]. Foliya praistoriya Poznanensya, 13, 317-322 [in Polish].

Musienko, P. (1971). Z istorii vyrobnytstva skla na Ukraini [From the history of glass production in Ukraine]. Narysy z istorii pryrodoznavstva i texniky, XV, 83-88 [in Ukranian].

Petriakova, F. (1975). Ukrainske gutne sklo [Ukrainian hutta-glass]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukranian].

Rozhankivskyi, V. (1959). Ukrainske khudozhnie sklo [Ukrainian art-glass]. Kyiv: AN URSR [in Ukranian].

Skarby pidzemnogo Lvova (2011). [Treasures of underground Lviv]. Lviv: NDCz «Rіativna arxeologichna sluzhba», Instytut arxeologii NAN Ukrainy [in Ukranian].

Shliusarek, K. (2004). Konskryptsiinyi spis liudnosti z 1773 roku [Population census for 1773]. Studiia Historychne, R. XLVII, Z. 3-4 (187-188), 385-393 [in Polish].

Strishenets, O. (2009). Тovarne vyrobnytstvo i torhivlia v Ukraini (druha polovyna XVII – kinets XVIII st. [Commodity production and trade in Ukraine (the second half of the 17th – the late 18th centuries)]. Chernivci: «Misto» [in Ukranian].

Vyrobish, A. (1968). Shklo v Polshhe od 14 do 18 viku [Glass in Poland from 14 to 17th century]. Vrotslav-Varshava-Krakiv: Polska akademiya nauk [in Polish].

Опубліковано
05.10.2019
Як цитувати
Kurdyna, Y. (2019). Творці скла у ранньомодерну добу: між лісовими гутами та міськими цехами. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (3(27), 60-67. https://doi.org/10.33782/eminak2019.3(27).311
Розділ
Історія України