Впливи Магдебурзького права на економічні зв’язки українських земель з Німецькою Ганзою

  • Yurii Prykhodko Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-2937-7026
Ключові слова: Магдебурзьке право, торговельний шлях, Ганза

Анотація

У статті розглянуто особливості поширення Магдебурзького права на українських землях і його вплив на економічні зв’язки з містами Німецької Ганзи. Надання Магдебурзького права містам сприяло економічному розвиткові в Україні, за яким передбачалося створення цехів, організація двічі на рік (для Луцька, Володимира та Кременця – тричі) ярмарок та збирання податків і мита, що йшли на розвиток цих міст. Активної форми набирає торгівля Володимира та Луцька з містами Ганзейського союзу. Серед ганзейських міст провідна роль у торгівлі з Україною належала Торуню, що був центром торгівлі Тевтонського ордену в Пруссії та портовому місту Гданську.

Посилання

Баженов Л.В. Магдебурзьке право ХІV-ХV ст. на Поділлі – фундамент сучасного міського самоврядування // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: збірник наукових праць. Заг. ред. проф. П.С. Григорчука. 2011. Вип. 19. С. 8-11.

Бережков М. О торговле Руси с Ганзой до конца XV века. Санкт-Петербург, 1879. 267 с.

Береза О. Магдебурзьке право в Україні та його значення для розвитку місцевого самоврядування // Ефективність державного управління: зб. наук. праць. 2014. Вип. 40. С. 91-98.

Бэр А. История всемирной торговли: В 3-х ч. / Пер. с нем. Э. Циммермана. Москва: Издание К.Т. Солдатенкова, 1876. Ч. 1. 236 с.

Вебер М. История хозяйства. Город. / Под ред. И. Гревса. Москва: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 576 с.

Виттман Т. «Революция цен» и ее влияние на Венгрию во второй половине XVI в. / Пер. с венгер. Н.А. Колегаевой // Средние века: Сборник. Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1961. Вып. 20. С. 166-189.

Войтович Л.В. Галицько-волинські зв’язки з німецькими землями: попередні зауваження // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2012. Вип. 6. С. 71-88.

Войтович Л.В. Тевтонський Орден у політиці Галицько-Волинського князівства // Український історичний журнал. 2010. № 6. С. 4-17.

Гошко Т. Міське самоврядування на українських землях у 14-16 ст. Прага, 2000. 111 с.

Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. Редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін. Київ: Наук. думка, 1992. Т. 2. 642 с.

Дживелегов А.К. Торговля на Западе в средние века. Санкт-Петербург: Изд-е АО «Брокгауз-Ефрон», 1904. 223 с.

Золота доба українського лицарства / Б. Черкас та ін. Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2018. 208 с.

Колесник В., Пасюк І. Особливості розвитку торговельних шляхів на Волині в XIV-XVIII ст. // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2010. Вип. 3. С. 134-139.

Карліна О. Магдебурзьке право в містах України XV-XVIII ст. // Розбудова держави. 2002. № 1-4. С. 15-16.

Кобилецький М.М. Магдебурзьке право в Україні // Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 3-1. С. 33-36.

Кобилецький М.М. Поширення магдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського // Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 49. С. 49-53.

Лахман Р. Капиталисты поневоле: Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего нового времени / Пер. с англ. А. Лазарева. Москва: Изд. дом «Территория будущего», 2010. 456 с.

Лесников M.П. Пути балтийско-черноморской торговли XIV-XV веков // Проблемы экономического и политического развития Европы в Средние века и античную эпоху: Ученые записки Московского Государственного Педагогического Института им. В.И. Ленина. Москва, 1969. Вып. 294. C. 71-86.

Мельничук І. Магдебурзьке право Східного Поділля // Етнічна історія народів Європи. 2004. Вип. 16. С. 103-105.

Орлик В.М. Нумізматичні свідчення торговельних та військових зв’язків руських земель Великого князівства Литовського з державою Тевтонського ордену у Пруссії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. Київ, 2018. Вип. 1 (136). С. 54-59.

Подаляк Н.Г. Українські землі в системі торговельної мережі німецької Ґанзи в XVI столітті // Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2001. Вип. 5. С. 258-265.

Терський С.В. Лучеськ X-XV ст. Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2006. 252 с.

Чорний М. Галицькі землі у контексті східної політики Тевтонського ордену та анти османських хрестових походів XV ст. // Єлисавет: Зб. наук. праць Кіровоградського нац. тех. ун-ту. Історичні науки. 2012. Вип. 1. С. 402-420.

Эшли У. Дж. Экономическая история Англии в связи с экономической теорией / Под. ред. Д.М. Петрушевского. Москва, 1897. 815 с.

Яремчук В., Бондарчук Я. Магдебурзьке право в Острозі: європейські традиції в українському контексті // День. 2004. 28 лютого. С. 7.

An Economic History of Europe: From Expansion to Development Ed. by Antonio Di Vittorio. London: Routledge, 2006. 376 p.

Cipolla Carlo M. Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000-1700. 3 Rev. ed. London: Routledge, 1993. 268 p.

Lopez Robert S. The Commercial Revolution of the Middle Ages 950-1350. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. 180 p.

Medium aevum; Середні віки. Підручник для історичних спеціальностей ВУЗів / Л.В. Войтович та ін. За ред. Л.В. Войтовича. Львів: Тріада плюс, 2010. 502 с.

Miskimin Harry A. Economy Later Renaiss Eur 1460-1600. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. 236 p.

Wee H. van der. Structural Changes in European Long-distance Trade and Particularly in the Re-export Trade from South to North, 1350-1750 // The Rise of Merchant Empires Long-distance Trade in the Early Modern World, 1350-1750 / Ed. by James D. Tracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 14-33.

Zanden J.L. van. The Long Road to the Industrial Revolution: The European Economy in a Global Perspective, 1000-1800. Leiden, Boston: Brill, 2009. 343 p.

Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Prykhodko, Y. (2018). Впливи Магдебурзького права на економічні зв’язки українських земель з Німецькою Ганзою. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 92-99. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/67
Розділ
Всесвітня історія та міжнародні відносини