Serbian Programs for the Expulsion of Albanian Kosovars from Kosovo Between Two World Wars

Keywords: Expulsion, Serbian programs, elaborations, colonization of Kosovo

Abstract

The purpose of the research paper is treat of the forced displacement of Albanians from Kosovo to Albania in the years 1918-1941 by the Serbian government through various programs. Serbian programs for the expulsion of Albanians, initiated since the ‘Načertanije’ (‘Draft Plan’) of 1844, did not cease throughout the entire 20th century. Between the two World Wars, the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes – Yugoslavia drew up a large number of programs against the Albanians, where the key point was the displacement of Albanians from their lands and the reversal of the demographic structure to the detriment of the Albanians people, applying various methods and measures of violence.

The scientific novelty. Until the 1930s, Serbian circles assessed that these measures had not yielded the desired effects, thus it was necessary to continue with several programs and strategies that would lead to a large-scale ethnic cleansing of Albanians by expelling them from their lands or assimilating them. This paper deals with all the Serbian programs and plans which were applied by means of three main actions such as forced displacement, colonization and agrarian reform.

Conclusions. Based on what we have discussed, there is no doubt that the policy of Serbian government’s violence against Albanians materialized through these infamous programs. The Serbian authorities had primary intentions of ethnic cleansing and changing the ethnic structure in the regions where Albanians predominated. The expulsion of Albanians occurred according to these programs, as the Serbian government had institutionalized and utilized these various programs to achieve its goals. During this period, Albanians faced all the measures of violence from the state apparatus in Belgrade, their lives deteriorated day by day in all spheres of life, and as a result, an extremely large number of them were forced to be displaced and leave their homelands. The policy of Greater Serbia ideology did not cease, not only in this period but throughout the entire 20th century.

References

Arifi-Bakalli, E. (2021). Përballja e Shqipërisë me pozitën e shqiptarëve në Jugosllavi (1935) [Albania’s confrontation with the position of Albanians in Yugoslavia (1935)]. Studime Historike, 1-2, 137-164 [in Albanian].

Bajrami, H. (1980). Shtypja dhe rezistenca e shqiptarëve në Kosovë (1929-1941) [Repression and resistance of Albanians in Kosovo (1929-1941)]. Gjurmime Albanologjike – Seria e shkencave historike, 9, 177-219 [in Albanian].

Bajrami, H. (2014). Programet serbe për likuidimin e shqiptarëve 1941-1945 [Serbian programs for the liquidation of Albanians 1941-1945]. In Syla, S. (Ed.). Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore (Përmbledhje studimesh). Prishtinë: Instituti i Historisë, 25-38 [in Albanian].

Bajrami, H. (2017). Kosova 1918-1941 [Kosovo 1918-1941]. Prishtinë [in Albanian].

Culaj, L. (2005). Shqiptarët në gjysmën e parë të shekullit XX [Albanians in the first half of the 20th century]. Prishtinë: Instituti Albanologjik [in Albanian].

Culaj, L. (2020). Sfida historike [Historical challenge]. Prishtinë: Instituti Albanologjik [in Albanian].

Dugolli, B. (2011). Marrëdhëniet shqiptaro – serbe 1878-1912 [Albanian-Serbian relations 1878-1912]. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës [in Albanian].

Gremk, M., Gjidara, M. & Šimac, N. (2010). Spastrimi etnik (Dokumente historike mbi një ideologji serbe) [Ethnic Cleansing (Historical Documents on a Serbian Ideology)] (Ajazi Beqir, trans.). Tiranë [in Albanian].

Hadri, A. (1965). Rrethanat ekonomike, shoqërore, politike, nacionale dhe kulturore në Kosovë – Metohi në kohën e Jugosllavisë së vjetër [Economic, social, political, national and cultural circumstances in Kosovo – Metohija during the old Yugoslavia]. Përparimi, 1-2, 27-40 [in Albanian].

Hadri, A. (1968). Pozita dhe gjendja e Kosovës në Mbretërinë e Jugosllavisë (1918-1941) [Position and condition of Kosovo in the Kingdom of Yugoslavia (1918-1941)]. Gjurmime Albanologjike, 2, 163-194 [in Albanian].

Hoxha, H. (1983). Afirmimi i kombësisë shqiptare në Jugosllavi [Affirmation of Albanian nationality in Yugoslavia]. Prishtinë: Rilindja [in Albanian].

Imami, P. (2016). Serbët dhe shqiptarët ndër shekuj [Serbs and Albanians through the centuries]. Vol. I. Beograd: Samizdat [in Albanian].

Islami, H. (1997). Dimensioni demografik i çështjes së Kosovës [The demographic dimension of the Kosovo issue]. Prishtinë: Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i Kosovës [in Albanian].

Islami, H. (1999). Kosova dhe shqiptarët çështje demografike [Kosovo and Albanians, demographic issues]. Prishtinë [in Albanian].

Islami, H. (2003). Spastrimet etnike (Politika gjenocidale serbe ndaj shqiptarëve, shqyrtime, komente, elaborate, dokumente) [Ethnic cleansing (Serbian genocidal policy towards Albanians, reviews, comments, essays, documents)]. Pejë: Dukagjini [in Albanian].

Islami, H. (2020). Kosova përballë hegjemonizmit serb [Kosovo facing Serbian hegemony]. Studime shoqërore, 7, 7-31 [in Albanian].

Koka, V. et al. (2007). Historia e popullit shqiptar [The history of the Albanian people]. Vol. III (Periudha e Pavarësisë 28 nëntor 1912 – 7 prill 1939). Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë [in Albanian].

Kokalari, K. (1943). Kosova djep i shqiptarizmit [Kosovo cradle of Albanianism]. Tiranë: Mesagjeritë shqiptare [in Albanian].

Krasniqi, M. (2008). Argumentet dhe metodat e politikës ekspansioniste serbe për të sunduar Kosovën [Arguments and methods of Serbian expansionist policy to rule Kosovo]. Studime, 15. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës [in Albanian].

Lalaj, A. (2000). Problemi i Kosovës në parlamentin shqiptar (1920-1924) [The Kosovo problem in the Albanian parliament (1920-1924)]. Studime historike, 1-2 [in Albanian].

Lipa, S. (1982). Kosova në periudhën e rindërtimit [Kosovo in the reconstruction period]. Prishtinë: Instituti i Historisë [in Albanian].

Lita, Q. (2012). Politika e Mbretërisë Jugosllave ndaj shqiptarëve dhe Shqipërisë 1929-1941 [The policy of the Kingdom of Yugoslavia towards the Albanians and Albania 1929-1941]. Shkup-Prishtinë: Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës [in Albanian].

Malcolm, N. (1998). Kosova një histori e shkurtër [Kosovo: A Short History]. Prishtinë [in Albanian].

Mehmeti, A. (2020). Diplomacia e Britanisë së Madhe në marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1919-1939 [Diplomacy of Great Britain in Albanian-Yugoslav relations 1919-1939]. Tiranë: Instituti i Historisë [in Albanian].

Meta, B. et al. (2017). Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX (1912-1920) [The history of Albanians during the 20th century (1912-1920)]. Vëllimi I. Tiranë: Akademia e studimeve albanologjike – Instituti i Historisë [in Albanian].

Meta, B. et al. (2019). Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX (1920-1924) [The history of Albanians during the 20th century (1920-1924)]. Vëllimi II. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike – Instituti i Historisë [in Albanian].

Meta, B. et al. (2020). Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX (1925-1939) [The history of Albanians during the 20th century (1925-1939)]. Vëllimi III. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike – Instituti i Historisë [in Albanian].

Obradoviq, M. (2005). Reforma agare dhe kolonizimi i Kosovës (1918-1941) [Agar reform and the colonization of Kosovo (1918-1941)]. Prishtinë: Instituti i Historisë [in Albanian].

Osmani, J. (1996). Lënda arkivore për kolonizimin dhe reformën agrare në Kosovë 1918-1941 [Archival material on colonization and agrarian reform in Kosovo 1918-1941]. Prishtinë [in Albanian].

Osmani, J. (2016). Kolonizimi, reforma agrare, shpërngulja e shqiptarëve nga Kosova 1918-1941 (Dokumente: Shpërngulja: 3) [Kolonizimi, reforma agrare, shpërngulja e shqiptarëve nga Kosova 1918-1941 (Dokumente: Shpërngulja: 3)]. Prishtinë [in Albanian].

Prifti, K. (2017). Gjenocidi dhe komplotet anti shqiptare të serbomëdhenjeve [The genocide and the anti-Albanian conspiracies of the Serbs greater]. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë [in Albanian].

Qosja, R. (2005). Shpërngulja e shqiptarëve sipas programeve kombëtare serbe [Displacement of Albanians according to Serbian national programs]. Tiranë: Toena [in Albanian].

Rexhepi, F. (1998). Gjilani me rrethinë gjatë Luftës së Dytë Botërore (1941-1945) [Gjilani and its surroundings during the Second World War (1941-1945)]. Prishtinë: Instituti i Historisë [in Albanian].

Schmitt, O.J. (2012). Kosovia: histori e shkurtër e një treve qendrore ballkanike [Kosovo: a short history of one central Balkan State]. Prishtinë [in Albanian].

Shtylla, Z. (1990). Shpërngulja me dhunë të shqiptarëve në vitet 1912-1941 [The violent expulsion of the Albanians in the years 1912-1941]. In E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi. Tiranë [in Albanian].

Stavilevci, M. & Nushi, P. (2000). Të vërteta për Kosovën [Truths about Kosovo]. Prishtinë [in Albanian].

Surroi, F. (Trans.). (2019). Politika serbomadhe prej Garashaninit deri te Akademia [Serbian greater politics from Garasanin to the Academy]. Prishtinë: Koha [in Albanian].

Verli, M. (1991). Reforma agrare kolonizuese ne Kosovë [Colonial agrarian reform in Kosovo]. Tirana: Iliria [in Albanian].

Verli, M. (1998). “Naçertania” e Garashaninit – baza e programit të “Serbisë së Madhe” [Garasanin’s “Nacertania” – the basis of the “Greater Serbia” program]. Studime historike, 1-4, 21-31 [in Albanian].

Verli, M. (2003). Kosova në fokusin e historisë: studime, analiza, dokumente dhe 231 ilustrime [Kosovo in the focus of history: studies, analyses, documents and 231 illustrations]. Tiranë: Botimpex [in Albanian].

Verli, M. (2007). Kosova sfida shqiptare në historinë e një shekulli [Kosovo, the Albanian challenge in the history of a century]. Tiranë: Botimpex [in Albanian].

Verli, M. (2007). Shqipëria dhe Kosova – Sfida e një aspirate [Albania and Kosovo – The challenge of an aspiration]. Vëllimi I. Tiranë: Botimpex [in Albanian].

Published
10.11.2023
How to Cite
HashaniY., & DugolliB. (2023). Serbian Programs for the Expulsion of Albanian Kosovars from Kosovo Between Two World Wars. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (3(43), 154-167. https://doi.org/10.33782/eminak2023.3(43).663
Section
Modern History