Repressions of the Soviet State against the Orthodox Church in the Ukrainian Socialist Soviet Republic / the Ukrainian Soviet Socialist Republic in 1921-1953 in Contemporary National Historiographical Discourse: the Regional Aspect

Keywords: Ukrainian Orthodox Church (UOC), Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (UAOC), Russian Orthodox Church (ROC), True Orthodox Church (TOC), Renovationist Church

Abstract

The main achievements of Ukrainian historians and ethnographers in clearing the regional aspect of the repressive policies of the Communist-Soviet regime regarding the Orthodox Church in Ukraine in 1921-1953 are analysed in the paper. The author focuses on the problems of research, analysis of existing concepts and outlines the prospects for further scientific research.

Methodological basis of the research lays on the principles of historicism, systemacy, objectivity, methods of historiographical analysis and synthesis, as well as problem-chronological and comparative principles.

Guided by the scientific achievements of contemporary Ukrainian scholars on this issue, it can be concluded that the use of punitive measures against Orthodox clergy and church activists in Soviet Ukraine began in the early 1920s and concerned mainly the representatives of the Russian Orthodox Church (ROC), while mass repressions against the representatives of all branches in Orthodoxy coincided with the years of general political arrests: 1929–1931, 1937–1938. Regarding the Ukrainian lands incorporated by the USSR during the Second World War, it can be noted that repressions against the Orthodox clergy and religious activists coincided with the so-called policy of Sovietization and were carried out with the support of the ROC.

For its part, the historiographical analysis of the level of issue scrutiny has shown that for today Ukrainian researchers, using the wide range of sources, has described in details the course, specifics, consequences of repressions against the Orthodox clergy of different branches in most regions of Ukraine, and also returned from oblivion the names of the repressed. At the same time, it is found that the specifics of repressions against the representatives of the Orthodox Church in Luhansk, Kharkiv, Cherkasy regions in 1921-1953 remain unstudied. In addition, there is a lack of historical and statistical researches based on the documents from both the stocks of the SSU Branch-Wise State Archive and the Departmental State Archives of the Security Service of Ukraine in the Oblasts.

References

Бабенко Л.Л. Репресії служителів церкви під час «великого терору» (на матеріалах Полтавської області) // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. 2007. Вип. 34. С. 340-354.

Бернацький В.Р. Релігійні об’єднання Волині-Житомирщині в умовах більшовицького режиму 1920-1930-х рр.: дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Рівне, 2016. 229 с.

Бернацький В., Жилюк С., Шеретюк В. Антирелігійна політика більшовиків на Волині-Житомирщині у 1920-1930-х роках: монографія. Рівне: О. Зень, 2017. 259 с.

Бєлоглазов Р.М. Політика радянської влади щодо релігійних конфесій у 1920-і роки (за матеріалами Кримської АСРР): дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Сімферополь, 2001. 234 с.

Боднар В.Б. Особливості функціонування релігійних об’єднань Чернівецької області (1944-1985 рр.): дис… канд. іст. наук: 09.00.11. Чернівці, 2016. 226 с.

Бойко Т. Політичні репресії проти представників Православної Церкви на прикладі ієромонахів Києво-Печерської Лаври // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 11 червня 2015 р. / наук. ред. І. Преловська. Дніпропетровськ: «Пороги», 2015. С. 198-203.

Борщевич В. Православна духовна верства Волині в добу радянського тоталітаризму // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки. 2009. Вип. 14. С. 174-189.

Борщевич В.Т. Волинський пом’янник. Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2004. 408 с.

Борщевич В.Т. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст.: дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Луцьк, 2000. 203 с.

Булига І. Православні конфесії в системі державно-церковних змін на Волині завершального періоду Другої світової війни // Волинський благовісник. 2015. № 3. С. 79-86.

Данилець Ю.В., Міщанин В.В. Православна церква на Закарпатті в часи «сталінщини» (1946-1953 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». 2013. Вип. 1 (30). С. 46-56.

Жилюк С. Репресії проти духівництва та віруючих на Житомирщині у 30-х роках // Людина і світ. 2002. № 7-8. С. 40-44.

Жилюк С.І., Альошина О.А. Справа архієпископа Орлика: доля духівництва Житомирщини 20-х – 30-х рр. ХХ століття. Острог: НУ «Острозька академія», 2008. 150 с.

Змерзлий Б.В. Політика радянської держави щодо Російської Православної Церкви у Криму в 1921-1929 роках: дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Симферопіль, 2000. 227 с.

Ігнатуша О.М. Репресії проти української автокефальної церкви на Запоріжжі (до причин незначного розвитку українського автокефального руху на Півдні України у 20-х роках ХХ ст.) // Південний архів. Серія: Історичні науки. 2008. Вип. 28-29. С. 302-308.

Кальченко Т. Этапизация и результаты репрессий против киевского духовенства. URL: http://pravoslavye.org.ua/2007/05/timur_kalchenko

Киструська Н.В., Шумейко О.В. Репресоване духівництво (за документами Державного архіву Дніпропетровської області) // Архіви України. 2017. № 3-4. С. 42-49.

Кравченко Я. Масові репресії 1937-1938 рр. проти представників духівництва на Київщині (за матеріалами архівно-слідчих справ) // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 11 червня 2015 р. / наук. ред. І. Преловська. Дніпропетровськ: «Пороги», 2015. С. 87-93.

Логінов О.В. «Бійтесь Дракона!»: Катакомбна церква на Вінниччині у XX столітті. Вінниця: КТП ВОКМ, 2012. 59 с.

Михайлуца М. Здійснення органами ДПУ-НКВС України репресій проти Православної церкви на Одещині (1930-1940-ві рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2004. № 1/2 (22/23). С. 429-480.

Михайлуца М.И. «Одесская группа ИПЦ» 1935 г.: трагисценарий советских спецслужб // Былые годы. 2012. № 4 (26). С. 48-56.

Михайлуца М.І. Православна церква на Півдні України в роки Другої світової війни (1939-1945). Одеса: ВМВ, 2008. 392 с.

Михайлуца М.І. Репресії духівництва на Одещині в першій половині 40-х років ХХ ст. // Одесский мартиролог: Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти / Составители: Л.В. Ковальчук, Г.А. Разумов. Одесса: ОКФА, 2005. Т. 3. С. 870-887.

Михайлуца М.І. Терор проти духівництва Одещини. 30-ті роки ХХ ст. (На матеріалах архіву УСБУ в Одеській області) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2002. Спецвипуск. С. 71-74.

Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій: збірник статей: у 5 т. Дніпропетровськ: Вид-во «Монолит», 2014. Т. 2. 220 с.

Нестеренко В.А. Злочин проти розуму і совісті: репресії сталінізму проти української інтелігенції та Церкви на Поділлі (нариси). Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори, 2006», 2013. 104 с.

Нестеренко В., Сторчовий В. Релігійні громади Кам’янця-Подільського у 1920-1930-х рр. // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. 2018. Вип. 28. Ч. 1. С. 283-295.

Новомученики Черкаські: життя, подвиги, страждання / Укл. і ред. Е. Ладиженська. Черкаси: Черкаська єпархія УПЦ, 2009. 456 с.

Оліцький В.О. Кримінальне переслідування православного духівництва Сумщини у 1937-1938 роках: умови, масштаби, наслідки // Великий терор 1937-1938 років: жертви і виконавці: збірник наукових статей. Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2018. С. 104-113.

Оліцький В.О. Репресії проти православної церкви на Сумщині у 1920-1930-ті роки: дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Запоріжжя, 2017. 315 с.

Петренко І. Невідомі війни (церква та держава на Кіровоградщині в 20-60-х роках ХХ ст.). Кіровоград: Вид. Лисенко В.Ф., 2012. 376 с.

Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым: Книга четвертая. Симферополь: АнтиквА, 2008. 394 с.

Реабілітовані історією. Дніпропетровська область: У 2 кн. / Упоряд.: Є.І. Бородін, О.Г. Бажан, В.В. Іваненко, Л.Л. Прокопенко, Р.К. Терещенко. Дніпропетровськ: Вид-во «Монолит», 2009. Кн. 1. 880 с.

Реабілітовані історією. Донецька область / обл. ред. кол.: В.М. Демидко (гол.) та ін. Донецьк: Регіон, 2004. Кн. 1. 648 с.

Реабілітовані історією. Донецька область / обл. ред. кол.: В.В. Фомін (гол.). Донецьк: Вид-ва КП «Регіон», ТОВ «Каштан», 2012. Кн. 9. 624 с.

Реабілітовані історією. Житомирська область: У 7-ми кн. / Упоряд.: Л.А. Копійченко, Д.Я. Самолюк, Є.Р. Тіміряєв. Житомир: Вид-во «Полісся», 2006. Кн. 1. 724 с.

Реабілітовані історією. Житомирська область: У 7-ми кн. / Упоряд.: Л.А. Копійченко, Д.Я. Самолюк, Є.Р. Тіміряєв. Житомир: Вид-во «Полісся», 2008. Кн. 2. 768 с.

Реабілітовані історією. Житомирська область: У 7-ми кн. / Упоряд.: Л.А. Копійченко, Д.Я. Самолюк, Є.Р. Тіміряєв. Житомир: Вид-во «Полісся», 2010. Кн. 3. 808 с.

Реабілітовані історією. Житомирська область: У 7-ми кн. / Упоряд.: Л.А. Копійченко, Д.Я. Самолюк, Є.Р. Тіміряєв. Житомир: Вид-во «Полісся», 2011. Кн. 5. 796 с.

Реабілітовані історією. Житомирська область: У 7-ми кн. / Упоряд.: Л.А. Копійченко, Д. Я. Самолюк, Є.Р. Тіміряєв. Житомир: Вид-во «Полісся», 2013. Кн. 6. 696 с.

Реабілітовані історією. Житомирська область: У 7-ми кн. / Упоряд.: Л.А. Копійченко, Д.Я. Самолюк, Є.Р. Тіміряєв. Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. Кн. 7. Частина друга. 460 с.

Реабілітовані історією. Запорізька область / П.П. Ребро (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: Дніпровський металург, 2004. Кн. 1. 586 c.

Реабілітовані історією. Запорізька область / П.П. Ребро (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: Дніпровський металург, 2006. Кн. 3. 720 c.

Реабілітовані історією. Запорізька область / С.Д. Рев’якін (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: Дніпровський металург, 2013. Кн. 6. 484 c.

Реабілітовані історією. Кіровоградська область / Упорядник В. Бондар. Кіровоград: Антураж А, 2005. Кн. 3. 536 с.

Реабілітовані історією. Кіровоградська область / Упорядник В. Бондар. Кіровоград: Антураж А, 2007. Кн. 4. 526 с.

Реабілітовані історією. Миколаївська область / Відп. ред С.С. Макарчук. Київ-Миколаїв: Світогляд, 2008. Кн. 4. 654 с.

Реабілітовані історією. Миколаївська область / Відп. ред. С.С. Макарчук. Київ: Світогляд, 2013. Кн. 6. 663 с.

Реабілітовані історією. Миколаївська область / Відп. ред. С.С. Макарчук. Київ: Світогляд, 2017. Кн. 7. 664 с.

Реабілітовані історією. Одеська область / Упоряд. Л.В. Ковальчук, Е.П. Петровський. Одеса: АТ «ПЛИСКЕ», 2010. Кн. 1. 800 с.

Реабілітовані історією. Полтавська область / Упоряд. О.А. Білоусько, Т.П. Пустовіт. Київ-Полтава: АСМІ, 2009. Кн. 1. 432 с.

Реабілітовані історією. Рівненська область / Наук. ред., упоряд.: А.А. Жив’юк. Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2006. Кн. 1. 678 с.

Реабілітовані історією. Чернігівська область / Упор.: О.Б. Коваленко, Р.Ю. Подкур, О.В. Лисенко. Чернігів: Десна Поліграф, 2011. Кн. 3. 600 с.

Рибак І.В. Політика радянської влади щодо Російської православної церкви в Криму (1917-1941 рр.): дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 2008. 212 с.

Смирнов А. Політика радянської влади щодо Православної Церкви на Волині у 1939-1941 рр. // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 11 червня 2015 р. / наук. ред. І. Преловська. Дніпропетровськ: «Пороги», 2015. С. 192-197.

Сотник О.М. Репресії проти церкви на Сумщині (1918-1988 рр.). Суми: Собор, 2005. 116 с.

Сотник О.М. Репресії проти церкви на Сумщині (1918-1988 рр.). Суми: «Мак Ден», 2007. 124 с.

Стойчев В. Переслідування православного духівництва в роки «Великого терору» (за матеріалами архівно-кримінальних справ Державного архіву Запорізької області) // Політичні репресії в Українській РСР 1937-1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя «Великого терору» в СРСР: Матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 15 березня 2012 р. Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2013. С. 264-280.

Сущук О. Радянські державно-політичні органи та релігія і церква у Волинській області (1944-1953) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. 2008. Вип. 10. С. 204-212.

Татарченко О.Б. Репресивна політика радянської влади проти церковників-«контрреволюціонерів» в 1920-1930-х рр. (на прикладі південної України) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2012. Вип. XXXIV. С. 166-169.

Татарченко О.Б. Херсонська і Одеська єпархія в умовах становлення тоталітарної системи (1918-1939 рр.): дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Херсон, 2010. 298 с.

Тригуб О.П. Віряни УАПЦ у жорнах тоталітарного режиму (на матеріалах справи Петра Кульчицького) // Революції в Україні ХХ-ХХІ століття: співзвуччя епох: Матеріали Міжнародної наук. конф., присвяченої вшануванню пам’яті жертв трагічних подій, які отримали історичну назву «Великий терор 1937-1938 рр.». Одеса: ОДУВС, 2018. C. 76-81.

Червоний терор проти духівництва і віруючих на Східній Волині (Житомирщині) у 20-30-х роках ХХ ст.: архівні документи та матеріали / Упорядник С.І. Жилюк. Рівне: Волинські обереги, 2003. 152 с.

Шитюк М.М. Масові репресії проти населення півдня України в 20-50-ті роки ХХ століття. Київ: Тетра, 2000. 534 c.

Published
30.12.2018
How to Cite
DovbniaO. (2018). Repressions of the Soviet State against the Orthodox Church in the Ukrainian Socialist Soviet Republic / the Ukrainian Soviet Socialist Republic in 1921-1953 in Contemporary National Historiographical Discourse: the Regional Aspect. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 2(4 (24), 152-159. Retrieved from https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/76
Section
Historiography, Source Study and Special Historical Disciplines