Зміни в етнополітичному середовищі населення Півдня України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

  • Liudmyla Matvienko Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0001-8932-5757
Ключові слова: етнос, поліетнічність, Південь України, перепис, українці, росіяни, регіон

Анотація

У статі проаналізовані зміни в етнополітичному становищі населення Півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Територіальними рамками Півдня України ми визначаємо Причорномор’я та Приазов’я, а також Кримський півострів, оскільки головним критерієм, що покладений у наш варіант розмежування – є поліетнічний фактор.

Південь України залишався поліетнічним регіоном з переважанням українського населення, за винятком Криму. Перша світова війна внесла кардинальні зміни в етнонаціональний склад Півдня України. Регіон поповнився за рахунок етносів, що раніше ніколи його не населяли. Це посилило мультинаціональний характер краю та сприяло перетворенню його в унікальний, за своєю етнічною різноманітністю, регіон.

Посилання

Бойко Я.В. Заселение Южной Украины. Формирование этнического состава населения края: русские и украинцы (конец XVІІІ – начало ХХI в.) Этностатистический очерк. Выпуск 1. Черкассы: Вертикаль, 2007. 48 с.

Євтух В.Б. Етнічність: глосарій. Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. 170 с.

Жаботинский В. Отпор // Поляки и евреи. Сборник. Санкт-Петербург, 1913. С. 60-72.

Королев В.И. Возникновение политических партий в Таврической губернии. 1905-1917. Симферополь, 1993. 68 с.

Котлер И. Очерки по истории евреев Одессы. Иерусалим, 1996. 204 с.

Котляр Ю.В. Повстанський рух етнічних меншин Півдня України (1917-1931). Київ-Миколаїв: Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 2008. Історична бібліотека МДГУ. Кн. 1. 156 с.

Лисяк-Рудницький І. Роля України в новітній історії // Історичні есе. В 2-х тт. Київ: Основи, 1994. Т. 1. 573 с.

Лозаннська Т.І. Німці-виселенці українських губерній у роки Першої світової війни // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ: Інститут історії НАН України, 2000. Вип. ІV. С. 84-110.

Рудницький С.О. Огляд національної території України // Чому ми хочемо самостійної України. Львів, 1994. С. 264-265.

Сердюк О.В. Біженство в Україні під час Першої світової війни // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ: Інститут історії НАН України, 2000. Вип. ІV. С. 111-132.

Солдатенко В. Українська революція і етнонаціональні відносини: проблеми дослідження // Наукові записки. Збірник. Випуск 8. Київ: ІПіЕНД, 1999. С. 3-20.

Сонин А. Болгары в Южной России // Южный вестник. Еженедельный иллюстрированный журнал (Одесса). 1915. № 1. С. 15-16.

Турченко Г.Ф. Південна Україна на зламі епох (1914-1922 рр.). Запоріжжя: Просвіта, 2005. 324 с.

Турченко Ф.Г., Турченко Г.Ф. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець ХІХ – 1921 р.). Київ: Ґенеза, 2003. 304 с.

Устименко В. Соціальна структура національних меншин та їх правовий статус як чинник міжетнічних протиріч та конфліктів. URL: http://history.org.ua/JournALL/revol/revol_2012_7/12.pdf

Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. Прага: Накладом видавництва «Вільна спілка» і Українського робітничого університету, 1928. 324 с.

Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Matvienko, L. (2018). Зміни в етнополітичному середовищі населення Півдня України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 26-30. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/50
Розділ
Історія України