Взаємовідносини радянських органів держбезпеки з місцевими управлінськими структурами на Поділлі (кінець 1920-х – 1930 рр.)

Ключові слова: взаємовідносини, ДПУ, партійні осередки, Поділля, доповідна записка

Анотація

У статті висвітлено окремі аспекти взаємовідносин органів ДПУ з партійно-радянськими структурами Поділля. Автор намагався відшукати ключові точки взаємовпливів між органами держбезпеки та партійно-радянськими структурами і з’ясувати, яким чином вони відбивалися на їхньому функціонуванні. Основна комунікація між зазначеними суб’єктами відбувалася в обопільному інформуванні з окремими претензіями на здійснення певного взаємоконтролю.

Взаємовідносини між органами ДПУ й управлінськими структурами Поділля мали різноплановий характер і відображали регіональний вимір механізму реалізації політики вищого компартійного керівництва.

Посилання

В.И. Ленин и ВЧК. Сборник документов (1917-1922 гг.). Москва: Политиздат, 1975. 678 с.

Васильєв В. Оперативний наказ № 00447 НКВС СРСР та його виконання в УРСР: проблеми наукового дослідження // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. № 35. С. 116-137.

Васильєв В. Особливості репресій в управлінських структурах УРСР в період «великого терору» (1937-1938 рр.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. № 34. С. 177-197.

Васильєв В.Ю. Політичне керівництво УРСР і СРСР: динаміка відносин центр-субцентр влади (1917-1938). Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. 376 с.

Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937-1938 рр. У 2-х частинах / Упорядн.: С. Кокін, М. Юнге; Ред. кол.: О. Довбня, М. Юнге, Р. Біннер, С. Кокін, Б. Бонвеч, І. Смирнова, Г. Бордюгов. Ч. 1. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 614 с.

Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. Київ: Либідь, 1991. 344 с.

Даниленко В.М., Касьянов Г.В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-і роки). Київ: Наукова думка, 1991. 96 с.

Командири великого голоду: Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. / За редакцією Васильєва В., Шаповала Ю. Київ: Генеза, 2001. 399 с.

Кульчицький С.В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення. Київ: Наш час, 2008. 424 с.

Кульчицький С.В. Україна між двома світовими війнами (1921-1939 рр.). Київ: Альтернативи, 1999. 366 с.

Кульчицький С.В. Ціна «великого перелому». Київ: Україна, 1991. 430 с.

Менжинский В.Р. Рыцарь революции // О Феликсе Дзержинском: Вспоминания, очерки, статьи современников. Москва: Политиздат, 1987. 335 с.

Нікольський В.М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х рр. – 1930-ті рр.). Історико-статистичне дослідження. Донецьк: Видавництво ДонНУ, 2003. 624 с.

Петренко В.І. Більшовицька влада та українське селянство у 20-30 рр. ХХ ст.: причини, технології, наслідки Голодомору-геноциду (за матеріалами Поділля). Вінниця: ДП «ДКФ», 2008. 320 с.

Подкур Р. Колективізація 1930-х рр. очима співробітників органів державної безпеки (на матеріалах Поділля) // Вінниччина: минуле і сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Вінниця: ДП «ДКФ», 2005. С. 254-263.

Подкур Р. Органи державної безпеки у становленні однопартійної системи в Україні на початку 1920-х рр. (на прикладі Подільського та Полтавського губвідділів ВЧК-ГПУ) // Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в ХХ ст. у контексті національної пам’яті. Матеріали обл. наук.-практ. конф. Вінниця, 24 лист. 2005 р. Вінниця: ДП «ДКФ», 2006. С. 29-48.

Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопасности УССР 1920-1930-х годов: источниковедческий анализ. Тернополь: [б. и.], 2010. 372 с.

Подкур Р.Ю. За повідомленням радянських спецслужб. Київ: Рідний край, 2000. 238 с.

Подкур Р.Ю. Створення ВЧК – інтерпретація відомої проблеми // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2004. № 1-2. С. 17-34.

Подкур Р.Ю. ЧК-ДПУ-НКВД в партійно державній структурі управління СРСР // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. наук. статей. Вип. 20-21. Київ, 2003. С. 350-360.

Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ ст.: історичні нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.В. Бикова та ін..; [відповід. ред. В.А. Смолій]. Київ: Наукова думка, 2002. 952 с.

Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька область. Кн. 1. Вінниця: ДП «ДКФ», 2006. 908 с.

Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 604 с.

Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. Київ: Абрис, 1997. 608 с.

Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Hula, S. (2018). Взаємовідносини радянських органів держбезпеки з місцевими управлінськими структурами на Поділлі (кінець 1920-х – 1930 рр.). ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 37-42. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/54
Розділ
Історія України