Петро Курінний в інтелектуальному дискурсі української діаспорної інтелігенції

  • Igor Opatsky Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-6786-3295
Ключові слова: Петро Курінний, діаспора, українська еміграція, історіографія, Н. Полонська-Василенко, Український вільний університет

Анотація

У статті здійснено аналіз творчого доробку вчених української діаспори щодо аналізу наукової та громадської діяльності Петра Петровича Курінного. Опрацювання публікацій Н. Полонської-Василенко, В. Плюща, Д. Гуменної, Л. Винара й інших свідчить про наявність наукового інтересу до інтелектуальної спадщини П. Курінного в той час, коли у радянській Україні його ім’я та наукові досягнення замовчувалися. Вченими у діаспорі неодноразово підкреслювалася вагома роль П. Курінного у заснуванні та діяльності Українського вільного університету, Української вільної академії наук та Українського історичного товариства.

Посилання

Roman S. Holiat. Short History of the Ukrainian Free University // Papers of the Shevchenko Scientific Society. 1964. № 21. 32 p.

Universitas Libera Ucrainensis: 1921-2011 // Український Вільний Університет. Серія: Varia ч. 56. Упорядники: Уна Пацке, Микола Шафовал, Роман Яремко. Мюнхен, 2011. 828 с.

Архів Українського вільного університету. Ф. 1. № 66 (Курінна Р. – Полонській-Василенко Н. 5 листів. 1972-1973). 6 арк.

Барабаш Н.О. Рід Білозерських і культурний світ України ХІХ – початку ХХ століть. Київ: Видавничий дім «Стилос», 2007. 264 с.

Верба І.В., Заруба В.М. Н.Д. Полонська-Василенко і родина Синявських // Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна XVIII-ХІХ століття. Вип. 4 (5). Запоріжжя, 2000. С. 234-236.

Винар Л. Десятиліття Українського історичного товариства // Український історик. 1975. № 1-2. С. 5-12.

Гуменна Д. Дар Евдотеї: [роман]. Т. 2: Жар і крига. Балтимор-Торонто: Смолоскип, 1990. 346 с.

Крупницький Б. Українська історична наука під Совєтами (1920-1950 роки). Мюнхен, 1957. 175 с.

Курінний П. Історія археологічного знання про Україну. Видання 3-тє. Передмова і вступна стаття П. Горохівського. Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. 153 с.

Курінний П. Історія археологічного знання про Україну. Полтава, 1994. 140 с.

Пекарська Л.В. Петро Курінний: повернення із забуття // Національному музею історії України – 110 / Тематичний збірник наукових праць. Ч. 2. Київ: Такі справи, 2009. С. 94-105.

Плющ В. Петро Петрович Курінний (до 80-ліття з дня народження) // Шлях Перемоги. 1974. 23 червня. № 25 (1061). С. 4

Полонська-Василенко Н. Петро Петрович Курінний // Наук. зап. УВУ. Мюнхен, 1965-66. Ч. 8. С. 5-13.

Полонська-Василенко Н. Петро Петрович Курінний // Шлях Перемоги. 1954. 15 серпня. № 55. С. 3, 5.

Полонська-Василенко Н. Професор Петро П. Курінний // Визвольний шлях. 1972. Грудень. Кн. 12. С. 1387-1390.

Полонська-Василенко Н. Українська Академія наук: нарис історії. Ч. І (1918-1930). Мюнхен: Друк. «Logos», 1955. 150 с.

Полонська-Василенко Н. Українська Академія наук: нарис історії. Ч. 2. 1931-1941. Мюнхен: [б.в.]; Друк. «Logos», 1958. 214 c.

Скрипка Т. Родові гнізда Драгоманових-Косачів: їх устрій та культура. Київ: Темпора, 2013. 655 с.

Станиціна Г.О. Сторінки життя родини Курінних в Умані 1900-1930-х років (за документами Наукового архіву інституту археології НАН України) // АНТ. Вип. 19-21. Київ, 2007-2008. С. 191-199.

Станиціна Г. Особисте листування науковців як джерело свідчення про становище населення України у 20-ті – на початку 30-х років ХХ ст. (за матеріалами Наукового архіву Інституту археології НАН України) // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2015. Вип. 19. С. 170-180.

Умань і уманчани очима П.Ф. Курінного / Уклад. Ю.В. Торгало. Умань: Видавець «Сочінський», 2014. 428 с.

Умань і уманчани очима П.Ф. Курінного / за ред. Ю.В. Торгала, Л.Д. Гарбузової. Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. 344 с.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 1294. Оп. 1. Спр. 59. Арк. 14-14зв. Копія. Машинопис.

ЦДАМЛМ України. Ф. 1294. Оп. 1. Спр. 59. Арк. 36-36зв. Копія. Машинопис.

Яненко А. Інформативний потенціал газетного дискурсу 1930-х рр. щодо вивчення історії Всеукраїнського музейного городка/музейного містечка // Могилянські читання-2016. Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення. Зб. наук. праць. Київ: «Фенікс», 2017. С. 115-119.

Яненко А. Історія музейної археології УСРР (1919-1934). Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2016. 368 с.

Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Opatsky, I. (2018). Петро Курінний в інтелектуальному дискурсі української діаспорної інтелігенції. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 31-36. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/53
Розділ
Історія України