Верстатобудування Української СРР у державній промисловій політиці першої половини 1920-х років: радянська історіографія та реальні події

  • Nataliya Annenkova Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України https://orcid.org/0000-0002-3216-6000
Ключові слова: верстатобудування, промислова політика, металорізальні верстати, історіографія, машинобудування, індустріалізація

Анотація

У статті досліджено динаміку стану верстатобудівного виробництва в Українській РСР у першій половині 1920-х років. Виявлено факт викривлення відображення даного стану радянською історіографією та причини, що спонукали до цього попереднє покоління дослідників. Встановлено, що спроби республіканського уряду у другій половині 1920-х років, а також заходи союзного партійно-господарського керівництва зі створення верстатобудівної сфери в УСРР на початку 1930-х років дійсно відбувалися на тлі практичної відсутності відповідного галузевого науково-технічного потенціалу. Проте одночасно з’ясовано, що вказана ситуація стала не наслідком хибної промислової політики уряду Російської імперії, а прорахунків радянської влади при формуванні засад своєї промислової політики на початку 1920-х років.

Посилання

Айзенштадт Л.А. История развития станкостроения в СССР. Развитие станкостроительной и инструментальной промышленности в СССР: зб. научн. трудов / научн. ред. А.Н. Ачеркан и др. Москва, 1958. С. 3-31.

Аннєнкова Н.Г. До історії кризи українського верстатобудування у 1918-1932 рр. Історія науки і техніки: зб. наук. праць. Київ, 2015. Вип. 7. С. 7-30.

Аннєнкова Н. Достовірність оцінок історіографічних джерел щодо ролі заводу «Герлях і Пульст» в становленні українського верстатобудування. Аркасівські читання: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 26-27 квіт. 2013 р. Миколаїв, 2013. С. 187-189.

Анненкова Н. Завод «Gerlach i Pulst» в Украине: польский след в истории украинского станкостроения. Studia Orientalne. Toruń, 2016. N 1 (9). S. 79-99.

Аннєнкова Н.Г. Заводи Реммаштресту СРСР в Україні (1929-1941 рр.): причини створення та досвід роботи. Evropský filozofický a historický diskurz. Praha, 2018. Sv. 4, Vyd. 3. S. 11-20.

Аннєнкова Н.Г. Особливості забезпечення верстатним обладнанням машинобудівних підприємств на українських теренах Російської імперії в роки Першої Світової війни. Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ІХ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 22 трав. 2014 р. Київ, 2014. С. 186–187.

Аннєнкова Н.Г. Формування верстатного парку машинобудівного комплексу Української СРР до періоду «соціалістичної» індустріалізації (1919-1927 рр.). Історія науки і біографістика: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2018-3/14.pdf

Беркович Д.М. Советское машиностроение за 40 лет. Москва: Знание, 1957. 64 с.

Макеенко М. М. Очерк развития машиностроения СССР в 1921-1928 гг. Кишинев: «Картя Молдовеняскэ», 1962. 335 с.

Мартинюк Ф.М. Машинобудування Української РСР в період соціалістичної індустріалізації. Київ: «Вид-во Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка», 1958. 101 с.

Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні: у 3 т. Київ: Наукова думка, 1966. Т. 3: Промисловість України в період будівництва соціалізму і комунізму. 488 с.

Омаровский А. Советское станкостроение и его роль в индустриализации страны. Москва : Академия общественных наук при ЦК ВКП(б), 1948. 188 с.

Промышленность Украины в 1921 году: материалы из отчета «Народное хозяйство Украины в 1921 г. / Украинский Экономический совет. Харків: УСНХ, 1922. 200 с.

Розенфельд С.Я., Клименко К.И. История машиностроения СССР. Москва: Изд-во АН СССР, 1960. 498 с.

Успасский П. П. Из истории отечественного машиностроения. Москва: «Гос. научн.-техническое изд-во машиностроительной литературы», 1952. 84 с.

Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Annenkova, N. (2018). Верстатобудування Української СРР у державній промисловій політиці першої половини 1920-х років: радянська історіографія та реальні події. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 170-176. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/79
Розділ
Історія науки і техніки