Questions of Ethnogenesis of the Belarusian People in Scientific Concept of Myron Korduba

Keywords: Myron Korduba, origin of the Belarusian people, Lithuanians, Lithuanian-Polish era, pre-modern identities

Abstract

In the article the scientific views of the prominent Ukrainian historian, professor of the Universities of Warsaw and Lviv Myron Korduba (1876-1947) on the origin of the Belarusian people are highlighted. The key works of the scientist on the problems of nation-building of the Eastern Slavs are taken into account, in particular, the little-known among Slavists study of M. Korduba «Some remarks on the origin of the Belarusian nation (in the margins of Dr. Jan Stankiewicz’s article)». The problem of ethnogenesis of the Belarusian people in the interpretation of M. Korduba is considered in the context of modern historiographical discourse.

References

Aleksievets, L., Seko, Ya. (2015). Plokhiy S. Pokhodzhennia slovianskykh natsii. Domoderni identychnosti v Ukraini, Rosii ta Bilorusi. Kyiv: Krytyka, 2015. 430 s. [The origin of Slavic nations. Pre-modern identities in Ukraine, Russia and Belarus. Kyiv: Critique, 2015. 430 p.]. Ukraina-Yevropa-Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny, 15, 331-334 [in Ukrainian].

Chakvin, I. (2009). Pokhodzhennia bilorusiv. Suchasna istoriohrafiia problemy [The origin of the Belarusians. Contemporary historiography of the problem]. Narodna tvorchist ta etnohrafiia, 6, 6-13 [in Ukrainian].

Danylenko, V. & Dobrzhanskyi, O. (1996). Akademik Stepan Smal-Stotskyi. Zhyttia i diialnist [Academician Stepan Smal-Stotskyi. Life and activity]. Kyiv-Chernivtsi [in Ukrainian].

Fedoriv, I. (2010). Kontseptsiia etnohenezu skhidnoslov’ianskykh natsii u naukovii spadshchyni Myrona Korduby v konteksti istoriohrafichnoho dyskursu ukrainskykh y zarubizhnykh uchenykh pershoi polovyny XX st. [The concept of ethnogenesis of East Slavic nations in the scientific heritage of Myron Korduba in the context of the historiographical discourse of Ukrainian and foreign scientists of the first half of the twentieth century]. Ukraina-Yevropa-Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny, (Vol. 5 (1), pp. 265-272). Ternopil [in Ukrainian].

Korduba, M. (N.d.). Odne z naivazhlyvishykh pytan istorii Ukrainy [One of the most important question in the history of Ukraine]. State Archives of Lviv region. Found R-2923. List 1. File 6 [in Ukrainian].

Korduba, M. (N.d.). Geneza narodowości ukraińskiej. State Archives of Lviv region. Found R-2923. List 1. File 14 [in Polish].

Korduba, M. (1930). Pochatky ukrainskoi natsii (u vidpovid Ukrainskomu istoryko-filolohichnomu tovarystvu) [The beginnings of the Ukrainian nation (in response to the Ukrainian Historical and Philological Society)]. Dilo, 286, 2-3 [in Ukrainian].

Korduba, M. (1930). Naivazhnishyi moment v istorii Ukrainy (Ukraina u skladi Lytovskoi derzhavy) [The most important moment in the history of Ukraine (Ukraine as part of the Lithuanian State)]. Literaturno-naukovyi vistnyk, 102 (6), 539-546 [in Ukrainian].

Korduba, M. (1931). Shche kilka sliv u spravi «Naivazhnishoho momentu v istorii Ukrainy» (Akademiku Stepanovy Smal-Stotskomu u vidpovid) [A few more words in the case of «The most important moment in the history of Ukraine» (in response to Academician Stepan Smal-Stotsky)]. Literaturno-naukovyi vistnyk, Book 10, Vol. 107, 902-903 [in Ukrainian].

Korduba, M. (1931). V oboroni istorychnoi pravdy [In defense of historical truth]. Literaturno-naukovyi vistnyk, 106, 424-438 [in Ukrainian].

Korduba, M. (1933). Die Einstellung der Ukrainischen Nation. Contributions a L’histoire de L’Ukraine au VII-e Congres international des sciences historiques, Varsovie, 19-67 [in Germany].

Korduba, M. (2011). Kilka zauvazhen shchodo pokhodzhennia biloruskoi narodnosti (na poliakh statti d-ra Yana Stankevycha) [Some remarks on the origin of the Belarusian nation (in the margins of the article by Dr. Jan Stankiewicz)]. In Korduba Myron. Vybrani statti. Ternopil, P. 14-29 [in Ukrainian].

Kovaliv, P. (1954). Ukrainska mova ta yii stanovyshche sered inshykh slov’ianskykh mov [Ukrainian language and its position among other Slavic languages]. Winnipeg [in Ukrainian].

Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Formuvannia ukrainskoho narodu y natsii [Formation of the Ukrainian people and nation]. Istorychni ese (Vol. 1, pp. 11-28). Kyiv [in Ukrainian].

Masnenko, V. (2001). Istorychna dumka ta natsiotvorennia v Ukraini (kinets XIX – persha tretyna XX st.) [Historical Thought and Nation-Building in Ukraine (late 19th – first third of the 20th century)]. Kyiv-Cherkasy [in Ukrainian].

Plokhiy, S. (2015). Pokhodzhennia slov’ianskykh natsii. Domoderni identychnosti v Ukraini, Rosii ta Bilorusi [The Origin of Slavic Nations: Pre-Modern Identities in Ukraine, Russia and Belarus]. Kyiv [in Ukrainian].

Potulnytskyi, V. (2002). Ukraina i vsesvitnia istoriia: Istoriosofiia svitovoi ta ukrainskoi istorii XVIII-XX stolit [Ukraine and World History: Historiosophy of World and Ukrainian History of the 18th – 20th Centuries]. Kyiv [in Ukrainian].

Stankevych, Ya. (1931). Chas vynyknennia biloruskoho ta ukrainskoho narodiv [The Time of Origin of the Belarusian and Ukrainian Peoples]. Natsionalna sprava, 4/5–6, 23-35 [in Ukrainian].

Yusova, N. (2009). Mirkuvannia Myrona Korduby stosovno chasu y obstavyn utvorennia ukrainskoi narodnosti [Myron Korduba’s Reflections on the Time and Circumstances of the Formation of the Ukrainian Nation]. Ukraina Lithuanica: studii z istorii Velykoho kniazivstva Lytovskoho, 197-215 [in Ukrainian].

Zashkilniak, L. (1999). Istoriohrafichna tvorchist M. Hrushevskoho na tli yevropeiskoi istorychnoi dumky kintsia XIX – pochatku XX st. [Historiographical work of M. Hrushevsky against the background of European historical thought of the late XIX – early XX centuries]. In Proceedings of conferences: M. Hrushevsky and Ukrainian historical science. Lviv, 32-37 [in Ukrainian].

Published
31.12.2021
How to Cite
Fedoriv, I. (2021). Questions of Ethnogenesis of the Belarusian People in Scientific Concept of Myron Korduba. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (4(36), 136-147. https://doi.org/10.33782/eminak2021.4(36).562
Section
World History and International Relations