Громадянське виховання: радянська практика (1956-1991 рр.)

Ключові слова: комуністичне виховання, політична соціалізація, громадянський обов’язок, комуністична ідеологія, радянська пропаганда

Анотація

Представлено загальну модель організації громадянського (комуністичного) виховання у радянській Україні другої половини ХХ ст. Аналізується процес формування у радянських громадян системи соціально-політичних цінностей, установок, що забезпечували легітимність партійно-радянської системи. Увагу акцентовано на процесі політичної соціалізації, що відбувалася впродовж всього життя. Доведено, що політична соціалізація була скерована партією та державними органами, мала комуністично-орієнтовану світоглядну спрямованість і практично була зведена до ідеологічного виховання.

Посилання

Haievskyi, A. (1966). Zbahachennia form i metodiv masovo-politychnoi roboty KP Ukrainy sered trudiashchykh (1963-1965 rr.) [Enrichment of the forms and methods of mass-political work of the Communist Party of Ukraine among the working people (1963-1965)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 3, 15-28 [in Ukrainian].

Horbatenko, V. (2004). Hromadianskist [Citizenship]. In Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk, (p. 122). Kyiv: Heneza [in Ukrainian].

Kahanov, Y. (2013). Radianski sviata ta obriady u konteksti ideolohichnoi polityky v Ukraini druhoi polovyny XX st. [Soviet holidays and ceremonies in the context of ideological policy in Ukraine in the second half of XX century]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 36, 186-194 [in Ukrainian].

Kalinichenko, V. & Rybalka, I. (2004). Istoriia Ukrainy. Chastyna III: 1917-2003 rr. [History of Ukraine. Part III: 1917-2003]. Kharkiv [in Ukrainian].

Kalinin, M. (1974). O vospitaniyi kommunisticheskoi soznatelnosti [On the upbringing of communist consciousness]. Moskva [in Russian].

Kobzar, B. (1966). Vykhovuvaty uchniv na heroichnykh tradytsiiakh [Educate students in heroic traditions]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 5, 111-114 [in Ukrainian].

Kozyrev, G. Ob ideologicheskom vospitanii v SSSR v vospominaniiakh i otsenke ochevidtsa [Ideological education in the USSR (in the memories and assessment of the eyewitness)]. Retrieved from http://kozyrev-gi.ru/pages/ob-ideologicheskom-vospitanii-v-sssr/ [in Russian].

Kriuchkov, H. (1984). Pro shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti partiinoi roboty [About ways to increase the effectiveness of party work]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 12, 5-16 [in Ukrainian].

Kurnosov, Y. (1968). Rol intelihentsii Ukrainy v komunistychnomu vykhovanni trudiashchykh [The role of the Ukrainian intelligentsia in the communist upbringing of the working people]. Kyiv [in Ukrainian].

Mezhenin, M. & Zamelan, V. (1969). Ideino-vykhovna robota z studentamy u pozanavchalnyi chas [Ideal and educational work with students in extra-curricular time]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 12, 112-114 [in Ukrainian].

Pietukhov, Y. (1967). Vykhovannia v uchniv pochuttia hromadianskoho oboviazku budivnyka komunizmu na urokakh istorii SRSR [Educating students’ sense of civic duty as a communist builder in the lessons of USSR history]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 3, 109-112 [in Ukrainian].

Pylynskyi, Y. (2016). Hromadianska osvita v Ukraini [Civic education in Ukraine]. Naukovi zapysky Naukma. Politychni nauky, 186, 61-66 [in Ukrainian].

Pitov, V. & Popov, V. (1965). Uchitsa kommunizmu (iz opyta vospitatelnoi raboty v vuzakh Ukrainskoi SSR) [To study communism (from experience of educational work in universities of the Ukrainian SSR)]. Kiev [in Russian].

Shapovalov, S. (2013). Sovetskie prazdniki i politicheskaia sotsializatsiia molodezhi [Soviet holidays and political socialization of youth]. Obshchestvo: Politika. Ekonomika. Pravo, 3, 30-33 [in Russian].

Tkachuk, M. (2010). Filosofska osvita v radianskii Ukraini: dosvid osmyslennia istorychnykh dokumentiv ta arkhivnykh materialiv [Philosophical education in Soviet Ukraine: experience of comprehending historical documents and archival materials]. Filosofska dumka, 6, 35-67 [in Ukrainian].

Tsvetaeva, N. (2000). Biograficheskie narrativy sovetskoi epokhi [Biographical narratives of the Soviet era]. Sotsiologicheskii zhurnal, 1-2, 150-163 [in Russian].

Vashchenko, H. (1976). Vykhovnyi ideal («Zapysky Vykhovnyka») [Educational ideal («Notes Vykhovnyk»)]. Briussel-Toronto-Niu York-London-Miunkhen [in Ukrainian].

Опубліковано
31.12.2019
Як цитувати
Shanovska, O. (2019). Громадянське виховання: радянська практика (1956-1991 рр.). ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (4(28). https://doi.org/10.33782/eminak2019.4(28).354
Розділ
Всесвітня історія та міжнародні відносини