Socio-political and public organizations activity peculiarities at Volyn in the Ukrainian statehood idea formation and development in 1921-1939

Keywords: Ukraine, Volyn, national movement, public organizations, socio-political organizations

Abstract

Historical aspects of the development and formation of socio-political and public organizations in Volyn, which after the end of the World War I was under the rule of two totalitarian powers – the Soviet Union and the Polish-Lithuanian Commonwealth I is studied in the article. The role of Ukrainian immigration in the creation of Ukrainian socio-cultural and political centers was considered, and the optimal ways of solving national problems were searched for. On the example of Volyn lands it is proved that despite the difference of social and political systems, which dominated both Western and Eastern parts of Volyn, the process of formation of the national idea represents an organic unity in all Ukrainian lands.

References

Bulba-Borovets, T. (1993). Armіia bez derzhavy [Army without a State]. Lvіv: Poklyk sumlіnnia [in Ukrainian].

Chervak, B. (1997). Natsіi vіisko nezryme [The nation’s army is invisible]. In Materіaly do іstorіi OUN. Kyiv, pp. 3-16 [in Ukrainian].

Chernikhіvskiy, G. (1999). Kremenechchyna vіd davnini do suchasnostі [Kremenets’ region from ancient times to the present]. Kremenets: Papіrus [in Ukrainian].

Davydiuk, R. (2006). Rozmezhuvannia Zakhіdnoi Volynі ta Skhіdnoi Galychyny yak skladova «volynskoho eksperymentu» Genrika Yuzevskoho [Delimitation of Western Volhynia and Eastern Galicia as a component of the «Volyn experiment» by Henryk Yuzewski]. In Levenets, Yu.A. (Ed.). Suchasna ukrainska derzhava: іstorychnі іmperatyvy stanovlennia, tendentsіi ta problemy rozvytku, (pp. 498-509). Kyiv [in Ukrainian].

Dmytruk, V. (1998). General-khorunzhyi armіi UNR O. Almazov і Volyn [General-Cornet of the Army of the Ukrainian People’s Republic O. Almazov and Volyn]. Proceedings of the Conference: «Mynule і suchasne Volynі: Oleksandr Tsynkalovskiy і kray», (pp. 63-64). Lutsk [in Ukrainian].

Halushko, M. (1999) Hladkyi Hryts [Hladkyi Hryts]. In Ukrainska zhurnalіstyka v іmenakh. Materіaly do entsyklopedychnoho slovnyka, (Vol. 6, pp. 61-64). Lvіv [in Ukrainian].

Kacharaba, S.P. (2003). Emіgratsіia z Zakhіdnoi Ukrainy (1919-1939) [Emigration from Western Ukraine (1919-1939)]. Lviv: Mіsіoner [in Ukrainian].

Kadenyuk, O.S. (2020). Hromadsko-prosvіtnytskі orhanіzatsіi Volynі u 20-kh – 30-kh rokakh XX stolіttia [Public educational organizations of Volyn in the 1920s-30s]. Vіsnyk Skhіdnoukrainskoho unіversytetu іm. Volodymyra Dalia, 3, 32-36 [in Ukrainian].

Kubiiovych, V. (Ed.) (1994). Entsyklopedіia ukrainoznavstva [Encyclopedia of Ukrainian Studies]. Vol. 4, P. 1270. Lvіv [in Ukrainian].

Kucherepa, M. (1997). Natsіonalna polіtyka Drugoi Rechі Pospolytoi shchodo ukraintsіv (1919-1929 rr.) [National policy of the Second Commonwealth towards Ukrainians (1919-1929)]. Proceedings of the Conference: Ukrainsko-polskі vіdnosyny v 1918-1947 rr. Varshava, pp. 11-28 [in Ukrainian].

Kucheruk, O. & Chervak, B. (1997). Materіaly do іstorіi OUN [Materials on the history of the OUN]. Kyiv [in Ukrainian].

Lialka, Ya. & Hubka, I. (Eds.). (1997). Lіtopys neskorenoi Ukrainy. Dokumenty і materіaly, spogady [Chronicle of unconquered Ukraine. Documents and materials, memories]. Vol. 2. Lvіv: Galytska vydavnycha spіlka [in Ukrainian].

Moroz, V. (1997). Liudyna ukrainskoho vіdrodzhennia [The man of the Ukrainian revival]. In Kozhnomu myla svoia storona. Kraieznavchі narysy pro vydatnykh liudei, mynule Zhytomyrshchyny, obriady і zvychai naselennia kraiu. Zhytomyr: Zhurfond, P. 30-33 [in Ukrainian].

Myts, M. (1991). Mykhailo Cherkaskyi – polіtyk, vydavets і publіtsyst [Mykhailo Cherkasky – politician, publisher and publicist]. Abstracts of Papers: V Volyn іstoryko-kraieznavcha konferentsіia (11-13 zhovtnia 1991 r.): «Mynule і suchasne Volynі. Іstorychnі postatі kraiu». Lutsk, P. 116-117 [in Ukrainian].

Rozhko, V. (1994). І potekla storіkami… Mogyly ne mozhut movchaty [And flowed for centuries… Graves cannot be silent]. Vіnnіpeg, Kanada: Spadshchyna [in Ukrainian].

Savchuk, O. & Komar, V. (1995). Volynskі shliakhy heneralіv UNR: Volodymyr Oskіlko ta Yurіi Tiutiunnyk [Volyn’ ways of generals of the Ukrainian People’s Republic: Volodymyr Oskilko and Yurii Tiutiunnyk]. Proceedings of the Conference: «Pіvdenno-Skhіdna Volyn: nauka, osvіta, kultura». Khmelnytskyi-Shepetіvka, 164-165 [in Ukrainian].

Savchuk, O. & Savchuk, І. (1994). Volynske studentstvo 1920-30-kh rokіv – nova heneratsіia ukrainskoi natsіonalnoi іntelіhentsіi pershoi polovyny XX st. [Volyn’ students of 1920-30’s – a new generation of Ukrainian national intelligentsia of the first half of XX century]. Abstracts of Papers: «Volyn і volynske zarubіzhzhia» (Lutsk, 16-18 chervnia 1994 r.). Lutsk, 83-85 [in Ukrainian].

Sydorenko, N. (1999). Levytskyi Modest Petrovych [Levitsky Modest Petrovich]. In Ukrainska zhurnalіstyka v іmenakh. Materіali do entsiklopedichnogo slovnika, Vol. 6. Lvіv [in Ukrainian].

Solovei, O.H. (2004). Іmmіgratsіinі protsesy na Volynі u mіzhvoiennyi perіod (1921-1939 rr.) [Immigration processes in Volyn in the interwar period (1921-1939)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Lvіv [in Ukrainian].

Stepanov, L. & Stepanova, L. (1991). Narodnyi oboronets [People’s Defender]. Abstracts of Papers: V Volynska іstoryko-kraieznavcha konferentsіia (11-13 zhovtnia 1991 roku) «Mynule і suchasne Volynі. Іstorychnі postatі kraiu». Lutsk, 133-134 [in Ukrainian].

Tiutiunnyk, Yu. (1990). Z poliakamy proty Ukrainy [With the Poles against Ukraine]: Reprint (1924). Kyiv: Ukraina [in Ukrainian].

Tsetsyk, Ya.P. (2008). Dіialnіst ukrainskykh natsіonalnykh partіi na Volynі u mіzhvoiennyi perіod [Activities of Ukrainian national parties in Volyn in the interwar period]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Chernіvtsі [in Ukrainian].

Zavadskaya, I., & Kadenyuk, A. (2019). Political Factors in the Formation and Activity of Agricultural Societies in East Galicia (20s – early 30s XX century). Zaporizhzhia Historical Review, 1 (52), 150-154 [in English].

Zvarnyk, G. (1997). Zagadkovyi «vіstkіvets» Roman Bozheskyi. Lysty do Dmytra Dontsova [Mysterious «messenger» Roman Bozhesky. Letters to Dmitry Dontsov]. Ukrainskі problemy, 2, 145-146 [in Ukrainian].

Published
01.07.2021
How to Cite
Kadeniuk, O., & Sazhko, V. (2021). Socio-political and public organizations activity peculiarities at Volyn in the Ukrainian statehood idea formation and development in 1921-1939. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (2(34), 139-149. https://doi.org/10.33782/eminak2021.2(34).522
Section
History of Ukraine