Фактори підвищення ефективності наукової діяльності Одеської астрономічної обсерваторії у період застою

Ключові слова: Одеська астрономічна обсерваторія, В.П. Цесевич, економічна реформа О.М. Косигіна, науково-дослідна робота, госпрозрахунок, госпдоговірна тематика

Анотація

У статті розглянуто економічні аспекти, що обумовили структурні зміни в організації науково-дослідної діяльності Одеської астрономічної обсерваторії у другій половині 60-х – початку 80-х років ХХ століття.

На основі аналізу архівних джерел висвітлено питання переведення на госпрозрахунок і впровадження госпдоговірної тематики у плани науково-дослідних робіт обсерваторії та кафедри астрономії Одеського університету імені І.І. Мечникова, що відбулися у межах реалізації економічної реформи О.М. Косигіна 1965 року.

Посилання

Алдашева Е.Н. История научной и технической деятельности в России и СССР (ХVIII – 60-е годы ХХ в.) в рамках теории модернизации: к постановке проблемы // Электронный научный журнал «Аpriori. Серия: Гуманитарные науки». 2017. № 4. URL: http://apriori-journal.ru/seria1/4-2017/Aldashova.pdf

Бєсов Л.М. Історія науки і техніки. Харків: НТУ «ХПІ», 2004. 382 с.

Годовой отчёт о научно-исследовательской работе Астрономической обсерватории за 1971 год // Держархів Одеської області (ДАОО). Ф. Р-1438. Оп. 14. Спр. 235. 117 арк.

Годовой отчёт о научно-исследовательской работе Астрономической обсерватории за 1972 год // ДАОО. Ф. Р-1438. Оп. 14. Спр. 505. 58 арк.

Годовой отчёт о научно-исследовательской работе Астрономической обсерватории за 1973 год // ДАОО. Ф. Р-1438. Оп. 14. Спр. 749. 64 арк.

Годовой отчёт о научно-исследовательской работе Одесского госуниверситета им. И.И. Мечникова за 1970 год // ДАОО. Ф. Р-1438. Оп. 14. Спр. 20. 379 арк.

Годовой отчёт о научно-исследовательской работе Одесского госуниверситета им. И.И. Мечникова за 1975 год // ДАОО. Ф. Р-1438. Оп. 14. Спр. 1233. 339 арк.

Годовой отчёт о научно-исследовательской работе Одесского госуниверситета им. И.И. Мечникова за 1978 год // ДАОО. Ф. Р-1438. Оп. 14. Спр. 1999. 345 арк.

Годовой отчёт о научно-исследовательской работе Одесского госуниверситета им. И.И. Мечникова за 1982 год // ДАОО. Ф. Р-1438. Оп. 14. Спр. 3159. 428 арк.

Годовой отчёт о работе кафедры астрономии за 1981-1982 учебный год // ДАОО. Ф. Р-1438. Оп. 14. Спр. 3069. 11 арк.

Эньюань У. Культура и экономика в период трансформации общества: апокалипсис российской реформы // Диалог культур в условиях глобализации: XIII Междунар. Лихачевские науч. чтения, 17-18 мая 2013 г. Санкт-Петербург: СПбГУП, 2013. URL: http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2013/Dokladi/EnjanYu_plen_rus_izd.pdf

Иван Леонидович Андронов: биобиблиогр.указатель / сост. И.Э. Рикун; ред. Я.С. Яцкив; ред. И.С. Шелестович. Одесса: ОННБ им. М. Горького, 2010. 84 с. (Учёные Одессы; Вып. 44).

Кафедра математики, фізики та астрономії // Одеський національний морський університет. URL: http://osmu.odessa.ua/ua/korablebudivnij/ksf-kaf/vishcha-ta-prikladna-matematika/pro-kafedru-vpm.html

Корольова Т.С. Розвиток госпрозрахункових відносин у науковій сфері в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Вип. 2. Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 1998. С. 233-237.

Позигун В.А. Астрономическая обсерватория Одесского государственного университета: к 125-летию Астрономической обсерватории. Одесса, 1996. 32 с.

Постановление Совета Министров СССР от 5 июня 1957 года № 660 «Об оплате труда работников науки». URL: http://docs.cntd.ru/document/901750457

Отчёт о научно-исследовательской работе Одесского госуниверситета им. И.И. Мечникова за 1969 год // ДАОО. Ф. Р-1438. Оп. 12. Спр. 487. 210 арк.

Сводный отчёт о научно-исследовательской работе Одесского госуниверситета им. И.И. Мечникова за 1967 год // ДАОО. Ф. Р-1438. Оп. 12. Спр. 492. Арк. 60.

Сводный отчёт о научно-исследовательской работе Одесского госуниверситета им. И.И. Мечникова за 1968 год // ДАОО. Ф. Р-1438. Оп. 12. Спр. 642. Арк. 42.

Соколова В.И. СССР в условиях развития НТР в 1950-1980-е годы: упущенные возможности обновления // Вестник Чувашского университета. 2017. № 2. С. 142-146.

Страницы истории астрономии в Одессе: сб. ст. / сост.: М.Ю. Волянская, В.Г. Каретников; под ред. В.Г. Каретникова. Одесса, 1994. Ч. 1. 112 с.

Страницы истории астрономии в Одессе: сб. ст. / сост.: М.Ю. Волянская, В.Г. Каретников; под ред. В.Г. Каретникова. Одесса, 1995. Ч. 2. 103 с.

Страницы истории астрономии в Одессе: сб. ст. / сост.: М.Ю. Волянская, В.Г. Каретников; под ред. В.Г. Каретникова. Одесса, 1996. Ч. 3. 136 с.

Страницы истории астрономии в Одессе: сб. ст. / сост.: М.Ю. Волянская, В.Г. Каретников; под ред. В.Г. Каретникова. Одесса, 1997. Ч. 4. 209 с.

Яцків Ярослав Астрономічна наука та наукознавство в Україні на зламі епох. Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2016. 40 с.

Яцків Я.С., Маліцький Б.А., Бублик С.Г. Трансформація наукової системи України протягом 90-х років ХХ століття: період переходу до ринку // Наука та інновації. 2016. № 12 (6). С. 6-14.


Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Hrushytska, I. (2018). Фактори підвищення ефективності наукової діяльності Одеської астрономічної обсерваторії у період застою. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 182-187. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/82
Розділ
Історія науки і техніки