The Italian-Yugoslav Rivalry for Political-Economic Influence in Albania 1929-1934

Keywords: Albania, Italy, Kingdom of Yugoslavia, Rivalry, Economy, Politics

Abstract

The purpose of the study is to analyze in a substantive manner the circumstances in which Albanian-Italian and Albanian-Yugoslav relations have developed and in particular to reflect the causes and consequences of the Italian-Yugoslav rivalry for economic and political dominance in Albania. Although the objective and clear reflection of the Italo-Yugoslav rivalry affects the exact recognition of the specifics and challenges that these countries faced in extending their influence over Albania through the economy during the above-mentioned period. As a result of the essence of these challenges, we are able to create a clearer perspective in the development of more intensive economic and political relations between Albania and the former Kingdom of Yugoslavia, on the one hand, and Italy and the countries of the former Yugoslavia on the other. Though today Italy does not focus on the Albanian area due to the common European market, the countries of the former Kingdom of Yugoslavia continue to have tendencies for dominance in the economy of the Albanian state. The real reflection of the specifics and challenges in the period 1929-1934 and the analogy with the specifics of today, are another essential goal.

Scientific novelty: it was concluded that the characteristic of the Italian-Yugoslav rivalry in the period 1929-1934 is the dominance of the Kingdom of Yugoslavia in the political and to some extent also the economic life of Albania, in particular in the years 1933-1934, although Italy was much more powerful and more present in political and economic life. But the reason for this favorable position of the Kingdom of Yugoslavia only in this period of time was the crisis in Albanian-Italian relations, as a consequence of the refusal of the Albanian side to renew the Pact of Friendship in 1931 and Italy’s request for customs union with Albania in 1932. The rivalry between these two countries was exacerbated by the geographical proximity of the two countries to Albania, and the small cost of benefits, so their interest was extremely high.

Conclusions. In 1929-1934, the Kingdom of Yugoslavia and Italy had fierce competition for political and economic dominance in Albania. However, despite the temporary advantage of the first one and its constant efforts, Italy managed to be dominant and challenge its main competitor in Albania: the Kingdom of Yugoslavia. It even managed to remove Albania from Yugoslav influence, turning it in its entirety on its side. In addition to the Kingdom of Yugoslavia’s economic and military powerlessness in comparison to Italy, the Italians throughout the 1920s had invested a great deal of time and resources in establishing the state of Albania, which sought support from some power of the time, such as Italy, in its efforts to attain overall development. The political and economic life of Albania was also dominated by Italy due to its proximity to Albania and the fact that neither Greece nor the Kingdom of Yugoslavia had territorial claims towards Albania, at least not until the mid-1930s.

References

Arifi-Bakalli, E., et al. (2021). Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX [History of Albanians during the 20th century]. Vol. III. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë [in Albanian].

Arifi-Bakalli, E. (1984). Marrëdhëniet Shqiptaro-Jugosllave 1929-1939 [Albanian-Yugoslav Relations 1929-1939] (PhD’s thesis). Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik [in Albanian].

Arifi-Bakalli, E. (1997). Marrëdhëniet ekonomike shqiptaro-jugosllave 1929-1939, [Albanian-Yugoslav economic relations 1929-1939]. Prishtinë: Instituti i Historisë [in Albanian].

Arifi-Bakalli, E. (2023). Drejt eliminimit të faktorit shqiptar në Ballkan. Qëndrimi i Jugosllavisë ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve 1935-1939 [Towards the elimination of the Albanian factor in the Balkans. The attitude of Yugoslavia towards Albania and Albanians 1935-1939]. Prishtinë: Instituti i Historisë [in Albanian].

Avramovski, Ž. (1963). Italijanska ekonomska penetracija u Albaniji 1925. do 1939. godine [Italian economic penetration in Albania from 1925 to 1939]. Istorija XX Veka. Zbornik Radova, V, 137-224 [in Croatian].

Avramovski, Ẑ. (1983). Stav britanske diplomatije prema sklapanju balkanskog sporazuma (1933-1934) [The attitude of British diplomacy towards the conclusion of the Balkan agreement (1933-1934)]. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 16 (1), 139-182 [in Croatian].

Avramovski, Ž. (1986). Britanci o Kraljevini Jugoslaviji. Knjiga Prva (1921-1930) [The British about the Kingdom of Yugoslavia. Book One]. Zagreb: Arhiv Jugoslavije, Globus [in Croatian].

Bartl, P. (2017). Shqiptarët Nga mesjeta deri sot [Albanians From the Middle Ages to Today]. Tiranë: IDK [in Albanian].

Bernd, J.F. (2009). Diktatorët e Ballkanit [Balkan dictators]. Tiranë [in Albanian].

Bislimi, M. & Ibrahimi, I. (2012). Çështja e Shën Naumit. Dokumente amerikane-raporte të legatës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Beogradi dhe Tirana lidhur me marrëveshjen shqiptaro-serbe të vitit 1925 për Shën Naum [The Case of St. Naum. American Documents-Reports of the Legacy of the United States of America from Belgrade and Tirana Regarding the Albanian-Serbian Agreement of 1925 on St. Naum]. Studime Historike, 1-2, LXVI (XLIX), 258-269 [in Albanian].

Cici, A. (2002). Marrëdhëniet shqiptaro-italiane në vitet 1920-1934 [Albanian-Italian relations in the years 1920-1934]. Tiranë: Afërdita [in Albanian].

Culaj, L. (2004). Shqipëria dhe problemi kombëtar 1918-1928 [Albania and the national problem 1918-1928]. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës [in Albanian].

Danguy des Déserts, D. (2014). Një oficer francez në Ballkan 1917-1925 [A French officer in the Balkans 1917-1925]. Vëll. I: Shqipëria dhe Maqedonia. Tiranë: Papirus [in Albanian].

Destani, B. (2018). Hasan Bej Prishtina. Dokumente historike nga arkivat italiane [Hasan Bey Pristina. Historical documents from the Italian archives]. Tetovë: Qendra për Studime Shqiptare-Londër [in Albanian].

Duka, V. (2007). Histori e Shqipërisë 1912-2000 [History of Albania 1912-2000]. Tiranë [in Albanian].

Fischer, J.B. (2004). Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri [King Zog and the struggle for stability in Albania]. Tiranë: Çabej [in Albanian].

Fishta, I. (1979). Nderhyrja e kapitalit te huaj dhe pasojat e saj skllaveruese per Shqiperine (1925-1931) [The intervention of foreign capital and its enslaving consequences for Albania (1925-1931)]. Tirane: Akademia e Shkencave e RPSH-Instituti i Studimeve Ekonomike [in Albanian].

Frashëri, K. (2004). Historia e Tiranës [History of Tirana]. Tiranë: Toena [in Albanian].

Gashi, I. (2019). Albanian-Serbian relations between 1918-1929 according to Serbian diplomatic documents. Voprosy istorii, 12 (3), P. 37-43. DOI: 10.31166/VoprosyIstorii201912Statyi53 [in English].

Hasani, M. (2023). Rrethanat socio-ekonomike në Shqipëri 1912-1939 [Socio-economic circumstances in Albania 1912-1939]. Prishtinë: Instituti i Historisë [in Albanian].

Hoti, I. (1997). Qëndrimi i diplomacisë italiane ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve (1930-1941) [The attitude of Italian diplomacy towards Albania and Albanians (1930-1941)]. Prishtinë: Instituti i Historisë [in Albanian].

Iaselli, L. (N.d.). L’espansione economico-finanziaria italiana nei Balcani durante il fascism (PhD’s thesis). Universita’ Degli Studi di Napoli Federico II Facolta’ di Economia [in Italian].

Krizman, B. (1975). Vanjska politika jugoslovenske države 1918-1941: Diplomatsko-istorijski pregled [Foreign policy of the Yugoslav state 1918-1941: Diplomatic and historical overview]. Zagreb: Školska knjiga [in Croatian].

Luku, E. (2015). Diplomacia Evropiane ndaj Shqipërisë ndërmjet dy Konferencave të Paqes (1919-1946) [European Diplomacy towards Albania between the two Peace Conferences (1919-1946)]. Prishtinë: Instituti Albanologjik [in Albanian].

Lutfiu, S. (2021). Çështja e shqiptarëve në Jugosllavi në sfondin e marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Jugosllavisë [The issue of Albanians in Yugoslavia against the background of relations between Albania and Yugoslavia]. Prishtinë: Instituti i Historisë [in Albanian].

Mehmeti, A. (2020). Diplomacia e Britanisë së Madhe në marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1919-1939 [Diplomacy of Great Britain in Albanian-Yugoslav relations 1919-1939]. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike-Instituti i Historisë [in Albanian].

Meta, B. et al. (2020). Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX [History of Albanians during the 20th century]. Vëll. III. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike-Instituti i Historisë [in Albanian].

Milo, P. (2013). Politika e Jashtme e Shqipërisë [Foreign policy of Albania]. Vol. I: (1912-1939) Tiranë: Toena [in Albanian].

Musaj, F. (2018). Republika shqiptare 1925-1928 [Albanian Republic 1925-1928]. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike-Instituti i Historisë [in Albanian].

Pisha, A., Vorpsi, B. & Hoxhaj, N. (2009). Bank of Albania. P. 355-377. Bolgarska narodna banka. Retrieved from https://bit.ly/3NUL05q [in English].

Puto, A. (2009). Shqipëria politike 1912-1939 [Political Albania 1912-1939]. Tiranë: Toena [in Albanian].

Roselli, A. (2006). Italy and Albania; Financial Relations in the Fascist Period. London-New York: I.B. Tauris [in English].

Rushiti, L. (2016). Lëvizja Kaçake në Kosovë (1918-1928) [Kaçake Movement in Kosovo (1918-1928)], Prishtinë: Instituti i Historisë [in Albanian].

Smirnova, N. (2004). Historia e Shqipërisë përgjatë shekullit XX [History of Albania during the 20th century]. Tiranë: Ideart [in Albanian].

Swire, J. (2005). Shqipëria – Ngritja e një mbretërie [Albania – Establishment of a kingdom]. Tiranë: Dituria [in Albanian].

Toci, V. (1974). Nderhyrja e kapitalit te huaj ne Shqiperi dhe qendrimi i qarqeve demokratike 1921-1925 [The intervention of foreign capital in Albania and the position of democratic circles 1921-1925]. Tirane: Akademia e Shkencave e RPSH-Instituti i Historise [in Albanian].

Toci, V. (1983). Gjendja ekonomike e Shqiperise ne vitet 1912-1944, prapambetja e saj, shkaqet dhe pasojat [The economic situation of Albania in the years 1912-1944, its backwardness, causes and consequences]. Tirane: Akademia e Shkencave e RPSH-Instituti i Historise [in Albanian].

Verli, J. (2015). Kriza ekonomike botërore dhe reflektimi në raportet politike dhe ekonomike italo-shqiptare [World economic crisis and reflection in Italian-Albanian political and economic relations]. Studime Historike, 1-2, 261-272 [in Albanian].

Vinaver, V. (1985). Jugosllavija i Francuska između dva svetska rata [Yugoslavia of France between the two world wars]. Beograd: Institut za Savremenu Istoriju [in Croatian].

Published
13.01.2024
How to Cite
Hasani, M., & Lutfiu, S. (2024). The Italian-Yugoslav Rivalry for Political-Economic Influence in Albania 1929-1934. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (4(44), 125-147. https://doi.org/10.33782/eminak2023.4(44).679
Section
Modern History