Авторам

Зміст статті
Оформлення статті
Вимоги до розширеної анотації
Оплата статей

 

ЗМІСТ СТАТТІ

1. У вступній частині статті обґрунтовується актуальність обраної теми, науково-теоретична та практична значимість у світлі основних завдань сучасної історичної науки.

2. Дається короткий огляд того, що вже зроблено з даної проблеми дослідниками, наскільки ця тема висвітлювалася у літературі. Вказати, що саме спонукало автора вдатися до цієї теми (абсолютне невисвітлення, нез’ясовані окремі питання, положення попередніх дослідників, які вимагають уточнення, незгода автора з загальноприйнятими науково-теоретичними положеннями, абсолютно новий погляд на проблему тощо).

3. Автор повинен коротко сформулювати мету своєї статті та її основні завдання.

4. Виклад змісту статті має бути логічно послідовним, із зазначенням часу та місця події, персоніфікований (там, де потрібно). Кожне положення статті має бути обґрунтоване конкретним фактичним матеріалом з посиланнями на джерела та літературу.

5. Стаття не повинна бути перевантажена однорідним, малозначущим чи випадковим фактичним матеріалом. Численні факти одного порядку необхідно зводити у таблиці, які повинні мати заголовок і вказівку на джерела, на підставі яких зроблені таблиці, графіки, діаграми тощо.

6. Стаття мусить носити творчий, самостійний характер, повинна виключати будь-яку спробу плагіату. При використанні ідей, думок, положень інших авторів слід обов’язково посилатися на них.

7. Дискусійні моменти, підняті у статті, сприятимуть підвищенню її наукового рівня, власна думка автора свідчитиме про свіжий, неупереджений погляд на проблему.

8. Подана до друку наукова праця має закінчуватися висновками, до яких дійшов автор, досліджуючи обрану ним тему. Ці висновки мусять засвідчити ту новизну, той внесок, який вніс автор у розв’язання тієї чи іншої проблеми.

9. До статті ОБОВ’ЯЗКОВО додаються короткі персональні відомості ДВОМА МОВАМИ – мова статті й англійською (ПІБ, рік народження, науковий ступінь, звання, місце роботи, домашню або робочу адресу, контактний телефон, електронну адресу).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. Матеріали українською, російською чи англійською мовою приймаються електронною поштою на e-mail: alextrigub@ukr.net).

2. Параметри оформлення тексту: формат аркуша – А-4 (210х297 мм.), верхнє, нижнє та праве поля – 20 мм, ліве поле – 30 мм, розмір символу (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, гарнітура «Times New Roman».

У лівому верхньому кутку – індекс УДК, нижче по центру – назва статті великими літерами.

Після назви – ім’я та прізвище, місце роботи, електронна адреса, міжнародний ідентифікатор ORCID.

УДК 94 (477) «1922/1929»

ДІЯЛЬНІСТЬ АНТИРЕЛІГІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРИ ЦК КП(б)У
(1922-1929 рр.)

Олександр Тригуб
Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв, Україна)
e-mail: alextrigub@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0610-1702

Нижче – текст статті.

УВАГА! У тексті не повинно бути згадки на автора/авторів. Якщо йде примітка, то у дужках вказується курсивом Авт. Наприклад: (авторська примітка. – Авт.). У тексті повинні бути відсутні словосполучення: «автором досліджено», «автором зроблено», «дивіться попередні наші праці», «стаття є продовженням нашої праці…» і мати відповідні посилання. Якщо автор говорить про свою працю, про свої попередні дослідження, то говорить про це від ТРЕТЬОЇ ОСОБИ. Наприклад, «…українським дослідником В. Івановим у праці «Американсько-російські відносини на сучасному етапі»1 розкрито відносини Російської Федерації та США на початковому етапі президенства Д. Трампа…». При цьому автором статті і є зазначений В. Іванов.

Тобто з тексту роботи рецензент не повинен довідатися про особистість автора, що вимагається політикою сліпого рецензування.

Натомість, якщо уникнути цього неможливо (наприклад стаття розкриває результати багаторічних досліджень археологічного пам’ятника, або багаторічні археографічні дослідження тощо і стаття є продовженням попередніх робіт), то до редакції на рецензування подається два варіанти статті, де у другому варіанті відсутні посилання на попередні роботи та згадки про них.

3. ORCID. Для отримання міжнародного ідентифікатора зареєструйтеся на сайті ORCID (https://orcid.org/register). Надання ідентифікатора безкоштовне. Інструкція для реєстрації (скачати). Дякуємо за інструкцію сайту ПАН БІБЛІОТЕКАР. Приклад заповненого ORCID головного редактора: https://orcid.org/0000-0003-0610-1702

4. Обсяг статті не повинен бути меншим за 0,5 др. арк. (20 тисяч знаків з пробілами, з посиланнями, але без анотацій і references) та перевищувати 1,5 др. аркуші (60 тисяч знаків з пробілами).

5. Стаття має бути написана літературною українською, російською чи англійською мовами, мати КОРОТКУ (500-700 знаків) та РОЗШИРЕНУ (2000-3000 знаків) АНОТАЦІЮ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА МОВОЮ СТАТТІ (не більше 5 слів чи словосполучень).

6. Оформлення посилань робиться у вигляді підсторінкових автоматичних посилань згідно ДСТУ 2015: автор, назва, місце видання, видавництво, рік видання, сторінка посилання чи загальна кількість сторінок.

Наприклад:

1 Біланюк О.П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах // Економіка. Управління. Інновація: електрон. наук. фахове вид. 2012. № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf

2 Білокінь С. Розгром Київського Єпархіального Управління 1923 року // Київська Старовина. 1999. № 1. С. 101-121.

3 Грушевський М. Історія України-Руси. Київ, 1996. 531 с.

4 Держархів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). Ф.П-1. Оп.1. Спр.1602. 98 арк.

5 Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80

Правила оформлення літератури та архівних джерел (ДСТУ 8302:2015)

7. В кінці тексту робиться список літератури (УВАГА! Джерела не подаються) за латинським алфавітом під назвою References з використанням стилю APA (American Psychological Association). Детальніше – http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

Література подається у транслітерації (для публікацій українською, російською або іншою кириличною мовою). Необхідно застосовувати рекомендовані транслітератори:

· ДЛЯ УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТІВ - http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
· ДЛЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ТЕКСТІВ - http://translit-online.ru/pasport.html

  Для транслітерації прізвищ та імен ОБОВ'ЯЗКОВО використовувати сервіси за посиланнями:

https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html (укр.)

http://translit-online.ru/pasport.html (рос.)

  Bilaniuk, O.P. (2012). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku mizhnarodnoho turyzmu v ukrainsko-polskykh vidnosynakh [Current state and prospects of international tourism development in Ukrainian-Polish relations]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsiia: elektronne naukove fakhove vydannia. 2. Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/e-/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf [in Ukrainian]

  Bilokin, S. (1999). Rozhrom Kyivskoho Yeparkhialnoho Upravlinnia 1923 roku [The defeat of the Kyiv Diocesan Administration in 1923]. Kyivska Starovyna. 1. 101-121. [in Ukrainian]

  Hrushevskyi, M. (1996). Istoriia Ukrainy-Rusy [History of Ukraine-Rus]. Kyiv. [in Ukrainian]

Вимоги стилю АРА

8. Фотографії, малюнки, схеми тощо подаються окремим файлом формату .tiff, .jpg, .jpeg. якомога вищої якості, але не менше 300dpi.

9. Після списку літератури подається КОРОТКА та РОЗШИРЕНА АНОТАЦІЇ МОВОЮ СТАТТІ: назва статті, прізвище та ім’я, анотація, ключові слова (не більше п’яти).

10. За потреби можна писати вдячності (вираження офіційної подяки окремим особам та установам, що сприяли дослідженню, вказати на джерела фінансування: грант, стипендія тощо).

Надсилаючи статтю до збірника, автор дає свою згоду на розміщення опублікованих статей і занесення даних про авторів (ПІБ, місце роботи, електронна адреса) до наукометричних баз, в які входить видання.

Приклад оформлення статті

Просимо авторів звернути на це увагу та слідувати прийнятим правилам оформлення матеріалів.

УВАГА! До друку приймаються статті з кількістю співавторів не більше 3-х в одній статті.

Вимоги до розширеної анотації

Структура розширеної анотації:

  1. шапка статті (назва статті, ім’я та прізвище автора/авторів, афіляція (місце роботи, електронна адреса), ORCID;
  2. короткий виклад (актуальність, мета, завдання, висновки, перспективи дослідження). Кожний компонент бажано наводити з нового абзацу;
  3. перелік ключових слів.

Рекомендації до розширеної анотації

У розширеній анотації потрібно викласти істотні факти роботи, вона не повинна перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації.

Вітається структура анотації, що повторює структуру статті та містить вступ, цілі та завдання, методи, результати, висновки, рекомендації.

Предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не ясні із заголовка статті; метод або методологію проведення роботи доцільно описувати у тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору цієї роботи.

Результати роботи описують гранично точно й інформативно. Наводяться основні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв’язок і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують існуючі теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можна супроводжувати рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті.

Потрібно уникати зайвих фраз (наприклад, «автор статті розглядає...», «у цій статті наведено...»). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в анотації не наводити.

Уникайте складнопідрядних речень. Речення мають бути, по можливості, короткими та змістовними.

Текст повинен бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначущих формулювань.

У тексті анотації не варто застосовувати термінологію, яка не набула інтернаціонального поширення. Скорочення й умовні позначення, крім загальновживаних, застосовувати у виняткових випадках або подавати їхнє визначення за першого вживання.

ОПЛАТА

Автори статей сплачують редакційний внесок, який складає – 750 грн., якщо обсяг статті у межах 14-16 сторінок (22-25 тисяч знаків, без урахування анотацій). Понад заявлений обсяг доплата складає 40 грн. за кожну сторінку (2000 знаків).

Якщо авторові не потрібен друкований варіант, а влаштовує електронний, що розташований у розділі Архів, то редакційний внесок складає 650 грн. (за умови обсягу до 25 тисяч знаків), а додаткова сторінка – 40 грн.

УВАГА! Оплата тільки після затвердження статті редакцією.

Кожен з авторів отримує поштою один екземпляр видання. У випадку, якщо потрібна більша кількість екземплярів, необхідно заздалегідь попередити редакцію та сплатити вартість додаткових екземплярів.

Автори статей, на підтвердження сплати редакційного внеску, повинні повідомити дані про сплату (сума, час, дата, відправник) на адресу електронної пошти alextrigub@ukr.net, або відправити відскановану чи сфотографовану електронну копію чека про переказ організаційного внеску.

Реквізити для оплати та контактний телефон вказані у розділі Контакти.

Положення про конфіденційність

Імена та адреси електронної пошти, введені на сайті цього журналу, будуть використані виключно для цілей, позначених цим журналом, і не будуть використані для будь-яких інших цілей або надані іншим особам іорганізаціям.