Petrо Kurinnyi in the Intellectual Discourse of the Ukrainian Diaspora Intellectuals

Keywords: Petro Kurinnyi, diaspora, Ukrainian emigration, historiography, N. Polonska-Vasylenko, Ukrainian Free University

Abstract

In the paper the creative work of the Ukrainian diaspora scientists devoted to the analysis of the scientific and social activity of Petro Petrovych Kurinnyi is analyzed. After the emigration of the scholar to Germany in 1943, his name appeared in the lists of the «enemies of the people», and that consigned the P. Kurinnyi’s scientific and organizational activity in the Ukrainian SSR to forced oblivion.

Though even during P. Kurinnyi’s lifetime in the diaspora the articles appeared in which the most important scientific researches of the archaeologist during his life in Ukraine were summed up, as well as the main directions of his scientific, educational and social activities in emigration. Natalia Polonska-Vasylenko, who was in friendly relations with the Kurinnyis, responded by one of the first articles about P. Kurinnyi in the periodical press. A few articles to the scholar’s anniversary came from her pen, in which the main milestones of P. Kurinnyi’s biography were mentioned, as well as his diverse social activity.

Ukrainian historians in emigration analyzed the scientific life of 1920-1930s in Soviet Ukraine, bystanders and creators of which they were. In the generalized works of N. Polonska-Vasylenko and B. Krupnytskyi, the role of P. Kurinnyi in the intellectual life of Soviet Ukraine was analyzed. The emigration period of P. Kurinnyi’s activity, in particular, his scientific and pedagogical activity at the Ukrainian Free University in Munich, was described in works devoted to the history of this university.

Valuable fragments to form the general biographical portrait of P. Kurinnyi are the memoirs of V. Plyushch, L. Vynar, and D. Humenna. The memoirs of these authors describe the personality traits of the scholar’s character, as well as his attitude to the key issues of Ukrainian life both in Soviet Ukraine and in the diaspora.

The analysis of publications of the Ukrainian diaspora intellectuals indicates the presence of scientific interest in the intellectual and public heritage of P. Kurinnyi while in Soviet Ukraine his name and scientific achievements were suppressed. Scholars in diaspora repeatedly emphasized the important role of P. Kurinnyi in the scientific life of Soviet Ukraine in the 1920s and 1930s, as well as his diverse scientific, educational and social activity in emigration.

References

Roman S. Holiat. Short History of the Ukrainian Free University // Papers of the Shevchenko Scientific Society. 1964. № 21. 32 p.

Universitas Libera Ucrainensis: 1921-2011 // Український Вільний Університет. Серія: Varia ч. 56. Упорядники: Уна Пацке, Микола Шафовал, Роман Яремко. Мюнхен, 2011. 828 с.

Архів Українського вільного університету. Ф. 1. № 66 (Курінна Р. – Полонській-Василенко Н. 5 листів. 1972-1973). 6 арк.

Барабаш Н.О. Рід Білозерських і культурний світ України ХІХ – початку ХХ століть. Київ: Видавничий дім «Стилос», 2007. 264 с.

Верба І.В., Заруба В.М. Н.Д. Полонська-Василенко і родина Синявських // Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна XVIII-ХІХ століття. Вип. 4 (5). Запоріжжя, 2000. С. 234-236.

Винар Л. Десятиліття Українського історичного товариства // Український історик. 1975. № 1-2. С. 5-12.

Гуменна Д. Дар Евдотеї: [роман]. Т. 2: Жар і крига. Балтимор-Торонто: Смолоскип, 1990. 346 с.

Крупницький Б. Українська історична наука під Совєтами (1920-1950 роки). Мюнхен, 1957. 175 с.

Курінний П. Історія археологічного знання про Україну. Видання 3-тє. Передмова і вступна стаття П. Горохівського. Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. 153 с.

Курінний П. Історія археологічного знання про Україну. Полтава, 1994. 140 с.

Пекарська Л.В. Петро Курінний: повернення із забуття // Національному музею історії України – 110 / Тематичний збірник наукових праць. Ч. 2. Київ: Такі справи, 2009. С. 94-105.

Плющ В. Петро Петрович Курінний (до 80-ліття з дня народження) // Шлях Перемоги. 1974. 23 червня. № 25 (1061). С. 4

Полонська-Василенко Н. Петро Петрович Курінний // Наук. зап. УВУ. Мюнхен, 1965-66. Ч. 8. С. 5-13.

Полонська-Василенко Н. Петро Петрович Курінний // Шлях Перемоги. 1954. 15 серпня. № 55. С. 3, 5.

Полонська-Василенко Н. Професор Петро П. Курінний // Визвольний шлях. 1972. Грудень. Кн. 12. С. 1387-1390.

Полонська-Василенко Н. Українська Академія наук: нарис історії. Ч. І (1918-1930). Мюнхен: Друк. «Logos», 1955. 150 с.

Полонська-Василенко Н. Українська Академія наук: нарис історії. Ч. 2. 1931-1941. Мюнхен: [б.в.]; Друк. «Logos», 1958. 214 c.

Скрипка Т. Родові гнізда Драгоманових-Косачів: їх устрій та культура. Київ: Темпора, 2013. 655 с.

Станиціна Г.О. Сторінки життя родини Курінних в Умані 1900-1930-х років (за документами Наукового архіву інституту археології НАН України) // АНТ. Вип. 19-21. Київ, 2007-2008. С. 191-199.

Станиціна Г. Особисте листування науковців як джерело свідчення про становище населення України у 20-ті – на початку 30-х років ХХ ст. (за матеріалами Наукового архіву Інституту археології НАН України) // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2015. Вип. 19. С. 170-180.

Умань і уманчани очима П.Ф. Курінного / Уклад. Ю.В. Торгало. Умань: Видавець «Сочінський», 2014. 428 с.

Умань і уманчани очима П.Ф. Курінного / за ред. Ю.В. Торгала, Л.Д. Гарбузової. Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. 344 с.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 1294. Оп. 1. Спр. 59. Арк. 14-14зв. Копія. Машинопис.

ЦДАМЛМ України. Ф. 1294. Оп. 1. Спр. 59. Арк. 36-36зв. Копія. Машинопис.

Яненко А. Інформативний потенціал газетного дискурсу 1930-х рр. щодо вивчення історії Всеукраїнського музейного городка/музейного містечка // Могилянські читання-2016. Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення. Зб. наук. праць. Київ: «Фенікс», 2017. С. 115-119.

Яненко А. Історія музейної археології УСРР (1919-1934). Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2016. 368 с.

Published
30.12.2018
How to Cite
OpatskyI. (2018). Petrо Kurinnyi in the Intellectual Discourse of the Ukrainian Diaspora Intellectuals. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 2(4 (24), 31-36. Retrieved from https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/53
Section
History of Ukraine