Погромний рух у Східній Галичині влітку–восени 1941 року: основні дослідження та інтерпрeтації

  • Maryna Mykhailiuk Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України https://orcid.org/0000-0001-8357-4744
Ключові слова: погроми у Східній Галичині, фізичне та моральне насилля над євреями, пограбування єврейського майна

Анотація

У статті аналізується участь пересічних галичан (українців, поляків) у погромних акціях влітку-восени 1941 р., спрямованих проти євреїв як носіїв «жидо-більшовицької» ідеології, прихильників радянської окупації регіону. Розглянуто причини прояву агресії, методи знущання над людьми, які не обмежувалися фізичним і моральним насиллям, але й закінчувалися умисними вбивствами. Визначені результати прояву насилля у вигляді проблеми підрахунку жертв.

Посилання

Arsen, B. (2004). Moia hirka pravda: Ya i Kholokost na Prykarpatti [My bitter truth: I am and the Holocaust in the Carpathian region]. Nadvirna [in Ukrainian].

Bartov, O. (2010). Sterti. Znykaiuchi slidy evreiv Halychyny v suchasnii Ukraini [Erased. Rubbed Disappearing traces of Galician Jews in modern Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Bartov, O. (2015). Bili pliamy ta chorni diry: mynule ta sohodennia Skhidnoi Halychyny [White spots and black holes: the past and present of Eastern Galicia]. In Shoa v Ukrayini: istoriia, svidchennia, uvichnennia (pp. 433-480). Kyiv: Dukh i Litera [in Ukrainian].

Bartov, O. (2018). Anatomy of a Genocide: The Life and Death of a Town Called Buczacz. New York: Simon and Schuster.

Briman, Sh. (2018). Ukrainski sviashchenyky i rabyn razom molylysia v pamiat pro zhertvy Holokostu na Halychyni [Ukrainian priests and rabbis prayed together in memory of the Holocaust victims in Galicia]. URL: https://ukrainianjewishencounter.org/uk [in Ukrainian].

Burzlaff, Y. (2019). Rez.: Jeffrey S. Kopstein, Jason Wittenberg. Intimate Violence: Anti-Jewish Pogroms on the Eve of the Holocaust. Ithaca, NY, Cornell University Press. 2018. 192 p. Holokost і suchasnist, 1 (17), 134-147 [in Ukrainian].

Feller, M. (1998). Poshuky, spohady, rozdumy yevreia, yakyi pamiataie svoikh didiv, pro ukrainsko-yevreiski vzaemyny, osoblyvo pro neliudske i liudiane v nykh [Searches, memories, reflections of a Jew, who remembers his grandfathers, about Ukrainian-Jewish relations, especially about inhuman and human beings in them]. Drogobych [in Ukrainian].

Gon, M. (2010). Variatyvnist rolei sposterihachiv u chas realizatsii henotsydalnoho protsesu [The Variability of Observer’s Roles at the Time of the Realization of the Genocidal Process]. In Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii dlia vykladachiv ta studentiv «Istorychni uroky Holokostu ta mizhnatsionalni vidnosyny» (23-24 zhovtnya 2009): zbirnyk naukovykh prats (pp. 4-16). Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Golchevsky, F. (2015). Vidtinky siroho: rozdumy pro evreisko-ukrainski ta nimetzko-ukrainski stosunki v Halychyni [Grayscale: Reflections on Jewish-Ukrainian and German-Ukrainian Relations in Galicia] In Shoa v Ukraini: istoria, svidchennia, uvichnennia (pp. 163-220). Kyiv [in Ukrainian].

Gulay, V. (2012). Zahostrennia mizhetnichnykh vidnosyn v Zakhidnii Ukraini na pochatkovomu etapi nimetsko-radianskoi viiny v konteksti etnonatsionalnoi polityky totalitarnykh rezhymiv [The intensification of interethnic relations in Western Ukraine at the initial stage of the German-Soviet war in the context of the ethno-national policy of totalitarian regimes]. Gileya: naukovyi visnyk, 57 (2), 99-104 [in Ukrainian].

Gulay, V. (2014). Polityko-komunikatyvni vektory eskalatsii mizhetnichnoi konfliktno-konfrontatsiynoi interaktsii v Zakhidnii Ukraini, lito-osin 1941 r. [Political and communicative vectors of escalation of interethnic conflict-confrontational interactions in Western Ukraine, summer-autumn 1941]. Studia politologica Ucraino-Polona, 4, 270-278 [in Ukrainian].

Gulay, V. (2016). Dyskurs mizhetnichnoi komunikatsii u dystrykti «Halychyna» v period «ostatochnoho vyrishennia yevreiskoho pytannia» [The discourse of interethnic communication in the Galicia district during the «final settlement of the Jewish question»]. Problemy istorii Holokostu, 8, 89-99 [in Ukrainian].

Hauptman, M. (2017). Zabuti mohyly [Forgotten graves]. Kyiv [in Ukrainian].

Himka, I.-P. (2019). Ukrainsko-yevreiski vzaemyny: vid istorii do pamiati [Ukrainian-Jewish Relations: From History to Memory]. Kyiv: Dukh i Litera [in Ukrainian].

Khonigsman, Y. (1998). Katastrofa evreev Zapadnoi Ukrainy. Еvrei Vostochnoi Galitsii, Zapadnoi Volyni, Bukoviny i Zakarpatia v 1939-1945 [The catastrophe of Jews in Western Ukraine. Jews of Eastern Galicia, Western Volhynia, Bukovina and Transcarpathia in 1939-1945]. Lviv [in Russian].

Khruslinska, I. & Tima, P. (2011). Dialohy porozuminnia. Ukrainsko-yevreiski vzaemyny [Dialogues of Understanding. Ukrainian-Jewish relations]. Kyiv [in Ukrainian].

Kopstein, J. & Wittenberg, J. (2018). Anti-Jewish Pogroms on the Eve of the Holocaust. Cornell University Press.

Koval, O. (2016). Spomyny moho zhyttia: Lviv-Aushwitz-Brussel. Lviv [in Ukrainian].

Kovba, Zh. (2009). Liudianist u bezodni pekla. Povedinka mistsevoho naselennia Skhidnoi Halychyny v roky «ostatochnoho rozviazannia yevreiskoho pytannia» [Humanity in the depths of hell. Behavior of the local population of Eastern Galicia during the final settlement of the Jewish question]. Kyiv [in Ukrainian]

Kovba, Zh. (Ed.) (2009). Shchodennyk Lvivskoho hetto. Spohady rabyna Davyda Kakhane [Diary of the Lviv ghetto. Memoirs of Rabbi David Kahane]. Kyiv: Dukh i Litera [in Ukrainian].

Kruglov, A. (2010). Pogromy v Vostochnoi Galitsii leta 1941 goda: organizatory, uchastniki, masshtaby i posledstviia [Pogroms in Eastern Galicia in the summer of 1941: organizers, participants, scales and outcomes]. Problemy istorii Holokostu, 5, 56-74 [in Russian].

Kruglov, O. (2015). Yevreyski vtraty v Ukraini (1941-1944) [Jewish losses in Ukraine, 1941-1944]. In Shoa v Ukraini: istoriia, svidchennia, uvichnennia (pp. 374-396). Kyiv [in Ukrainian].

Kruhlov, A., Umanskii, A. & Shchupak, Y. (2017). Kholokost v Ukraine: zona nemetskoi voennoi administratsyi, rumynskaia zona okkupatsyi, distrikt «Halichina», Zakarpate v sostave Vengrii (1939-1944) [Holocaust in Ukraine: the zone of the German military administration, the Romanian occupation zone, the district Galicia, Transcarpathia as part of Hungary, 1939-1944]. Dnipro: «Tkuma»; ChP «Lira LTD [in Russian].

Kuvalek, R. (2013). Riativnyky, vriatovani, ti, shcho vydavaly i vydani. Yevrei, poliaky ta ukraintsi pid chas nimetskoi okupatsii Skhidnoi Halychyny – ohliad zahalnoi kartyny [Rescuers, rescued, those that were published and published. Jews, Poles and Ukrainians during the German occupation of Eastern Galicia – review of the general picture]. Retrived from: http://www.historians.in.ua/index.php/ru/zabuti-zertvy-viyny/720-robert-kuvalek-riativnyky-vriatovani-ti-shcho-vydavaly-i-vydani-yevrei-poliaky-ta-ukraintsi-PID-Ches-nimetskoi-okupatsii-skhidnoi-halychyny-ohliad-zahalnoi-kartyny[in Ukrainian].

Lauer, V. (2018). Pohromy, nasyllia natovpu ta henotsyd u Zakhidnii Ukraini vlitku 1941: istoria, poiasnennia ta porivniannia [Pogroms, violence the crowd and genocide in Western Ukraine in the summer of 1941: history, explanation and comparison]. Problemy istorii Holokostu: ukrayinsky vymir, 10, 214-255 [in Ukrainian].

Levitas, F. (1997). Evrei Ukrainy v roky Druhoi svitovoi viiny [The Jews of Ukraine during Second World War]. Кyiv [in Ukrainian].

Maslovsky, V. (1997). Trahediia halytskoho yevreistva [Tragedy of Galician Jewry]. Lviv: Redaktsiia hazety «Vilna Ukraina» [in Ukrainian].

Monolatiy, I. (2016). «Kolomyia bez zhydiv»: dylemy povedinky «strakhitlyvo normalnykh liudei» cherez pryzmu literatury ta ZMI [«Kolomiya without Jews»: the dilemmas of the behavior of «terribly normal people» through the prism of literature and the media]. Retrived from: http://mnemonika.org.ua/2016/07 [in Ukrainian].

Redlikh, Sh. (2002). Razom i narizno v Berezhanah. Polaki, evrei ta ukraintsi, 1919-1945 rr. [Together and trim in Berezhany. Poles, Jews and Ukrainians, 1919-1945]. Kyiv [in Ukrainian].

Sikorska, O. (2017). Poriatunok evreiv u kolektyvnii pamiati galychan na prykladi Uneva i Univskoi Lavri [The Rescue of Jews in the Collective Memory of Galicians: The Case of Univ and the Univ Monastery]. Ukraina moderna, 24 (Yevreiski istorii ukrainskyh tereniv), 139-150 [in Ukrainian].

Skira, Yu. (2019). Poklykani: monakhy Studiiskoho ustavu ta Holokost [Call: monks of the Student’s Charter and the Holocaust]. Kyiv: Dukh i Litera [in Ukrainian].

Shou, M. (2019). Rez.: Omer Bartov. Anatomy of a Genocide: The Life and Death of a Town Called Buczacz. New York: Simon and Schuster, 2018. 399 р. Holokost і suchasnist, 1 (17), 156-162 [in Ukrainian].

Sterling, S. (2012). Svitlo v temriavi: rozpovid Simona Sterlinha, yaki perezhyv Holokost, rozkazana nym Fillis Sterlinh Yakobs [Light in the dark: The story of Simon Sterling, who survived the Holocaust, described by Phillis Sterling Jacobs]. Kyiv [in Ukrainian].

Struve, K. (2015). Deutsche Herrschaft, ukrainischer Nationalismus, antijüdische Gewalt: Der Sommer 1941 in der Westukraine. Oldenburg [in Germany].

Struve, K. (2017). OUN(b), nimtsi ta antyevreiske nasylstvo v Halychyni vlitku 1941 r. [OUN(b), Germans and anti-Jewish violence in Galicia in the summer of 1941]. Ukraina moderna, 24 (Yevreiski istorii ukrainskyh tereniv), 234-255 [in Ukrainian].

Vurlovska, M. (2017). Natsystskyi teror proty yevreiv Drohobycha (istoriia rodyny Drimeriv) [Nazi terror against the Jews of Drohobych (The history of the Drimers’ family)]. Skhidnoevropeiskyi istorychnyi visnyk, 5, 177-183. DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.5.116968 [in Ukrainian].

Опубліковано
05.10.2019
Як цитувати
Mykhailiuk, M. (2019). Погромний рух у Східній Галичині влітку–восени 1941 року: основні дослідження та інтерпрeтації. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (3(27), 113-129. https://doi.org/10.33782/eminak2019.3(27).317
Розділ
Історія України