Oster Gentry Becoming Cossacks: from Registered Cossacks to Participation in Ukrainian National Revolution of the Middle of the 17th Century

Keywords: poor gentry, Oster starostwo, Kyiv Voivodeship, frontier, becoming Cossack, regalities

Abstract

The purpose of the research paper is to study the process of Oster starostwo in Kyiv Voivodeship of the Polish-Lithuanian Commonwealth poor gentry becoming Cossacks and to trace the specifics of that process from the mid-16th cent. to the second half of the 17th cent.

Scientific novelty. It is found out that the process of Oster gentry becoming Cossacks was initiated in the mid-16th century with the creation of Cossack registers in the Polish–Lithuanian Commonwealth. The idea is developed that just the poor gentry was one of the principal sources of replenishment of the Cossack stratum in the second half of the 16th – 17th century. The evolution and the reasons for Oster gentry becoming Cossacks are traced; The process of social transformation is analyzed on the facts of the representatives of Oster gentry behavior. The idea is developed that despite the new social status, a great number of the newly become Cossacks gentry during the Hetmanate remained the bearers of gentry values.

Conclusions. The becoming Cossacks of the Oster gentry began in the mid-16th cent. with the establishment of Cossack registers. The change in social status did not change the main occupation of Oster starostwo gentry, which from the end of the 15th to the mid-17th cent. carried the military service for protecting the state border of the Grand Duchy of Lithuania, and from 1569 – the Commonwealth. In the period between 1500 and 1618, Oster starostwo of Kyiv Voivodeship was located on the border with the Moscow Chernihiv-Siversk region.

The first record of Oster Cossacks dates back to March 16, 1557. Already in 1559, Oster Cossacks carried out a sortie to Chernihiv region.

The process of becoming Cossacks became of mass character in 1648, which was facilitated by the dull-witted policy of Oster starosta Stephen Aksak and the newly came Polish gentry. Many of the local gentry representatives had become Cossacks with the preservation of privileged status and pre-war estates. Oster became the Pereiaslav Regiment Hundred center. At the beginning of 1650, based on the Oster Hundred, for a short time, there existed a separate Oster Regiment. The former gentry started to play a significant role in the formation of the Cossack officers (starshyna). The newly became Cossacks representatives of Oster gentry participated in the political struggle, and during the campaign of Jan II Kazimierz on the Left Bank in 1663-1664, most of them defected to the Polish-Lithuanian Commonwealth. From 1665, conflicts with Moscow Streltsy quartered in Oster became constant, which in 1668 caused the Anti-Moscow uprising.

References

Aleksandrovich, M.N. (1881). Osterskiy uezd. Istoricheskoe opisanie [Oster county. Historical description]. Kiev [in Russian].

Baliulis, A. (Comp.) (1996). Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 564 (1553-1567). Viešųjų reikalų knyga 7. Vilnius [in Russian, in Lithuanian].

Baliulis, A. (Comp.) (2009). Lietuvos Metrika. Кnyga Nr. 593 (1585-1604). Vilnius [in Russian, in Lithuanian].

Baronas, D. (Comp.) (2011). Lietuvos metrika. Knyga Nr. 37 (1552-1561): Užrašymų knyga Nr. 37. Vilnius [in Russian, in Lithuanian].

Belokurov, S.A. (Comp.) (1912). Pamiatniki diplomaticheskikh snosheniy Moskovskogo gosudarstva s Polsko-litovskim (1598-1608) [Monuments of diplomatic relations between the Moscow State and the Polish-Lithuanian Commonwealth (1598-1608)]. Vol. IV. Moskva [in Russian].

Bondar, A.M. (2016). Ukrepleniya Ostra v XVI – pervoy polovine XVII vv. [Fortifications of Oster in the 16th – first half of the 17th centuries]. Gardarika, IX (4), 190-197 [in Russian].

Buzun, O.V. (2010). Istoriya Ostershiny (narysy istorii) [History of the Oster region (historical essays)]. Chernihiv [in Ukrainian].

Chernetskyi, Ye.A. (1998). Shliakhta Vasylkivskoho povitu Kyivskoi hubernii za spovidalnymy rozpysamy pravoslavnykh khramiv pochatku XIX st. [Nobility of the Vasylkiv Powiat of the Kyiv Province according to the confessional paintings of Orthodox churches of the beginning of the 19th century]. Bila Tserkva [in Ukrainian].

Gudzenko, P.P. (1953). Vossoedinenie Ukrainy s Rossiei: dokumenty i materialy. Tom 1: 1620-1647 gg. [Reunification of Ukraine with Russia: documents and materials. Volume I: 1620-1647]. Moskva Izdatelstvo AN SSSR [in Russian].

Hurbyk, A. (2014). Uchast heneralnoi starshyny uriadu B. Khmelnytskoho v mizhderzhavnykh slidchykh komisiiakh [Participation of the general foreman of the government of B. Khmelnytskyi in the interstate investigative commissions]. Ukrainska derzhava druhoi polovyny XVII-XVIII st.: polityka, suspilstvo, kultura. Kyiv, 302-322 [in Ukrainian].

Ihnatenko, I. (2018). Ostannii biy Chernihivskoi fortetsi [The Last Battle of the Chernihiv Fortress]. Siverianskyi litopys, 5, 21-34 [in Ukrainian].

Ivanishev, N. (1861). Soderzhanie postanovleniy dvoryanskikh provintsialnykh seimov v Yugo-Zapadnoy Rossii [Contents of the resolutions of noble provincial seyms in South-Western Russia]. Arkhiv Yugo-Zapadnoy Rossii. T. II, Vol. I. Kiev, XV-LXIV [in Russian].

Jabłonowski, A. (1894). Żródła Dziejowe, ХХ. Warszawa [in Polish].

Kondratiev, I. (2019). Natsionalno-vyzvolnyi rukh v Ukraini seredyny XVII st.: politychnyi vybir ukrainskoi shliakhty Osterskoho starostva [The national liberation movement in Ukraine in the middle of the 17th century: the political choice of the Ukrainian gentry of the Oster starostvo]. Hetmanska Ukraina mizh Polshcheiu, Rosiieiu ta Turechchynoiu. Nizhyn, 234-241 [in Ukrainian].

Kondratiev, I.V. (2017). Politychnyi vybir sluzhebnoi shliakhty zamkiv Kyivskoho voievodstva v seredyni XVII st. [Political choice of service nobility of the castles of the Kyiv Voivodeship in the middle of the 17th century]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu, 145, 49-53 [in Ukrainian].

Kroll, P. (2008). Od ugody Hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658-1660. Warszawa [in Polish].

Krypiakevych, I. & Butych, I. (Comp.) (1961). Dokumenty Bohdana Khmelnytskoho. 1648-1657 rr. [Documents of Bohdan Khmelnytskyi. 1648-1657]. Kyiv [in Ukrainian].

Kryvosheia, V. (2004). Henealohiia ukrainskoho kozatstva. Pereiaslavskyi polk [Genealogy of the Ukrainian Cossacks. Pereyaslav regiment]. Kyiv [in Ukrainian].

Kryvosheia, V. (2008). Kozatska elita v natsionalniy revoliutsii seredyny XVII st. (Hetmanat Yuriya Khmelnytskoho) [The Cossack elite in the national revolution of the middle of the 17th century. (Hetmanate of Yurii Khmelnytskyi)]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen imeni I.F. Kurasa NAN Ukrainy, 39, 7-36 [in Ukrainian].

Kryvosheia, V.V. (2008). Kozatska elita Hetmanshchyny [Cossack elite of Hetmanship]. Kyiv [in Ukrainian].

Kryvosheia, V.V. & Horobets, S.M. & Vakka, B.O. (Comp.) (2012). Pereiaslav. 1654 r. Kyiv [in Ukrainian].

Kulakovskyi, P. (Comp.) (1999). Pamiatnyky istorii Skhidnoi Yevropy: Ruska (Volynska Metryka). Knyha za 1652-1673 r. [Monuments of the history of Eastern Europe: Ruthenian (Volyn Metrica). Book for 1652-1673]. Vol. V. Ostroh-Varshava-Moskva [in Ukrainian].

Lazarevskiy, A. (1884). Sulimovskiy arkhiv. Familnyie bumagi Sulim. Skorup i Voitsekhovichei XVII-XVIII vv. [Sulymovsky archive. Family papers of Sulym, Skorup and Wojtsekhovych of the 17th-18th centuries]. Kiev [in Russian].

Lypynskyi, V. (1980). Uchast shliakhty u velykomu povstanni pid provodom hetmana B. Khmelnytskoho [Participation of the nobility in the great uprising led by Hetman B. Khmelnytskyi]. Filadelfiia [in Ukrainian].

Myakotin, V.A. (1924). Ocherki sotsialnoi istorii Ukrainy v XVІІ-XVІІІ st. [Essays on the social history of Ukraine in the 17th-18th centuries]. Tom I, Vol. 1. Praga [in Russian].

Mytsyk, Yu. (2003). Z doslidzhen istorii Pereiaslavskoi rady 1654 r. [From the research on the history of the Pereyaslav Council of 1654]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 6, 93-110 [in Ukrainian].

Mytsyk, Yu. (Comp.) (2015). Dzherela z istorii Natsionalno-vyzvolnoi viiny ukrainskoho narodu 1648-1658 rr. [Sources on the history of the National Liberation War of the Ukrainian people 1648-1658], Vol. 4. Kyiv [in Ukrainian].

Mytsyk, Yu. & Tarasenko, I. (2016). Z novykh dokumentiv do istorii Sivershchyny (XVII-XVIII st.) (chastyna 4) [From the new documents on the history of Severshchyna (17th-18th centuries) (part 4)]. Siverianskyi litopys, 5, 67-89 [in Ukrainian].

Mytsyk, Yu. & Tarasenko, I. (2018). Z novykh dokumentiv do istorii Sivershchyny (XVII-XVIII st.) (chastyna 10) [From the new documents on the history of Severshchyna (17th-18th centuries) (part 10)]. Siverianskyi litopys, 3, 69-101 [in Ukrainian].

Podhorodecki, L. (1978). Sicz Zaporoska. Warszawa [in Polish].

Shevchuk, V. (Comp.) (2016). Korotki ukrainski rehionalni litopysy [Short Ukrainian regional chronicles]. Kyiv [in Ukrainian].

Smolii, V. & Stepankov, V. (2009). Ukrainska natsionalna revoliutsiia XVII st. (1648-1676 rr.) [Ukrainian national revolution of the 17th century. (1648-1676)]. Kyiv [in Ukrainian].

Smolii, V.A. & Stepankov, V.S. (2006). Zmist, formy i osoblyvosti borotby selian u period naivyshchoho pidnesennia natsionalnoi revoliutsii [The content, forms and features of the struggle of the peasants during the period of the highest elevation of the national revolution]. Istoriia ukrainskoho selianstva, Vol. 1. Kyiv, 176-177 [in Ukrainian].

Stepanchuk, Yu.S. (2016). Transformatsiia pohliadiv Bohdana Khmelnytskoho stosovno Pereiaslavsko-moskovskoho dohovoru u suchasnii ukrainskii istoriohrafii [Transformation of Bohdan Khmelnytskyi’s views regarding the Pereiaslav-Moscow Treaty in modern Ukrainian historiography]. Belarus i susedzi: shliakhi farmiravannia dziarzhavnastsi, mizhnatsyianalnyia i mizhdziarzhavnyia adnosiny: Zbornik navukovykh artykulav, T. 5. Homel, 11-17 [in Ukrainian].

Vasylenko, N.P. (1928). Pravne polozhennia Chernihivshchyny za polskoi doby [Legal status of Chernihiv region during the Polish era]. Chernihiv i Pivnichne Livoberezhzhia. Ohliady, rozvidky, materiialy. Kyiv, 290-300 [in Ukrainian].

Vostokov, A. (1888). Nezhynskaia rada 1663 g. [The council of Nizhyn 1663]. Kievskaia starina, 5, 125-139 [in Russian].

Zaruba, V. (2007). Administratyvno-terytorialnyi ustrii ta administratsiia Viiska Zaporozkoho u 1648-1782 rr. [Administrative-territorial organization and administration of the Zaporizhzhia Army in 1648-1782]. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Published
31.12.2022
How to Cite
Kondratiev, I. (2022). Oster Gentry Becoming Cossacks: from Registered Cossacks to Participation in Ukrainian National Revolution of the Middle of the 17th Century. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (4(40), 38-49. https://doi.org/10.33782/eminak2022.4(40).601
Section
Modern History