Contribution of South Russia Society for Acclimatization to Development and Scientific Support of Agriculture (End of 19th – beginning of 20th Century)

Keywords: acclimatization of plants and animals, South Russia Society for Acclimatization, agriculture, poultry farming, sericulture, beekeeping, horticulture

Abstract

The aim of this paper is to analyze the contribution of the South Russia Society for Acclimatization, founded in Kharkiv in 1896, to the scientific support of certain branches of agriculture – horticulture, beekeeping, sericulture, poultry, etc.

The scientific novelty of the study is in highlighting the basic principles of the Society’s activity, its composition and structure, main areas of activity, achievements, and contribution of the organization to the study of acclimatization processes for the development of agriculture.

The methodology of the study is problem-chronological, comparative-historical, descriptive methods, and source criticism have been used, and the network model of science and the institutional approach to the analysis of the history of Ukrainian science have been tested.

Conclusions. It has been found out that the main achievements of the Society were: the publishing of a bulletin on agriculture, agricultural industry, trade and education – ‘Izvestiia Yuzhno-Russkogo Obshchestva Akklimatizatsii’; dealing with environmental issues, in particular, establishing the first tree-planting holidays in the Russian Empire, which, moreover, contributed to the ecological education of the younger generation; setting up school gardens at primary and secondary educational institutions, in which the learners were not only engaged in horticulture but also in vegetable gardening, forestry, beekeeping, sericulture and other branches of agriculture; establishing one of the first beekeeping and sericulture stations in the Russian Empire, and a profession-oriented museum with beekeeping courses; setting up of a city garden and a vivarium, which became the basis of Kharkiv State Zoological Park functioning today; holding the first exhibitions in the city: horticulture and crop production; aquariums, terrariums and indoor plants; poultry farming The Society also took care of the issues of fish farming and fishing.

In addition to tasks of a practical nature, the members of the Society carried out active popularization and scientific work, and delivered scientific reports on the most important issues of acclimatization of plants and animals, agriculture, etc.

Among the famous members of the South Russia Society for Acclimatization were: academician P. V. Ovsiannykov, professors O. F. Brandt, A. Ye. Zaikevych, P. A. Hordieiev, P. T. Stepanov, landowners I. I. Karazin and F. E. Falz-Fein, the Alchevskyis family – Candidate of Natural Sciences Dmytro Oleksiiovych Alchevskyi and Khrystyna Dmytrivna Alchevska, and others.

References

Ablitsov, V. (2007). «Halaktyka «Ukraina». Ukrainska diaspora: vydatni postati» [«Galaxy «Ukraine». Ukrainian Diaspora: Outstanding Figures»]. Kyiv [in Ukrainian].

Berezyuk, N.M., & Hramma, V.N. (2003). Slid dobryy i vichnyy na zemli Slobozhans’kiy (Ivan Nazarovych Karazin ta yoho nashchadky) [A good and eternal trace on the Slobozhanska land (Ivan Nazarovych Karazin and his descendants)]. UNIVERSITATES: Nauka i prosveshhenie, 2 (14), 26-33 [in Ukrainian].

Boreiko, V.E. (1987). Deiatelnost pervykh obshhestvennykh prirodookhranitelnykh organizatsyi Ukrainy (do 1917 goda) [Activities of the first public environmental organizations in Ukraine (until 1917)]. Biulleten Moskovskogo obshchestva ispytatelei prirody. Otdel biologicheskii, 92 (4), 134-143 [in Russian].

Gologorskaia, T.V. (Comp.). (2008). Kharkov i guberniia na stranitsakh gazety “Yuzhnyi krai” (1880-1918) Vol. 5 (1897-1899) [Kharkov and the province on the pages of the newspaper ‘Southern Territory’ (1880-1918) Vol. 5: (1897-1899)]. Kharkov [in Russian].

Hamaliia, K.M. (2007). Sadovo-parkovi ansambli Ukrainy XVIII-XIX stolit v istoryko-pryrodnychomu konteksti [Garden and park ensembles of Ukraine of the 18th –19th centuries in the historical and natural context]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Karavanska, M.Yu. (2006). Pryrodnycho-naukovi zyizdy v istorii ukrainskoi nauky (druha polovyna XIX – pochatok XX st.) [Natural science congresses in the history of Ukrainian science (second half of the 19th – beginning of the 20th century)]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Khridochkin, A.V. (2001). Suspilno-politychni pohliady V.N. Karazina [V.N. Karazin’s socio-political views]. Candidate’s thesis. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Kibkalo, V. (1999). Na chest rodyny Karazinykh [pro novyi sort yabluni] [In honor of the Karazin family [about a new variety of apple]. Sad, vynohrad i vyna Ukrainy, 3-4, 14-15 [in Ukrainian].

Kichunov, N.I. (Comp.). (1901). Pervaia Yuzhno-Russkaia vystavka sadovodstva i rastenievodstva v Kharkove v 1900 godu [The first South Russian exhibition of horticulture and crop production in Kharkov in 1900]. Izvestiia Yuzhno-Russkogo obshchestva akklimatizatsii (pp. 7-9). Sankt-Peterburg [in Russian].

Korolov, A.H. (2015). Profesor Oleksandr Fedorovych Brandt (do 170-richchya z dnia narodzhennia) [Professor Alexander Brandt (to the 170th Anniversary of his birth)]. Veterynarna medytsyna Ukrayiny, 1, 34-35 [in Ukrainian].

Kurdiuk, M.H. (2015). Karazinskyi sad [Karazin’s Garden]. Svitohliad, 1 (51), 48-56 [in Ukrainian].

Pavlenko, Yu.V., Ruda, S.P., Khorosheva, S.A., & Khramov, Yu.O. (Eds.). (2001). Naukovi tovarystva – fenomen prosvitnytstva i kultury [Scientific societies are a phenomenon of enlightenment and culture]. In Pryrodoznavstvo v Ukraini do pochatku XX st. v istorychnomu, kulturnomu ta osvitniomu kontekstakh. Kyiv, pp. 374-391 [in Ukrainian].

Pustovit, H.P. (2005). Deiaki aspekty rozvytku i stanovlennia ekolohichnoi osvity i vykhovannia uchniv u pozashkilnykh navchalnykh zakladakh [Some aspects of the development and formation of environmental education and upbringing of the pupils in out-of-school educational institutions]. Zbirnyk naukovykh prats: Pedahohichni nauky, Vol. 40. Kherson, pp. 385-394 [in Ukrainian].

Ruda, S. (2000). Tovarystva pryrodoznavtsiv pry Kharkivskomu universyteti (XIX – pochatok XX st.) [Society of Naturalists at Kharkiv University (19th – early 20th centuries)]. Pratsi Naukovoho Tovarystva imeni Shevchenka, IV, 85-98 [in Ukrainian].

Zvonkova, H.L. (2005). Rozvytok pryrodnychykh i tekhnichnykh nauk u Kharkovi v druhii polovyni XIX – na pochatku XX stolittia [Development of natural and technical sciences in Kharkiv in the second half of the 19th – early 20th century]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Published
07.07.2022
How to Cite
DemuzI. (2022). Contribution of South Russia Society for Acclimatization to Development and Scientific Support of Agriculture (End of 19th – beginning of 20th Century). Eminak: Scientific Quarterly Journal, (1(37), 60-73. https://doi.org/10.33782/eminak2022.1(37).571
Section
Modern History