Petro-Pavlivsky Monastery in the Village of Irhóc (Vilkhivtsi) in the 18th Century

Keywords: Máramaros, eparchy, monastery, bishop, abbot, hegumen, monasticism, document

Abstract

The article explores the history of the origin and development of Petro-Pavlivsky Monastery (Saints Peter and Paul Monastery) in the village of Vilkhivtsi, Tyachiv district, Transcarpathian region.

The relevance of the research topic is due to the need for an objective and impartial reconstruction of the integral church life of Máramaros Eparchy in the 18th century. The research, owing to new discovered archival materials, for the first time reveals the hitherto unknown facts from the history of the Vilkhivtsi monastery.

The main methods used in the study were: critical analysis of sources, historical-comparative, topological and descriptive method, as well as the synthesis of logical and structural-system analysis of the newly discovered material.

The studied documents and analytical works prove that foundation date of the monastic center is 1708. This allows us to state that the monastery was one of the oldest – «newly created» monastic centers of Máramaros Eparchy in the first half of the 18th century and occupied although short, but prominent place in the ecclesiastical life of the county.

The data of the State Archives in Transcarpathian region, as well as research works made it possible to get acquainted with the main stages of the monastery activities in the 18th century. This provides prospects and opportunity for further researches: studying the constituent documents, the life of the first abbots of the monastery, certain aspects of monastic life, land and economic affairs, biographies of the monks of the monastery, and so on.

The prospect for further research is that further study of the monastery activities will more comprehensively fill the existing gaps in the history of monasticism of Máramaros Eparchy. Elaboration of the research topic will allow to expand permanent knowledge about the inner life of the monasteries of Máramaros in the specified period; will permit to study the church history in Transcarpathia in the 18th century, in general.

References

Ciubotă, V., Delegan, M., Ghitta, O. & Rus, V. (Eds.) (2007). Mukachivska Hreko-Katolytska yeparkhiia. Dokumenty [Mukachevo Greek Catholic Diocese. Documents]. Editura Muzeului Sătmărean. Vol. I. Satu Mare-Ujgorod [in Ukrainian].

Ciubotă, V., Rus, V. & Bălu, D. (Eds.) (2012). Mukachivska Hreko-Katolytska yeparkhiia. Dokumenty [Mukachevo Greek Catholic Diocese. Documents]. Editura Muzeului Sătmărean. Vol. II. Satu Mare [in Ukrainian].

Ciubotă, V., Rus, V., Misiuk, M., Veskvarko, S. & Turuczkó, S. (2015). Mukachivska Hreko-Katolytska yeparkhiia. Dokumenty [Mukachevo Greek Catholic Diocese. Documents]. Editura Muzeului Săt-mărean. Vol. III. Satu Mare [in Ukrainian].

Delehan Mykhailo, Chubota Viorel & Horvat Iryna-Liuba (2004). Perelik fondiv Derzhavnoho arkhivu Zakarpatskoi oblasti Ukrainy [List of funds of the State Archives of the Transcarpathian region of Ukraine]. Satu Mare – Uzhhorod: Vydavnytstvo Satumarskoho povitovoho muzeiu: Tipografia «Info-raţia Zitei» [in Ukrainian].

Fenych, V. & Tsapulych, O. (2004). Malobereznianskyi Sviato-Mykolaivskyi monastyr ta narysy Chynu sv. Vasyliia Velykoho na Zakarpatti [Malobereznyansky St. Nicholas Monastery and essays on the Or-der of St. Basil the Great in Transcarpathia]. Uzhhorod [in Ukrainian].

Hadzhega Vasylii (1922). Dodatki k istorii Rusinov i ruskikh tserkvei v Maramoroshi. Studii istorychno-arkhivni [Additions to the history of Rusyns and Russian churches in Maramures. Historical and ar-chival studies]. Naukovyi Zbornyk tovarystva «Prosvita» v Uzhhorodi, (Rochnyk I.), 140-228 [in Ruthenian].

Hodinka, A. (1911). A munkácsi görög szertartású püspökség okmánytára. I. KӦT. 1458-1715. Ungvár [in Hungarian].

Kichera, V. (2008). Instytutsiina rozbudova provintsii chynu Vasylian na Zakarpatti u period pravlinnia Mukachivskoho yepyskopa Andriia Bachynskoho (1773-1809) [Institutional development of the province of the rank of Basilian in Transcarpathia during the reign of Bishop Andriy Bachynsky of Mukachevo (1773-1809)]. Rusin, 3-4 (13-14), 76-83 [in Ukrainian].

Kichera, V. (2015). «Spysanie obytelei Maramoroshskykh» yak istorychne dzherelo [«Write-off of the monasteries of Maramures» as a historical source]. Rumunsko-Ukrainski vidnosyny. Istoriia ta suchasnist, 41-54 [in Ukrainian].

Kinakh Hlib (1926). Posishchennie maramoroskykh monastyriv 1749 r. [Visiting the Maramures mon-asteries in 1749]. Zapysky ChSVV, T. II, Vyp. 1-2, 105-122 [in Ruthenian].

Kinakh Hlib (1930). Posishchennia zakarpatskykh monastyriv ChSVV v rr. 1755, 1756, 1765, 1809 [Vis-iting the Transcarpathian monasteries of OSBM in 1755, 1756, 1765, 1809]. Zapysky ChSVV, T. III, Vyp. 3-4, 432-446 [in Ruthenian].

Kralytskii, A. (1865). Spysok monastyrei Chyna Sviatoho Vasyliia Velykoho, sushchestvovavshykh inohda v Maramoroshy (v Uhorshchyni) i istertykh imperatorom Iosyfom II 1788 h. [List of monasteries of the Order of St. Basil the Great, which sometimes existed in Maramures (Hungary) and was destroyed by Emperor Joseph II in 1788]. Naukovyi sbornyk izdavaemyi literaturnym obshchestvom Halytsko-Russkoi matytsi. Vol. I-IV, 50-53 [in Ruthenian].

Luchkai, M. (2002). Istoriia karpatskykh rusyniv [History of the Carpathian Ruthenians]. Deshyfruvannia rukopysu Yu.M. Saka. Vol. III. Uzhhorod [in Ukrainian].

Misiuk Mykhailo & Kutashi Olena (2014). Anotovanyi perelik opysiv fondiv uhorskoho pokhodzhennia Berehivskoho pidrozdilu Derzhavnoho arkhivu Zakarpatskoi oblasti do 1918/1919 rr. – ta za 1938-1944/1945 rr. [Annotated list of descriptions of funds of Hungarian origin of the Berehovo subdivision of the State Archives of the Zakarpattia region before 1918/1919 – and for 1938-1944/1945]. Budapesht [in Ukrainian].

Monych Oleksandr (2009). Zanevskyi monastyr v Polonynakh: Narysy z istorii Uholskoho ta Uhlianskoho monastyriv [Zanevsky Monastery in Polonyny: Essays on the History of the Uholsky and Uglyansky Monasteries]. Uzhhorod [in Ukrainian].

Monych Oleksandr (2019). «Imstychivskyi ekzyl» v chasy pravlinnia ostannikh pravoslavnykh arkhiiereiv Mukachivskoi yeparkhii: Ioanikiia (Zeikana) ta Mefodiia (Rakovetskoho) [«Imstychiv exile» during the reign of the last Orthodox bishops of the Mukachevo diocese: Ioanikiya (Zeikana) and Methodius (Rakovetsky)]. Naukovi Zapysky Bohoslovsko-istorychnoho naukovo-doslidnoho tsentru imeni arkhimandryta Vasyliia (Pronina), 6, 383-409 [in Ukrainian].

Moroz, V. (2020). Istoriia chernetstva u spadshchyni o. Anatoliia Kralytskoho, ChSVV [History of monas-ticism in the legacy of Fr. Anatoliy Kralytsky, OSBM]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, Seriia «Istoriia», 1 (42), 20-29 [in Ukrainian.

Pahyria, V. (1994). Monastyri Zakarpattia (1360-1939) [Monasteries of Transcarpathia (1360-1939)]. Mukachevo [in Ukrainian].

Pap Stepan (2002). Istoriia Zakarpattia [History of Transcarpathia]. T. II. Ivano-Frankivsk, [in Ukrain-ian].

Pekar Atanasii, V. (1997). Narysy istorii Tserkvy Zakarpattia [Essays on the history of the Church of Transcarpathia]. Seriia II. «Zapysky ChSVV». Sektsiia I. T. I: Yerarkhichne oformlennia. Rym-Lviv [in Ukrainian].

Pekar Atanasii, V. (2014). Narysy istorii Tserkvy Zakarpattia [Essays on the history of the Church of Transcarpathia]. T. III: Monashe zhyttia. Uzhhorod [in Ukrainian].

Petrov, A. (1905). «Staraia vera» i uniia v XVII-XVIII vv. Poiasnitelnaia zapiska [«Old Faith» and the union in the XVII-XVIII centuries. Explanatory note]. Materialy dlia istorii Ugorskoi Rusi, T. I. Sankt-Peterburg [in Russian].

Petrov, A. (1906). «Staraia vera» i uniia v XVII-XVIII vv. Poiasnytelnaia zapyska [«Old Faith» and the union in the XVII-XVIII centuries. Explanatory note]. Materialy dlia istorii Ugorskoi Rusi, T. II. Sankt-Peterburg [in Russian].

Pronin, Vasiliy (2009). Istoriia Pravoslavnoi Tserkvi na Zakarpatie [History of the Orthodox Church in Transcarpathia]. Mukachevo: Sviato-Nykolaevskyi Mukachevskyi monastyr, ORP «Φιλοκαλια» [in Russian].

Syrokhman, M. (2000). Tserkvy Ukrainy. Zakarpattia [Churches of Ukraine. Transcarpathia]. Lviv [in Ukrainian].

Zhatkovich, Yu. (1891, 01 sentiabria). Epyskopy Maramoroshskye [Bishops of Maramures]. Lystok, 17, 196-197 [in Ruthenian].

Zhatkovich, Yu. (1891, 15 sentiabria). Epyskopy Maramoroshskye [Bishops of Maramures]. Lystok, 22, 196-197 [in Ruthenian].

Published
01.07.2021
How to Cite
Monych, O. (2021). Petro-Pavlivsky Monastery in the Village of Irhóc (Vilkhivtsi) in the 18th Century. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (2(34), 67-75. https://doi.org/10.33782/eminak2021.2(34).515
Section
History of Ukraine