Сучасна українська та зарубіжна історіографія відносин між РСФРР та УСРР 1920-х рр.

  • Vlada Sokyrska Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-9983-3234
Ключові слова: історіографія, дискусії, РСФРР, УСРР, російсько-українські відносини

Анотація

Проаналізовано стан наукової розробки проблеми відносин між РСФРР і УСРР 1920-х рр. у сучасній українській і зарубіжній історіографії. Використання проблемно-хронологічного методу дозволило наявну літературу поділити на групи: праці вітчизняних істориків доби незалежності; науковий внесок представників української діаспори; зарубіжна історіографія; сучасна російська історіографія. Доведено, що новітній період історіографії позначився підвищенням інтересу до історії формування російсько-українських відносин після розпаду Російської імперії та становлення СРСР. За останні два десятиріччя у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі зроблено значний поступ у справі зваженого й об’єктивного аналізу політики радянської Росії щодо УСРР 1920-х рр.

Посилання

Андрієвський Д. Російський колоніалізм і совєтська імперія. Париж, 1958. 108 с.

Безансон А. Бедствие века. Коммунизм, нацизм и уникальность Катастрофы. Москва, 2000. 104 с.

Боєчко В.Д., Ганжа О.І., Захарчук Б.І. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. Київ, 1994. 168 с.

Борисенок Е. Украина и Россия: спор о границах в 1920-е годы // Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе. 2005. С. 205-238.

Борисёнок Е. Феномен советской украинизации. 1920-1930-е годы. Москва, 2006. 256 с.

Боффа Джузеппе. История Советского Союза. В 2-х т. Т. 1: От революции до второй мировой войны. Ленин и Сталин. 1917-1941. Москва, 1994. 632 с.

Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.). Київ, 2011. 247 с.

Верменич Я.В., Андрощук О.В. Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ-ХХІ ст. Київ, 2014. 182 с.

Волковинський В.М. Християн Раковський. Політичний портрет. Київ, 1990. 266 с.

Горизонтов Л.Е. Украина в зеркале регионалистики // Регионы и границы Украины в исторпической ретроспективе. 2005. С. 4-11.

Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. Київ, 1991. 344 с.

Дацків І.Б. Українська дипломатія (1917-1923 рр.) у контексті світової історії: монографія. Тернопіль, 2013. 620 с.

Дорошко М.С., Колесник В.Ф. Формування в Україні більшовицької партійно-державної номенклатури в 20-ті роки // Український історичний журнал. 1993. № 9. С. 40-51.

Дорошко М. З історії взаємин керівництва УСРР та РСФРР на початку 1920-х рр.// Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. 2005. № 13. C. 57-71.

Дністрянський М.С. Кордони України. Територіально-адміністративний устрій. Львів, 1992. 144 с.

Дмитрієнко М.Д. Зміни в адміністративно-територіальному устрої України в 1919-1920 рр. // Український історичний журнал. 2003. № 6; 2004. № 1.

Девятов С.В. Возникновение и становление единовластия в Советской России (1922-1927 годы): Автореф. дис… докт. ист. наук: 07.00.02 – Отечественная история. Москва, 1996. 40 с.

Єфіменко Г. Визначення кордону між УСРР та РСФРР (1917-1920) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. 2011. Вип. 20. С. 135-176.

Єфіменко Г. Статус УСРР та її взаємовідносини з РСФРР: довгий 1920 рік. Київ, 2012. 367 с.

История России 1917-1995. В 4-х т. Москва, 1996. Т. 1: М. Геллер, А. Некрич «Утопия у власти». Кн. 1. «Социализм в одной стране». 500 с.

Карр Э. История Советской России. Кн. 1: Т. 1 и 2. Большевистская революция. 1917-1923. Москва, 1990. 771 с.

Кабузан В.М. Украинцы в мире: динамика численности и расселения. 20-е годы XVIII века – 1989 год: формирование этнических и политических границ украинского этноса. Москва, 2006. 658 с.

Карелин Е.Г. «Западная область Госплана»: из истории экономического районирования страны в 1920-е годы // Российская история. 2010. № 2. С. 15-18.

Kolarz W. Russia and her Colonies. New York, 1952. 187 p.

Кононенко К.С. Україна і Росія. Соціально-економічні підстави української національної ідеї 1917-1960. Мюнхен, 1965. 431 с.

Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения: ноябрь 1917 г. – декабрь 1991 г.: Учебн. для вузов по спец. «История». Москва, 1994. 418 с.

Костюк Г. Теорія і дійсність. До проблеми вивчення теорії. Тактики та стратегії більшовизму в національному питанні: історико-критичний нарис. Мюнхен, 1971. Ч. 9 (28). 145 с.

Кузьменко В.Б. Правове регулювання міжнаціональних відносин в радянській Україні у 1917-1939 рр.: Автореф. дис… докт. юр. наук: 12.00.01 – «Теорія і історія держави і права; історія політичних і правових вчень». Київ, 2010. 40 с.

Кузьменко В.Б. Специфіка державотворення крізь призму національної політики більшовиків: Монографія. Одеса, 2008. 363 с.

Кульчицький С. У площині державного співіснування (Радянська Україна і Радянська Росія: відносини між першою і другою світовими війнами) // Політика і час. 1996. № 4. С. 61-70.

Кульчицький С. Смертельный водоворот. Рождение и гибель украинской Кубани // День. 2007. 17 марта. URL: http://www.day.kiev.ua/ru/article/istoriya-i-ya/smertelnyy-vodovorot

Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. Т. 6, кн. 1: Листи до братів-хліборобів: Про ідею і організацію українського монархізму: Твори. Б. м.: [б.в.], 1995. 471 с.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. У 2 т. Київ, 1994. 573 с.

Макарчук С.А. Етнічна історія України: навчальний посібник. Київ, 2008. 471 с.

Малышева Е.П. Политика Советского государства в области союзного законодательства в 1920-е годы: институциональный аспект: Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.02 – Отечественная история. Москва, 1994. 20 с.

Manning A. Ukraine under the Soviets. New York, 1953. 176 p.

Марочко В. Модернізація українського суспільства перехідного періоду 1920-1930-х років: історико-теоретичний аспект // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. 2003. № 8. C. 43-51.

Марусик Т. Ален Безансон: человек, не захотевший быть частью империи лжи // Зеркало недели. 2012. 18 мая.

Марценюк Л.М. Політичний статус України в контексті реалізації стратегічного курсу РКП(б) (1918-20-ті роки ). Київ, 1997. 32 с.

Марчуков А.В. Украинское национальное движение: УССР. 1920-1930-е годы: цели, методы, результаты. Москва, 2006. 599 с.

Mace J. Communism and the dilemmas of National liberation: National Communism in Soviet Ukraine. 1918-1933. Cambridge-Massachusetts, 1983. 334 p.

Мельниченко В.Ю. Чи був Раковський конфедералістом? // Про минуле заради майбутнього. Київ, 1989. С. 283-289.

Медушевский А.Н. Перестройка и причины крушения СССР с позиций аналитической истории // Российская история. 2011. № 6. С. 3-30.

Нагорна Л.М. Позиція України у новоствореній союзній державі: 20-ті роки крізь призму 90-х // Український історичний журнал. 1993. № 1. С. 3-15.

Перчик Л. Найновіша «теорія» радянської економіки // Більшовик України. 1928. № 6. С. 51-60.

Петровський В.В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 рр.): Автореф. дис… докт. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Харків, 2003. 40 с.

Романцов В.О. Український етнос: на етнічних землях та її межами (XVIII-ХХ століття). Київ, 1998. 184 с.

Салига Л.Г. Боротьба Х. Раковського за розширення прав України під час конституційного оформлення СРСР (травень – липень 1923 р.) // Український історичний журнал. 1992. № 1. С. 115-124.

Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. Київ, 2008. 560 с.

Стахів М. Третя совєтська республіка в Україні: Нариси з історії третьої воєнної інвазії Совєтської Росії в Україну і розвитку окупаційної системи в часі: Листопад 1919 – листопад 1924. Нью-Йорк, 1968. 244 с.

Фролов M.О. Політична система та номенклатурна еліта радянської України 1920-х – 1930-х pp.; особливості та механізми формування і функціонування. Запоріжжя, 2011. 828 с.

Цимбалістий Т.О. Конституційно-правовий статус державного кордону України: Автореф. дис… канд. юр. наук: 20.02.03 – «Військове право; військові аспекти міжнародного права». Хмельницький, 1998. 19 с.

Чеберяко О.В. Бюджетна система в УРСР 1920-х рр.: організаційно-правові та соціально-економічні основи функціонування: Монографія. Київ, 2012. 438 с.

Чеботарева В.Г. Национальная политика Российской Федерации. 1925-1938 гг. Москва, 2008. 832 с.; ил.

Чому радянська Україна була лише фасадом російсько-радянської окупації України // Тиждень. 2012. 13 грудня. URL: http: tyzhden.ua/History/65134

Шаповал М. Большевизм і Україна. Прага, 1926. 62 с.

Шаповал М. Міжнаціональне становище українського народу. Прага, 1934. 111 с.

Шейнис В.Л. Образование СССР и его первая Конституция // Российская история. 2010. № 1. С. 64-81.

Шпорлюк Р. Імперія та нації. З історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі. Київ, 2000. 354 с.


Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Sokyrska, V. (2018). Сучасна українська та зарубіжна історіографія відносин між РСФРР та УСРР 1920-х рр. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 144-151. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/75
Розділ
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни