Sources of Merchant Class of Mykolaiv Increase in Number in the 19th Century

Keywords: merchant, merchant’s son, ordinary citizens, Mykolaiv City Duma, Mykolaiv

Abstract

In modern Ukraine, trade plays an important role. Thus, the issue of studying the history of the development of a merchant class as a trade relations carrier in Southern Ukraine is relevant. In general, the merchant class was a unique estate, which put atop not the social status but the fortune, i.e. readiness for active trade. The studying of the merchant class increase in number issue makes it possible to find out from which social strata the new representatives of the merchant class were coming.

The goal of the paper is to study the peculiarities of Mykolaiv city merchant class increase in number during the 19th century.

The objectives of the paper are to study the peculiarities of involving persons in the merchant class, to explain the reasons for the transition of ordinary citizens to the merchants of Mykolaiv, to highlight the peculiarities of submitting documents to the city authorities for registration as the merchant, and to study some cases of passport issuing.

Certain attention is paid to the peculiarities of the increase in number of city merchant class with representatives of other strata during the formation and evolution of a merchant stratum of the city during the 19th century. Particular consideration is given to the role of the ordinary citizens in the formation of the merchant class of Mykolaiv and the specifics of their entry into the stratum. The social status of the persons who went over to Mykolaiv merchants from other cities of the Russian Empire is defined.

References

Bezshkurenko, A. (2020). Rozvytok torhivli v misti Yelysavethradi u druhii polovyni XIX – na pochatku XX st. [The development of trade in the city of Yelisavetgrad in the second half of the XIX ‒ early XX centuries]. Zbirnyk naukovykh prats ΛΌГOΣ, 2, 131-132. DOI: https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v2.49 [in Ukrainian].

Bielikov, Yu. (2003). Kupetstvo Kharkivskoi hubernii (druha polovyna XIX ‒ pochatok XX st.) [Merchants of Kharkiv province (second half of the XIX – early XX centuries)]. (Candidate’s thesis). Kharkiv [in Ukrainian].

Danylenko, L. (2003). Dynastiia Kharytonenkiv [Kharitonenko dynasty]. Sumy: Slobozhanshchyna [in Ukrainian].

Donik, O. (2005). Blahodiinist v Ukraini (XIX – pochatok XX st.) [Charity in Ukraine (XIX – early XX cen-turies)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 4, 159-177 [in Ukrainian].

Donik, O. (2008). Kupetstvo Ukrainy v imperskomu prostori (XIX st.) [Merchants of Ukraine in the impe-rial space (XIX century)]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Donik, O. (2004). Rodyna Tereshchenkiv v istorii dobrochynnosti [The Tereshchenko family in the history of charity]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Hurzhii, O. (2004). Deiaki problemy stanovlennia kupetskoho stanu v Ukraini [Some problems of the formation of the merchant class in Ukraine]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Hurzhii, O. & Hurzhii, I. (2013). Kupetstvo Kyieva ta Kyivshchyny XVII – ХІХ st. [Merchants of Kyiv and Kyiv region of the XVII – XIX centuries]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Hurzhii, O. (2004). Kupetskyi stan na Livoberezhnii i Slobidskii Ukraini v druhii polovyni XVII-XVIII st.: problemy stanovlennia ta rozvytku [Merchant status in the Left Bank and Slobidska Ukraine in the second half of the XVII-XVIII centuries: problems of formation and development]. Ukrainskyi is-torychnyi zhurnal, 3, 3-21 [in Ukrainian].

Ihnatieva, T. (2003). Kupetstvo Pravoberezhnoi Ukrainy v kintsi ХVIII ‒ pershii polovyni ХIХ stolittia: sotsialno-etnichnyi aspekt [Merchants of the Right Bank of Ukraine in the late XVIII – first half of the XIX century: socio-ethnic aspect]. Naukovi pratsi Kam’ianets-Podilskoho pedahohichnoho uni-versytetu: Istorychni nauky, 11, 172-179 [in Ukrainian].

Kovalynskyi, V. (1998). Metsenaty Kyeva [Patrons of Kiev]. Kiev: Kyi [in Russian].

Kovalinskii, V. (2003). Semia Tereshchenko [Tereshchenko family]. Kiev: Pressa Ukrainy [in Russian].

Lazanska, T. (1996). Sotsialne pokhodzhennia promyslovoi burzhuazii Ukrainy v XIX st. [The social ori-gin of the industrial bourgeoisie of Ukraine in the XIX century]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 2, 65-73 [in Ukrainian].

Lazanska, T. (1999). Istoriia pidpryiemnytstva v Ukraini (na materialakh torhovo-promyslovoi statystyky XIX st.) [History of entrepreneurship in Ukraine (on the materials of trade and industrial statistics of the XIX century)]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Lazanska, T. (2001). Torhovelni domy Ukrainy na rubezhi dvokh stolit (1892-1914 rr.) [Trading houses of Ukraine at the turn of two centuries (1892-1914)]. Problemy istorii Ukrainy XIX – pochatku XX st., 2, 24-41 [in Ukrainian].

Marchenko, O. & Saltanova, N. (2012). Osoblyvosti rozvytku kupetstva v Yelysavethradi v XIX – pochatku XX st. (na prykladi sim’i kuptsiv Voinovykh) [Features of the development of merchants in Yelisavetgrad in the XIX – early XX centuries (on the example of the family of military merchants)]. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriia: Istorychni nauky, 15, 295-307 [in Ukrainian].

Saltanova, N. (2011). Kupechestvo Elisavetgrada (istoricheskie ocherki) [Elisavetgrad merchants (his-torical essays)]. Kirovograd: KIRaCH Ukraina [in Russian].

Shepel, F. (2008). Vyznaiu sebe vynnym u tomu, shcho buv kuptsem druhoi hildii [I plead guilty to being a merchant of the Second Guild]. Kirovohradskyi kraieznavchyi visnyk, 2, 31-36 [in Ukrainian].

Published
01.07.2021
How to Cite
Makushina, H. (2021). Sources of Merchant Class of Mykolaiv Increase in Number in the 19th Century. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (2(34), 86-94. https://doi.org/10.33782/eminak2021.2(34).517
Section
History of Ukraine