Репресії радянської держави проти Православної церкви в УСРР/УРСР у 1921-1953 рр. у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі: регіональний аспект

Ключові слова: Українська православна церква (УПЦ), Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), Російська (Руська) православна церква (РПЦ), Істинно-православна церква (ІПЦ), Обновленська церква

Анотація

Аналізуються основні здобутки вітчизняних істориків і краєзнавців у висвітленні регіонального аспекту репресивної політики компартійно-радянського режиму щодо Православної церкви в Україні у 1921-1953 рр. Встановлено, що дослідники не тільки розглянули перебіг, особливості, наслідки репресій проти православного духівництва різних течій у більшості регіонів України, але й повернули із забуття імена репресованих. З’ясовано, що недослідженою залишається специфіка застосування каральних заходів проти представників Православної церкви на Луганщині, Харківщині, Черкащині, а також бракує історико-статистичних розвідок.

Посилання

Бабенко Л.Л. Репресії служителів церкви під час «великого терору» (на матеріалах Полтавської області) // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. 2007. Вип. 34. С. 340-354.

Бернацький В.Р. Релігійні об’єднання Волині-Житомирщині в умовах більшовицького режиму 1920-1930-х рр.: дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Рівне, 2016. 229 с.

Бернацький В., Жилюк С., Шеретюк В. Антирелігійна політика більшовиків на Волині-Житомирщині у 1920-1930-х роках: монографія. Рівне: О. Зень, 2017. 259 с.

Бєлоглазов Р.М. Політика радянської влади щодо релігійних конфесій у 1920-і роки (за матеріалами Кримської АСРР): дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Сімферополь, 2001. 234 с.

Боднар В.Б. Особливості функціонування релігійних об’єднань Чернівецької області (1944-1985 рр.): дис… канд. іст. наук: 09.00.11. Чернівці, 2016. 226 с.

Бойко Т. Політичні репресії проти представників Православної Церкви на прикладі ієромонахів Києво-Печерської Лаври // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 11 червня 2015 р. / наук. ред. І. Преловська. Дніпропетровськ: «Пороги», 2015. С. 198-203.

Борщевич В. Православна духовна верства Волині в добу радянського тоталітаризму // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки. 2009. Вип. 14. С. 174-189.

Борщевич В.Т. Волинський пом’янник. Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2004. 408 с.

Борщевич В.Т. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст.: дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Луцьк, 2000. 203 с.

Булига І. Православні конфесії в системі державно-церковних змін на Волині завершального періоду Другої світової війни // Волинський благовісник. 2015. № 3. С. 79-86.

Данилець Ю.В., Міщанин В.В. Православна церква на Закарпатті в часи «сталінщини» (1946-1953 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». 2013. Вип. 1 (30). С. 46-56.

Жилюк С. Репресії проти духівництва та віруючих на Житомирщині у 30-х роках // Людина і світ. 2002. № 7-8. С. 40-44.

Жилюк С.І., Альошина О.А. Справа архієпископа Орлика: доля духівництва Житомирщини 20-х – 30-х рр. ХХ століття. Острог: НУ «Острозька академія», 2008. 150 с.

Змерзлий Б.В. Політика радянської держави щодо Російської Православної Церкви у Криму в 1921-1929 роках: дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Симферопіль, 2000. 227 с.

Ігнатуша О.М. Репресії проти української автокефальної церкви на Запоріжжі (до причин незначного розвитку українського автокефального руху на Півдні України у 20-х роках ХХ ст.) // Південний архів. Серія: Історичні науки. 2008. Вип. 28-29. С. 302-308.

Кальченко Т. Этапизация и результаты репрессий против киевского духовенства. URL: http://pravoslavye.org.ua/2007/05/timur_kalchenko

Киструська Н.В., Шумейко О.В. Репресоване духівництво (за документами Державного архіву Дніпропетровської області) // Архіви України. 2017. № 3-4. С. 42-49.

Кравченко Я. Масові репресії 1937-1938 рр. проти представників духівництва на Київщині (за матеріалами архівно-слідчих справ) // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 11 червня 2015 р. / наук. ред. І. Преловська. Дніпропетровськ: «Пороги», 2015. С. 87-93.

Логінов О.В. «Бійтесь Дракона!»: Катакомбна церква на Вінниччині у XX столітті. Вінниця: КТП ВОКМ, 2012. 59 с.

Михайлуца М. Здійснення органами ДПУ-НКВС України репресій проти Православної церкви на Одещині (1930-1940-ві рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2004. № 1/2 (22/23). С. 429-480.

Михайлуца М.И. «Одесская группа ИПЦ» 1935 г.: трагисценарий советских спецслужб // Былые годы. 2012. № 4 (26). С. 48-56.

Михайлуца М.І. Православна церква на Півдні України в роки Другої світової війни (1939-1945). Одеса: ВМВ, 2008. 392 с.

Михайлуца М.І. Репресії духівництва на Одещині в першій половині 40-х років ХХ ст. // Одесский мартиролог: Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти / Составители: Л.В. Ковальчук, Г.А. Разумов. Одесса: ОКФА, 2005. Т. 3. С. 870-887.

Михайлуца М.І. Терор проти духівництва Одещини. 30-ті роки ХХ ст. (На матеріалах архіву УСБУ в Одеській області) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2002. Спецвипуск. С. 71-74.

Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій: збірник статей: у 5 т. Дніпропетровськ: Вид-во «Монолит», 2014. Т. 2. 220 с.

Нестеренко В.А. Злочин проти розуму і совісті: репресії сталінізму проти української інтелігенції та Церкви на Поділлі (нариси). Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори, 2006», 2013. 104 с.

Нестеренко В., Сторчовий В. Релігійні громади Кам’янця-Подільського у 1920-1930-х рр. // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. 2018. Вип. 28. Ч. 1. С. 283-295.

Новомученики Черкаські: життя, подвиги, страждання / Укл. і ред. Е. Ладиженська. Черкаси: Черкаська єпархія УПЦ, 2009. 456 с.

Оліцький В.О. Кримінальне переслідування православного духівництва Сумщини у 1937-1938 роках: умови, масштаби, наслідки // Великий терор 1937-1938 років: жертви і виконавці: збірник наукових статей. Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2018. С. 104-113.

Оліцький В.О. Репресії проти православної церкви на Сумщині у 1920-1930-ті роки: дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Запоріжжя, 2017. 315 с.

Петренко І. Невідомі війни (церква та держава на Кіровоградщині в 20-60-х роках ХХ ст.). Кіровоград: Вид. Лисенко В.Ф., 2012. 376 с.

Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым: Книга четвертая. Симферополь: АнтиквА, 2008. 394 с.

Реабілітовані історією. Дніпропетровська область: У 2 кн. / Упоряд.: Є.І. Бородін, О.Г. Бажан, В.В. Іваненко, Л.Л. Прокопенко, Р.К. Терещенко. Дніпропетровськ: Вид-во «Монолит», 2009. Кн. 1. 880 с.

Реабілітовані історією. Донецька область / обл. ред. кол.: В.М. Демидко (гол.) та ін. Донецьк: Регіон, 2004. Кн. 1. 648 с.

Реабілітовані історією. Донецька область / обл. ред. кол.: В.В. Фомін (гол.). Донецьк: Вид-ва КП «Регіон», ТОВ «Каштан», 2012. Кн. 9. 624 с.

Реабілітовані історією. Житомирська область: У 7-ми кн. / Упоряд.: Л.А. Копійченко, Д.Я. Самолюк, Є.Р. Тіміряєв. Житомир: Вид-во «Полісся», 2006. Кн. 1. 724 с.

Реабілітовані історією. Житомирська область: У 7-ми кн. / Упоряд.: Л.А. Копійченко, Д.Я. Самолюк, Є.Р. Тіміряєв. Житомир: Вид-во «Полісся», 2008. Кн. 2. 768 с.

Реабілітовані історією. Житомирська область: У 7-ми кн. / Упоряд.: Л.А. Копійченко, Д.Я. Самолюк, Є.Р. Тіміряєв. Житомир: Вид-во «Полісся», 2010. Кн. 3. 808 с.

Реабілітовані історією. Житомирська область: У 7-ми кн. / Упоряд.: Л.А. Копійченко, Д.Я. Самолюк, Є.Р. Тіміряєв. Житомир: Вид-во «Полісся», 2011. Кн. 5. 796 с.

Реабілітовані історією. Житомирська область: У 7-ми кн. / Упоряд.: Л.А. Копійченко, Д. Я. Самолюк, Є.Р. Тіміряєв. Житомир: Вид-во «Полісся», 2013. Кн. 6. 696 с.

Реабілітовані історією. Житомирська область: У 7-ми кн. / Упоряд.: Л.А. Копійченко, Д.Я. Самолюк, Є.Р. Тіміряєв. Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. Кн. 7. Частина друга. 460 с.

Реабілітовані історією. Запорізька область / П.П. Ребро (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: Дніпровський металург, 2004. Кн. 1. 586 c.

Реабілітовані історією. Запорізька область / П.П. Ребро (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: Дніпровський металург, 2006. Кн. 3. 720 c.

Реабілітовані історією. Запорізька область / С.Д. Рев’якін (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: Дніпровський металург, 2013. Кн. 6. 484 c.

Реабілітовані історією. Кіровоградська область / Упорядник В. Бондар. Кіровоград: Антураж А, 2005. Кн. 3. 536 с.

Реабілітовані історією. Кіровоградська область / Упорядник В. Бондар. Кіровоград: Антураж А, 2007. Кн. 4. 526 с.

Реабілітовані історією. Миколаївська область / Відп. ред С.С. Макарчук. Київ-Миколаїв: Світогляд, 2008. Кн. 4. 654 с.

Реабілітовані історією. Миколаївська область / Відп. ред. С.С. Макарчук. Київ: Світогляд, 2013. Кн. 6. 663 с.

Реабілітовані історією. Миколаївська область / Відп. ред. С.С. Макарчук. Київ: Світогляд, 2017. Кн. 7. 664 с.

Реабілітовані історією. Одеська область / Упоряд. Л.В. Ковальчук, Е.П. Петровський. Одеса: АТ «ПЛИСКЕ», 2010. Кн. 1. 800 с.

Реабілітовані історією. Полтавська область / Упоряд. О.А. Білоусько, Т.П. Пустовіт. Київ-Полтава: АСМІ, 2009. Кн. 1. 432 с.

Реабілітовані історією. Рівненська область / Наук. ред., упоряд.: А.А. Жив’юк. Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2006. Кн. 1. 678 с.

Реабілітовані історією. Чернігівська область / Упор.: О.Б. Коваленко, Р.Ю. Подкур, О.В. Лисенко. Чернігів: Десна Поліграф, 2011. Кн. 3. 600 с.

Рибак І.В. Політика радянської влади щодо Російської православної церкви в Криму (1917-1941 рр.): дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 2008. 212 с.

Смирнов А. Політика радянської влади щодо Православної Церкви на Волині у 1939-1941 рр. // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 11 червня 2015 р. / наук. ред. І. Преловська. Дніпропетровськ: «Пороги», 2015. С. 192-197.

Сотник О.М. Репресії проти церкви на Сумщині (1918-1988 рр.). Суми: Собор, 2005. 116 с.

Сотник О.М. Репресії проти церкви на Сумщині (1918-1988 рр.). Суми: «Мак Ден», 2007. 124 с.

Стойчев В. Переслідування православного духівництва в роки «Великого терору» (за матеріалами архівно-кримінальних справ Державного архіву Запорізької області) // Політичні репресії в Українській РСР 1937-1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя «Великого терору» в СРСР: Матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 15 березня 2012 р. Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2013. С. 264-280.

Сущук О. Радянські державно-політичні органи та релігія і церква у Волинській області (1944-1953) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. 2008. Вип. 10. С. 204-212.

Татарченко О.Б. Репресивна політика радянської влади проти церковників-«контрреволюціонерів» в 1920-1930-х рр. (на прикладі південної України) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2012. Вип. XXXIV. С. 166-169.

Татарченко О.Б. Херсонська і Одеська єпархія в умовах становлення тоталітарної системи (1918-1939 рр.): дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Херсон, 2010. 298 с.

Тригуб О.П. Віряни УАПЦ у жорнах тоталітарного режиму (на матеріалах справи Петра Кульчицького) // Революції в Україні ХХ-ХХІ століття: співзвуччя епох: Матеріали Міжнародної наук. конф., присвяченої вшануванню пам’яті жертв трагічних подій, які отримали історичну назву «Великий терор 1937-1938 рр.». Одеса: ОДУВС, 2018. C. 76-81.

Червоний терор проти духівництва і віруючих на Східній Волині (Житомирщині) у 20-30-х роках ХХ ст.: архівні документи та матеріали / Упорядник С.І. Жилюк. Рівне: Волинські обереги, 2003. 152 с.

Шитюк М.М. Масові репресії проти населення півдня України в 20-50-ті роки ХХ століття. Київ: Тетра, 2000. 534 c.

Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Dovbnia, O. (2018). Репресії радянської держави проти Православної церкви в УСРР/УРСР у 1921-1953 рр. у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі: регіональний аспект. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 152-159. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/76
Розділ
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни