Influences of the Magdeburg Law on Economic Relations of Ukrainian Lands with the German Hanse

Keywords: Magdeburg Law, trade route, Hanse

Abstract

Based on the comparative analysis of the results obtained by national historiography in the field of studying the spread of Magdeburg Law in Ukraine and cooperation with the Hanseatic League, the proposed researches were made.

Ukrainian historiography on the expansion of Magdeburg Law and the links with the Hanseatic League paid attention to the following aspects: the nature of these phenomena, their development, their role in the history of Ukrainian cities. In general, most Ukrainian historians have noted their positive influence on economic and cultural traditions.

It can be stated that the granting of Magdeburg Law to cities contributed to the economic development in Ukraine, providing the creation of guilds, the organization twice a year (for Lutsk, Volodymyr, and Kremenets – three times) a fair and the collection of taxes and duties, spent for the development of those cities. Gaining of Magdeburg Law by Volyn cities can be traced chronologically. So, the corresponding privilege was given, for example, in 1324 to Volodymyr, in 1353 to Peremyshl, in 1392 to Kholm, in 1432 to Lutsk, in 1507 to Rivne, in 1498 to Dubno, in 1518 to Kovel, in 1540 to Torchyn, in 1541 to Luboml, etc.

The process of establishing trade links between the merchants of Hanse and Medieval Volyn has had documentary confirmation since the fourth quarter of the 13th century. In particular, in 1286, Prince of Kuyavia Vladyslav Łokietek, guaranteed the protection of the Torun burghers who went to Volyn. In August 1320 Prince Volodymyr Andriy Yurievych gave a protective act to the traders of Torun for the right of duty-free trade in Volyn. In that document Volyn prince emphasized the tradition of those trade links, pointing to the consistency of his economic policies with the policies of his father – the grandson of Danylo Halytskyi – Yuri Lvovych.

Two stages of the evolution of relations between Volyn and Hanse in the 13th-17th centuries can be proposed:

I (the fourth quarter of the 13th – 14th centuries) – a period of direct (without any agents) relations, when Volyn was a part of the Galicia-Volyn principality and during the first decades of the ruling family Gediminas. Hanse representatives had the same privileges as in other cities of the Hanseatic League. It was the period of the main influence of Hanse on Ukrainians and their culture. For example, we can mention the supply of Western European defense weapons (crossbows and various halberds) and technologies of military architecture, in particular, the Lubart’s Castle in Lutsk, the spread of tower forms (donjon) in other fortresses, and so on;

II (the 15th – first half of the 17th century) - a period of indirect (with Polish agents) relations, when Volyn was a part of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland. The main flow of goods (grain, potash, ship timber) passed along the rivers of the Western Buh and the Vistula to Gdansk.

References

Баженов Л.В. Магдебурзьке право ХІV-ХV ст. на Поділлі – фундамент сучасного міського самоврядування // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: збірник наукових праць. Заг. ред. проф. П.С. Григорчука. 2011. Вип. 19. С. 8-11.

Бережков М. О торговле Руси с Ганзой до конца XV века. Санкт-Петербург, 1879. 267 с.

Береза О. Магдебурзьке право в Україні та його значення для розвитку місцевого самоврядування // Ефективність державного управління: зб. наук. праць. 2014. Вип. 40. С. 91-98.

Бэр А. История всемирной торговли: В 3-х ч. / Пер. с нем. Э. Циммермана. Москва: Издание К.Т. Солдатенкова, 1876. Ч. 1. 236 с.

Вебер М. История хозяйства. Город. / Под ред. И. Гревса. Москва: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 576 с.

Виттман Т. «Революция цен» и ее влияние на Венгрию во второй половине XVI в. / Пер. с венгер. Н.А. Колегаевой // Средние века: Сборник. Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1961. Вып. 20. С. 166-189.

Войтович Л.В. Галицько-волинські зв’язки з німецькими землями: попередні зауваження // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2012. Вип. 6. С. 71-88.

Войтович Л.В. Тевтонський Орден у політиці Галицько-Волинського князівства // Український історичний журнал. 2010. № 6. С. 4-17.

Гошко Т. Міське самоврядування на українських землях у 14-16 ст. Прага, 2000. 111 с.

Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. Редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін. Київ: Наук. думка, 1992. Т. 2. 642 с.

Дживелегов А.К. Торговля на Западе в средние века. Санкт-Петербург: Изд-е АО «Брокгауз-Ефрон», 1904. 223 с.

Золота доба українського лицарства / Б. Черкас та ін. Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2018. 208 с.

Колесник В., Пасюк І. Особливості розвитку торговельних шляхів на Волині в XIV-XVIII ст. // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2010. Вип. 3. С. 134-139.

Карліна О. Магдебурзьке право в містах України XV-XVIII ст. // Розбудова держави. 2002. № 1-4. С. 15-16.

Кобилецький М.М. Магдебурзьке право в Україні // Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 3-1. С. 33-36.

Кобилецький М.М. Поширення магдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського // Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 49. С. 49-53.

Лахман Р. Капиталисты поневоле: Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего нового времени / Пер. с англ. А. Лазарева. Москва: Изд. дом «Территория будущего», 2010. 456 с.

Лесников M.П. Пути балтийско-черноморской торговли XIV-XV веков // Проблемы экономического и политического развития Европы в Средние века и античную эпоху: Ученые записки Московского Государственного Педагогического Института им. В.И. Ленина. Москва, 1969. Вып. 294. C. 71-86.

Мельничук І. Магдебурзьке право Східного Поділля // Етнічна історія народів Європи. 2004. Вип. 16. С. 103-105.

Орлик В.М. Нумізматичні свідчення торговельних та військових зв’язків руських земель Великого князівства Литовського з державою Тевтонського ордену у Пруссії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. Київ, 2018. Вип. 1 (136). С. 54-59.

Подаляк Н.Г. Українські землі в системі торговельної мережі німецької Ґанзи в XVI столітті // Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2001. Вип. 5. С. 258-265.

Терський С.В. Лучеськ X-XV ст. Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2006. 252 с.

Чорний М. Галицькі землі у контексті східної політики Тевтонського ордену та анти османських хрестових походів XV ст. // Єлисавет: Зб. наук. праць Кіровоградського нац. тех. ун-ту. Історичні науки. 2012. Вип. 1. С. 402-420.

Эшли У. Дж. Экономическая история Англии в связи с экономической теорией / Под. ред. Д.М. Петрушевского. Москва, 1897. 815 с.

Яремчук В., Бондарчук Я. Магдебурзьке право в Острозі: європейські традиції в українському контексті // День. 2004. 28 лютого. С. 7.

An Economic History of Europe: From Expansion to Development Ed. by Antonio Di Vittorio. London: Routledge, 2006. 376 p.

Cipolla Carlo M. Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000-1700. 3 Rev. ed. London: Routledge, 1993. 268 p.

Lopez Robert S. The Commercial Revolution of the Middle Ages 950-1350. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. 180 p.

Medium aevum; Середні віки. Підручник для історичних спеціальностей ВУЗів / Л.В. Войтович та ін. За ред. Л.В. Войтовича. Львів: Тріада плюс, 2010. 502 с.

Miskimin Harry A. Economy Later Renaiss Eur 1460-1600. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. 236 p.

Wee H. van der. Structural Changes in European Long-distance Trade and Particularly in the Re-export Trade from South to North, 1350-1750 // The Rise of Merchant Empires Long-distance Trade in the Early Modern World, 1350-1750 / Ed. by James D. Tracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 14-33.

Zanden J.L. van. The Long Road to the Industrial Revolution: The European Economy in a Global Perspective, 1000-1800. Leiden, Boston: Brill, 2009. 343 p.

Published
30.12.2018
How to Cite
PrykhodkoY. (2018). Influences of the Magdeburg Law on Economic Relations of Ukrainian Lands with the German Hanse. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 2(4 (24), 92-99. Retrieved from https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/67
Section
World History and International Relations