The Role of Transcarpathian Political and Church Elite in Proclamation of Carpathian Ukraine

Keywords: Carpathian Ukraine, Carpathian Sich, political elite, church elite, state formation

Abstract

The participation of Transcarpathian political and church elite in the process of proclamation, development, and defense of Carpathian Ukraine is studied in the paper. Based on the principles of historicism, as well as complexity and scientific objectivity, the author of the paper analyzes the specific historical preconditions for the formation of Transcarpathian political and church elite in the geopolitical processes of the early 20th century. The determining peculiar factors of political differentiation and social segmentation of Transcarpathian political elite of the studied period are outlined, on the basis of which the segmental composition and functional features of Transcarpathian political and church elite in the period between the two world wars are characterized. In the process of historical reconstruction and analytical interpretation, general and special research methods were used, including problem-chronological method, methods of historiographic analysis and synthesis, retrospective method, which generally made it possible to specify the cause-effect relations between the factors which had influenced the formation of political and the church elite, as well as the role and importance of the representatives of that elite in the state-building process during the preparation, proclamation, and defense of Carpatho-Ukrainian statehood in 1939.

The political conditions in which the representatives of the political and church elite carried out their state-building activities are characterized in the paper. The social basis of the political and church elite is represented, and the transformation of the relations of the main social and political groups is shown. Functional analysis of the participation of individual representatives of the political and church elite in the proclamation of Carpathian Ukraine, the formation of public authorities, and the defense of the restored statehood is presented. The place and value of the international factor’s influence on the state-building process and the role of the local political and church elite in that process in Ukrainian Transcarpathia in the second half of the 1930s are characterized in detail. Particular attention is paid to the factors that led to the possibility of uniting various political groups around the state formation of Carpathian Ukraine, and the effectiveness of the political and spiritual factors consolidation in this process is proved.

References

Bukovskyi, I.V. (2004). Utvorennia i diialnist viiskovykh formuvan Karpatskoi Ukrainy (1938-1939) [Formation and activity of military formations of Carpathian Ukraine (1938-1939)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Lviv [in Ukrainian].

Dovhanych, O. (1996). Holovnyi komandant. Epizody zhyttia i diialnosti Dmytra Klympusha za materialamy kryminalnoi spravy [Chief Commander. Episodes of Dmytro Klympush’s life and activity based on the materials of the criminal case]. In Khudanych, V. (Ed.). Karpatska Sich. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 56-i richnytsi Karpatskoi Sichi, (p. 79). Uzhhorod: Hrazhda [in Ukrainian].

Dovhanych, O.D. (2007). Karpatska Ukraina v borotbi za nezalezhnist: represii proty yii oborontsiv ta kerivnykiv [Carpathian Ukraine in the struggle for independence: repression against its defenders and leaders]. Uzhhorod: Hrazhda [in Ukrainian].

Hyria, V. (2012). Uhorska iredenta v mizhvoiennomu Zakarpatti («uhorskyi faktor» u suspilno-politychnomu zhytti) [Hungarian irredent in interwar Transcarpathia («Hungarian factor» in socio-political life)]. Uzhhorod: Karpaty [in Ukrainian].

Kovach, L. (2017). Suspilno-politychnyi rozvytok Zakarpattia u mizhvoiennyi period v otsinkakh vitchyznianykh i zarubizhnykh naukovtsiv [Socio-political development of Transcarpathia in the interwar period in the assessments of domestic and foreign scientists.]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, 5-6, 302-321 [in Ukrainian].

Likhtei, I. (1995). Yepyskop Dionysii Nariadi i Karpatska Ukraina (lystopad 1938 – berezen 1939) [Bishop Dionysius Naryadi and Carpathian Ukraine (November 1938 – March 1939)]. Dzvony, 4, 4-5 [in Ukrainian].

Myshchak, I. (2008). Zakarpattia naperedodni Druhoi svitovoi viiny u pratsiakh suchasnykh ukrainskykh istorykiv [Transcarpathia on the eve of World War II in the works of modern Ukrainian historians]. Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini, 19, 410-421 [in Ukrainian].

Ofitsynskyi, R. (2019). Suchasni uiavlennia pro Karpatsku Ukrainu [Modern ideas about Carpathian Ukraine]. Ukrainske derzhavotvorennia, 1, 44-47 [in Ukrainian].

Petretskyi, V. (2010). Problemy konsolidatsii elity Pidkarpatskoi Rusi druhoi polovyny 30-kh rokiv XX stolittia [Problems of consolidation of the elite of Subcarpathian Russia in the second half of the 1930s]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ser. Istoriia, 25, 147-151 [in Ukrainian].

Slavik, Yu.V. (2014). Represii uhorskoho okupatsiinoho rezhymu v Karpatskii Ukraini (vesna 1939 r.) [Repressions of the Hungarian occupation regime in Carpathian Ukraine (spring 1939)]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ser. Istoriia, 2, 40-50 [in Ukrainian].

Tsubov, L.V. (2009). Vid Karpatskoi Rusi do Karpatskoi Ukrainy [From Carpathian Russia to Carpathian Ukraine]. Demokratychne vriaduvannia, 3. Retriefed from http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik3/fail/+Tsubov.pdf [in Ukrainian].

Vasylyna, N. (2008). Karpatska Ukraina v mizhnarodnykh vidnosynakh naperedodni Druhoi svitovoi viiny. Nove bachennia podii [Carpathian Ukraine in international relations on the eve of World War II. A new vision of events]. Uzhhorod: Karpaty [in Ukrainian].

Vehesh, M. (2020). Derzhavotvorchi protsesy u Karpatskii Ukraini (1938-1939) [State-building processes in Carpathian Ukraine (1938-1939)]. Uzhhorod: AUTDOR-ShARK [in Ukrainian].

Vehesh, M. (2018). Hibrydna viina polskykh dyversantiv u Karpatskii Ukraini (1938-1939) [Hybrid war of Polish saboteurs in Carpathian Ukraine (1938-1939)]. Yevropa i polityka. Proceedings of the Conference: «Ukraina – YeS: dvostoronni vidnosyny u konteksti zahostrennia hibrydnoi viiny, konfliktu polityk pamiati ta zabezpechennia prav natsionalnykh menshyn», (pp. 57-62). Uzhhorod [in Ukrainian].

Vehesh, M. (2018). Hibrydna viina uhorskykh i polskykh terorystiv u Karpatskii Ukraini (1938-1939) [Hybrid war of Hungarian and Polish terrorists in Carpathian Ukraine (1938-1939)]. Aktualni problemy politychnoi nauky, 2, 88-103 [in Ukrainian].

Vehesh, M. (2007). Velych i trahediia Karpatskoi Ukrainy [The greatness and tragedy of Carpathian Ukraine]. Uzhhorod: Hoverla [in Ukrainian].

Vehesh, M., Vehesh, I., Palinchak, M. & Holonych, Ya. (2020). Karpatska Ukraina v tsentralno-evropeiskii politychnii kryzi naperedodni Druhoi svitovoi viiny [Carpathian Ukraine in the Central European political crisis on the eve of World War II]. Fermont, SShA [in Ukrainian].

Vidnianskyi, S.V. & Vehesh, M.M. (2021). Avhustyn Voloshyn i Karpatska Ukraina v istorii ukrainskoho derzhavotvorennia [Augustyn Voloshin and Carpathian Ukraine in the history of Ukrainian state formation]. Kyiv: NAN Ukrainy, Instytut istorii Ukrainy [in Ukrainian].

Published
01.07.2021
How to Cite
Sinitskyi, A. (2021). The Role of Transcarpathian Political and Church Elite in Proclamation of Carpathian Ukraine. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (2(34), 150-158. https://doi.org/10.33782/eminak2021.2(34).523
Section
History of Ukraine